Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

קראתי את החלק בתכנית המתאר

#34031
-3818
משתתף

קראתי את החלק בתכנית המתאר

כתוב כך: יחס תכניות קיימות א. תכנית זו מבטלת כל תכנית מסוג זה על אותו שטח. ב. תכנית מפורטת, בנוי חלוקה או אחרת אשר ניתן להן תוקף או הופקשו     לפני שנכנסה תכנית זו לתוקפה, תשארנה בתוקף רק כדי אי סתירה בין הוראותיהן ובין הוראות תכנית זו,      אם לא נאמר אחרת בהוראות תכנית זו. שלום archiuser האם אפשר לשלוח לך לאימייל האישי את תכנית המתאר כדי לראות אותה באופן כללי ולראות אם יש מקום לשלוח מכתב באמצעות עו"ד. אם כן שלח לי אימייל הרשום אצלכם ואני אחזור אליך תודה  יוסי


דילוג לתוכן