אדריכלות ובניה בישראל

אדריכלות ובניה בישראל » מקרקעין, נדל"ן

קניית נדל"ן מכינוס נכסים או הוצאה לפועל

מאת גולן חקק
הוסף מאמר זה למועדפים

תוכן
שלח מאמר זה לנמען
מבוא
יתרונות רכישת נכס בתהליך כינוס נכסים
גרסת הדפסה
תהליך קניית הנכס

מבוא

בתנאים משתנים של כלכלה חופשית, עולה במידה ניכרת מספר המקרים של בעלי נכסים הנקלעים לקשיים ובשל כך מגיעים למצב של כינוס נכסים. מצב זה יוצר היצע לא מבוטל של נכסים הנמכרים באמצעות כונסי נכסים.

יתרונות רכישת נכס בתהליך כינוס נכסים

מחיר אטרקטיבי - על פי מחקר שהתבצע בשלוחת אוניברסיטת דרבי, במכרזים אלו נהנים המתמודדים ממחירים הנמוכים בכ- 20% ממחיר השוק.

ביטחון - מכירת הנכס מבוצעת דרך בית המשפט או ההוצאה לפועל ובאישורם, כך שלקונה יש כתובת גם לאחר הרכישה. יתרה מכך, במכרזים אלו הנכס עובר לקונה, כשהוא נקי מכל שעבוד, עיקול או זכות אחרת בנכס, והקונה מוגן מטענות צדדים שלישיים בקשר לנכס. על כל פנים, רצוי להסתייע בעורך דין, כדי להיות בטוחים שלא קופחתם בעסקה.

תהליך קצר - במרבית המקרים, קניית נכס מכונס נכסים אורכת בין 2-4 חודשים מפרסום המודעה ועד להעברת הבעלות על הנכס.

חזרה למעלה


תהליך קניית הנכס

קיימים מספר שלבים במכירת נכס בתהליך כינוס נכסים:

פרסום המודעה - מודעות על מכרזים עבור דירות/ נכסים בתהליך כינוס נכסים מפורסמות, הן במדיה הכתובה והן במדיה האלקטרונית.
במידה והמודעה מתאימה לפרופיל הנכס בו אתם מעונינים, עליכם להתקשר לגוף המטפל במכירה, על מנת לקבל פרטים משלימים שאינם מופיעים במודעה.

ביקור בנכס - כונס הנכסים קובע מועדים לסיור מרוכז של כל הרוכשים הפוטנציאלים. פרטים על מועדי הסיור מצוינים במודעה או בתיאום עם כונס הנכסים. בחלק מהמקרים קיים שימוש בגורמים מתווכים לצורך תיאום מועד לביקור.

הגשת ההצעה - במידה ולאחר סיור בנכס החלטתם להתמודד במכרז, עליכם להגיש הצעה שתכלול בדרך כלל:

טופס הצעה - טופס שמסופק ע"י עורך המכרז, בו יש למלא את פרטי המציע, גובה ההצעה, וכן לחתום על פרטים נוספים הקשורים לחובות ולזכויות של המציע ועורך המכרז.

שיק בנקאי או ערבות בנקאית - על כל משתתף במכרז להפקיד יחד עם הצעתו שיק בנקאי לפקודת עורך המכרז או מי מטעמו, ו/או ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 10%- 5% משווי ההצעה. במידה ובסוף הליכי המכירה, חוזר בו הזוכה מהצעתו, רשאי עורך המכרז לחלט את הערבות.

חוזה המכר - החוזה מסופק על ידי עורך המכרז. החוזה בין עורך המכרז ("המוכר") לבין הקונה כולל את כל פרטי ההתקשרות בין הצדדים, כאשר בין השאר יתוארו נסיבות רכישת הנכס, התמורה בגין הנכס, תנאי התשלום, הזכויות והחובות של כל צד לעסקה, המסים אשר ישא בהם כל צד לעסקה ומועדי תחולתם. חוזה זה ייחתם ע"י הצדדים.

חוקהתמחרות - ההתמחרות הנה מכירה פומבית הנערכת בין המציעים אשר הגישו הצעה על הנכס. במקרה בו עורך המכרז מחליט לערוך התמחרות, הוא יפנה טלפונית למציעים שהציעו את ההצעות הגבוהות ביותר (על פי שיקול דעתו) ויזמנם להתמחרות במשרדו.
בהתמחרות עורך המכרז יערוך פרוטוקול בו יפורטו ההצעות, עד שיוותר מציע אחד שהציע את הסכום המקסימלי, ואף משתתף אחר לא מוכן להציע יותר. ההמחאה הבנקאית אשר ניתנה לצורך השתתפות כפיקדון, מופקדת בשלב זה בחשבון הנאמנות של עורך המכרז.
כל שאר המתמודדים יקבלו בחזרה את הערבויות שהפקידו. שלב זה אינו קיים בכל המכרזים, ולכן יש לברר מראש מול עורך המכרז על כוונותיו בנוגע להתמחרות.
במידה ומתקיימת התמחרות מומלץ להגיש הצעה הנמוכה מההצעה הטובה ביותר אותה אתם מוכנים להגיש, היות וניתן לשפר את הצעותיכם בהתמחרות בהתאם להצעות המתחרים.

אישור המכירה - הזוכה יחתום לאחר הזכייה על חוזה מכר אשר נוסחו נתקבל בשלב הגשת ההצעה. לאחר מכן יפנה כונס הנכסים, לראש ההוצאה לפועל בבקשה לאישור המכירה. במידה ואישר ראש ההוצאה לפועל את המכירה, חותם ראש ההוצל"פ על "פסיקתא"- שהינה צו שיפוטי המורה להעביר את הנכס על שם הזוכה, והכל כאשר הנכס נקי מכל שעבוד, עיקול או זכות צד ג', כלשהי בכפוף לתשלום כל המסים החלים ע"פ כל דין. לאחר אישור ראש ההוצאה לפועל של המכירה, החוזה ייחתם ע"י כונס הנכסים. החזקה בנכס תועבר לקונה לאחר תשלום התמורה ומילוי כל יתר התחייבויות הזוכה, ע"פ הוראות הסכם המכר.

גולן חקק
מנכ"ל "כונס אונליין"
 
www.conesonline.co.il
מקור המאמר: www.articles.co.il

הוסף מאמר זה למועדפים גרסת הדפסה שלח מאמר זה                                                                               כל הזכויות שמורות ©  אדריכלות ובניה בישראל
האתר משנה את פניו בקרוב!

מרכז ההדרכה אשר פועל בהתנדבות יעבור בקרוב לפלטפורמה חדשה ומתקדמת, עם המון פיצ'רים חדשים. תן לנו חסות לכך וזכה בתודתנו ובחשיפה נאה. פרטים בקרוב...למד עוד על חסויות באתר