Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

קיר בין דירות על גג

#39623
ארז מירב
מנהל בפורום

קיר בין דירות על גג

שלום, להלן: 1) הבנתי שלמעט חתימות השכנים בבית משותף (75% למיטב ידיעתי), נדרשת חתימתי במיוחד בגלל השימוש בקיר המשותף. האם קיים מסמך עליו אני אמורה לחתום? האם רשאית העיריה לתת היתר למרות שאין חתימה שלי בשום מסמך ולא קיבלתי אפשרות להתנגד לפני שאושר ההיתר? איך אני יכולה להתנגד בדיעבד והאם אני רשאית לדרוש הריסה של הקיר שנבנה על חצי שלי? שאלה טובה. בעיקרון מספיקות 75% חתימות של דיירים. עם זאת, היות וחצי מהבניה נעשתה בפועל על שטח המוצמד לדירתך, ייתכן שהוועדה היתה חייבת לקבל הסכמתך, או לחילופין לתת לך הזדמנות להתנגד. אני מציע להתייעץ עם עורך דין העוסק במקרקעין.   2) האם רשאי השכן לדרוש כספים באופן כללי על כך שבנה קיר שכזה ללא ידיעתי/הסכמתי או לדרוש כספים כאשר אתחיל לבנות יחידת דיור ואאלץ להשתמש בקיר שהוא בנה? אם הבניה נעשתה בהיתר, והיה תהליך כשר ותקין (כאמור, יש לקבל יעוץ) בוודאי שהוא יכול לדרוש זאת, ע"פ פסיקות תקדימיות של ביהמ"ש. 3) במידה ויחידת דיור נבנתה על ידי איש שאינו קבלן רשום, האם די בחתימה של המתכנן כדי שהעירייה תאפשר תופס 4 ואכלוס? ע"פ תקנות התכנון והבניה יש צורך צורך בביצוע של קבלן רשום, ואף מחתימים אותו על טופס שמוכנס לתיק הבניין כתנאי לקבלת אישור אכלוס: חובת מינוי בעלי תפקידים 71.     (א)  לא תבוצע בנייה או עבודה לפי היתר אלא לאחר שבעל ההיתר מינה את בעלי התפקידים שלהלן ומסר הודעה על כך לרשות הרישוי: (1)   אחראי לביקורת על הביצוע; (2)   קבלן ואחראי לביצוע שלד הבניין שמינה הקבלן או בעל ההיתר; 87.     (א)  אחראי לביקורת על הביצוע או אחראי משנה, כל אחד בתחום אחריותו, כפי שמינה בעל ההיתר לפי תקנה 71(ב), יבדוק אם עבודות הבנייה בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, ולפי חיקוק, לרבות התנאי בדבר העסקת קבלן רשום (להלן – ביקורת).  


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן