Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנות התכנון והבניה- מבנה ציבורי/ בניין ציבור א'

#33748
ארז מירב
מנהל בפורום

תקנות התכנון והבניה- מבנה ציבורי/ בניין ציבור א'

חיפשתי הגדרות למעלית מיטות לביה"ח ולא מצאתי. יש לך שתי אפ' פרקטיות: להתקשר ליועץ מעליות מטעם חברה מוכרת וגדולה, ולבקש ממנו מידות ללכת בעצמך לביה"ח הקרוב ולמדוד (קח שולי רווח, במילא משרד הבריאות יחזיר לך תיקונים רבים עם ההגשה) לגשת פיזית למשרד הבריאות (טלפונית- קשה לי להאמין, אבל אפשר לנסות) בכל מקרה, אני מצרף לך הנחיות לפרמטרים רבים אחרים הקשורים למבנה בית החולים, כ"בניין ציבור א'" 8.01 הגדרות (תיקון: תשנ"ה) בחלק זה – "בנין ציבורי א" – בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל; (1) אולם לשמחות; (2) בית אבות; (3) בית לאסיפות ובית לעצרות עם כמשמעות "אסיפה" ו"עצרת עם" בסעיף 1 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג-1962; (4) בית חולים, כמשמעות המונח "בית חולים" בסעיף 24 לפקודת בריאות העם 1940 לרבות מרפאות ציבוריות; (5) בית ספר למבוגרים ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958; (6) מוזיאון או בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות, שהם ברשות מוסד ממשלתי, לאומי או עירוני, וכל מקום כיוצא באלה; (7) בנין המשמש מגרש ספורט או מקום למיתקני ספורט; (8) חנות כל בו, לרבות סופר-מרקט, ששטחה עולה על 350 מ"ר; "בנין ציבורי ב" – בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבין שאינו נועד להיות פתוח לקהל: (1) בית דואר וסוכנות דואר; (2) בית כנסת, מסגד, כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן דתי, ששטחו 150 מ"ר לפחות; (3) בית לקולנוע, לקונצרטים ותיאטרון; (4) בית מלון, פנסיון, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים לינה בתמורה והמכיל 20 מיטות לפחות; (5) בית מרחץ; (6) בנק; (7) בריכת שחיה; (8) בית ספר עממי, בית ספר תיכון, בית ספר מקצועי, גן ילדים, להוציא גן ילדים פרטי; (9) מוסד ציבורי לילדים; (10) מסעדה, חדר אוכל או בית קפה הנמצאים בקומת קרקע והיכולים להכיל למעלה מ-25 סועדים; (11) משרדי ממשלה, משרדי רשויות מקומיות וכל בנין אחר הנועד למתן שירות ציבורי; "בנין ציבורי" – בנין ציבורי א' או בנין ציבורי ב'; "נכה" – אדם בעל מגבלה גופנית המונעת ממנו להשתמש בדרך נוחה בבנין ציבורי שבו אין הסידורים המיוחדים המפורטים בחלק זה, כולם או מקצתם; "רוחב חפשי בפתח" (1) בדלת חד-כנפית – המרחק האפקי בין מישור כנף הדלת הפתוחה בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת ובין בפאה הצדדית של המלבן, הבולטת ביותר כלפי הפתח, מול; (2) בדלת דו-כנפית או רב כנפית – המרחק האפקי בין מישורי שתי כנפי הדלת הסמוכות זו לזו והפתוחות בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת; (3) בדלת הזזה חד-כנפית-המרחק האפקי בין הפאה הצדדית של הדלת, כאשר היא פתוחה לגמרי ובין פאת המלבן ממול; (4) בדלת הזזה דו-כנפית – המרחק האפקי בין הפאות הצדדיות של שתי כנפי הדלת, כאשר שתיהן פתוחות לגמרי; "רום מדרגה" ו"שלח מדרגה" – כמשמעותם בסעיף 3.01 לתוספת השניה.  סימן ב': הוראות למתן היתר  8.02 מתן היתר לבנין ציבורי (תיקון: תשנ"ה) (א) לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי א' אלא אם בכל הבנין או בחלקו המשמש למטרות של בנין ציבורי א', הכל לפי הענין, ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה. (ב) לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי ב' אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות ולדרכי הגישה לאותה קומה התנאים המפורטים בחלק זה. הכל בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח. (ג) היתר להקמת בנין הנועד לשמש מטרה מן המפורטות בפסקה (4) להגדרת "בנין ציבורי ב'" שבסעיף 8.01 (בסעיף זה – מקום לאירוח), והיתר להוספת יחידות אכסון למקום לאירוח קיים, מותנים בקיומן, בהתאמתן או בהקמתן, לפי הענין, של מספר יחידות מיוחדות בתוך כלל יחידות האכסון שבאותו מקום אירוח, הכל כמפורט להלן: (1) בבנין שבו מ-25 עד 70 יחידות אכסון – יחידה מיוחדת אחת לפחות; (2) בבנין שבו מ-71 עד 150 יחידות אכסון – שתי יחידות מיוחדות לפחות; (3) בבנין שבו מ-151 עד 200 יחידות אכסון – שלוש יחידות מיוחדות לפחות; (4) בבנין שבו מ-201 עד 300 יחידות אכסון – ארבע יחידות מיוחדות לפחות; (5) לכל 75 יחידות אכסון נוספות – יחידה מיוחדת אחת. (ד) בדרכי הגישה מיחידות מיוחדות אל חלק מחלקי מקום האירוח – שבאותו בנין – הפתוחים או הנועדים להיות פתוחים לקהל (להלן בסעיף זה – שטח ציבורי), ינהגו כבדרכי גישה לחלק האמור שכשלעצמן פתוחות לקהל, בין אם היחידה המיוחדת נמצאת באותה קומה עם השטח הציבורי ובין אם לאו. (ה) על מתן היתר להוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים יחולו הוראות מיוחדות אלה: (1) עלה סך כל יחידות האכסון הנוספות על שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות ועלה כלל מספר יחידות גם יחד – על 25, ינהגו במקום האירוח כולו לפי האמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד); (2) הועדה המקומית רשאית, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית, כמשמעותה בסעיף 10א לחוק (להלן – רשות הרישוי המחוזית) לפטור, בתנאים או בלעדיהם, מקיום הוראות פסקה (1), כולן או מקצתן, בשטחים מסוימים שבמקום האירוח, אם ראתה שבנסיבות הענין ובהתחשב בחיוניות הגישה לשטח הציבורי, קיומן כרוך בעבודות שממדי ביצוען או תנאיהן או הוצאותיהן אינם סבירים; (3) הועדה המקומית רשאית, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית, לחייב בעל היתר להוספת יחידות אכסון בתנאי פסקה (1), גם אם אין בתוספות היחידות כדי שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות, אם לדעתה חיוב בעל ההיתר בקיום התנאי האמור כרוך בהוצאות סבירות, והוא ניתן לביצוע בתנאים ובממדים סביריס בנסיבות הענין; הוראה זו לא תחול לגבי בנין שהיתר להקמתו הוצא עד יום ט"ז בניסן התשל"ב (31 במרס 1972). (ו) כדי להסיר ספק נקבע בזה שבעל היתר חייב לקיים את התנאים המפורטים בסעיפים קטנים (ג), (ד) ו-(ה) לפי הענין, רק אם נושא ההיתר הוא הקמת מקום אירוח שלם או הוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים דרך בניה או שינוי יעוד של בנין קיים; התנאים האמורים אינם חלים על הוספת חלקים אחרים למקום אירוח או ביצוע שינויים או תיקונים בו, בדרך האמורה. 8.03 שינויים בבנין ציבורי קיים (תיקון: תשנ"ה) (א) הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי א' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אר ישמש למטרות של בנין ציבורי א', שימולאו לגבי כל הבנין האמור בו לגבי חלקו המשמש או שישמש למטרות של בנין ציבורי א', הכל לפי הענין, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים. (ב) הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי ב' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב', שימולאו לגבי קומה אחת לפחות של הבנין האמור או לגבי חלק המשמש או שימש למטרות של בנין ציבורי ב', הכל לפי הענין, ולדרכי גישה לאותה קומה, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים. (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא יותנה מתן היתר לשינוי מקום אירוח קיים בקיום הוראות סעיף 8.02(ג) עד (ו), כולן או מקצתן, אלא על פי האמור באותן הוראות.  סימן ג': סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי  8.04 גישה אל בנין ציבורי מהחוץ (א) הגישה מהרחוב או ממגרש החניה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין הציבורי תהיה באמצעות מישור אפקי או באמצעות כבש (רמפה), כאמור בסעיף קטן (ב), ובאמצעות מדרגות, כאמור בסעיף קטן (ג). (ב) הותקנה הגישה באמצעות כבש, יתמלאו לגביו הנאים הבאים: (1) שיפוע הכבש לא יעלה על 1:10; (2) עלה שיפוע הכבש על 1:20, יהיה ארכו לא יותר מ-9.00 מטרים; (3) רחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ-1.25 מטר; (4) עלה שיפוע הכבש על 1:12, ייבנה בקצהו העליון משטח אפקי שעמקו ורחבו לא יפחתו מ-1.25 מטר; (5) בקצה החפשי של הכבש או המשטח האפקי המורם מהקרקע, ייבנה סף אשר גבהו בכל מקום יהיה לפחות 5 ס"מ מעל מפלסם; (6) רחבו של הסף האמור לא יפחת מ-5 ס"מ; (7) ייבנה מעקה בצד החפשי של הכבש או המשטח האפקי מעל הסף האמור וגם לאורך הקירות אם הם צמודים אליהם; (8) למעקה האמור יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה 90 ס"מ מעל מפלס הכבש או המשטח האפקי; (9) תינתן לבית אחיזה צורה המאפשרת ליד לגרפה בנקל; אם חתכו עגול, יהיה קטרו לא פחות מ-45 מ"מ ולא יותר מ-50 מ"מ; (10) לאורך הקירות האמורים בפסקה (7) יותר להתקין מסעד בלבד במקום המעקה האמור; (11) לאורך הכבש, משני צדדיו, יותקן מסעד שני הדומה בצורתו ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה של 75 ס"מ מעל מפלס הכבש; (12) בכפוף לאמור בפסק (11) ובניגוד לאמור בפסקה (8) יותר להתקין את בית האחיזה העליון בגובה של 98 ס"מ מעל מפלס הכבש; (13) בקצהו התחתון של כל כבש יהיה השטח נקי מכל מכשול ונוח לנוע בו. (ג) עלה שיפוע הכבש על 1:12, תיבנה גישה נוספת באמצעות מדרגות ולגביהן יתמלאו התנאים הבאים: (1) המדרגות האמורות תובלנה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין האמור; (2) שלח המדרגה לא יפחת מ-28 ס"מ. (3) רום המדרגה יהיה 15 ס"מ. (4) יישמר קצב אחיד במהלך המדרגות; (5) מהלך אחד של מדרגות לא יתרומם יותר גבוה מ-1.25 מטר; (6) בכל מהלך מדרגות כאמור לא יהיו פחות מ-3 מדרגות; (7) המדרגות האמורות יימצאו תחת כיסוי מבטון או מחומר אטים אחר; (8) ייבנה משני צדי המדרגות האמורות מעקה כאמור בסעיף קטן (ב)(8) ו-(9); (9) תחול הוראת סעיף קטן (ב)(11); (10) מסעד כאמור בסעיף קטן (ב)(11) יימשך 30 ס"מ לפחות מעל קצה שלח במדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות ובחלקו הארוך במאוזן; (11) במשטחי ביניים יותקן מסעד לאורך הקירות מסביב. במאוזן, ובהמשך ובגובה כאמור בסעיף קטן (ב)(9). 8.05 דלת כניסה (תיקון: תש"ם) (א) בבנין יבורי תימצא לפחות דלת כניסה אחת כאמור בסעיף 8.04(א) ו-(ג)(1), אשר רחבה החפשי בפתח לא יהיה קטן מ-80 ס"מ ותיפתח כלפי חוץ עם כיוון היציאה מהבנין הציבורי. (ב) לדלת האמורה לא יותקן מפתן, ואם הכרחי להתקינו, הוא לא יתרומם יותר מ-2 ס"מ מעל מפלס הרצפה, משני הצדדים. (ג) משמשת דלת מסתובבת בכניסה ראשית לבנין הציבורי, תותקן על ידה או בקרבתה דלת כניסה נוספת לבנין האמור, אשר תמלא אחר התנאים שבהוראת סעיף זה. 8.06 פני דרכי גישה (א) פני המשטחים לפני ואחרי הכבש ושל הכבש עצמו יהיו מחוספסים. (ב) נבנו המשטחים האמורים מפלטות אבן, בטון או חומר אחר, עם תפרים, יהיו התפרים ברוחב לא יותר גדול מ-2 ס"מ, מלאים ישר עם מישור הפלטות וכל השטח ללא גומות או בליטות ומחוספס. 8.07 דלתות פנים (תיקון: תשנ"ו) ^10^ כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים הבאים: (1) הרוחב החפשי בפתח לא יפחת מ-80 ס"מ; (2) אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ-40 ס"מ, הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית האמורה; (3) אם יהיה מפתן בדלת, הוא לא יתרום יותר מ-2 ס"מ מעל פני הרצפה, משני הצדדים; (4) דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של קיר; (5) לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות, אלא אל משטח אפקי של חדר המדרגות האמור ועמקו ורחבו של המשטח האמור יהיה לפחות 1.25 מטר; (6) תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית (פנדל) רק בתנאי שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר, המיועדת למטרה שלה משמשות הדלתות האמורות; (7) בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהיה המאפשר מעבר בטוח לכל נכה; (8) המישור התחתון של כנף הדלת, משני צדדיה, יוגן בחומר קשה, בלתי שקוף, בגובה עד 35 ס"מ לפחות מפני הרצפה; (9) תותר דלת שקופה ואם משתמשים בזכוכית כחומר שקוף יתמלאו לגבי דלת מזוגגת התנאים שלהלן: (א) הזכוכית בכנף הדלת תתחיל בגובה של 1.00 מטר לפחות מפני הרצפה; (ב) על אף האמור בסעיף קטן (1) תוכל הזכוכית להתחיל בגובה נמוך יותר, אבל לא פחות מ-35 ס"מ מפני הרצפה, אם רחבה לא גדול מ-20 ס"מ והיא נמצאת קרוב לקצה הכנף; (ג) הזכוכית האמורה תהיה זכוכית בטחון בהתאם לתקן ישראלי ת"י 546, טיפוס 1,2 (שיטת ייצור – "הבקה"); (ד) עביה של הזכוכית בדלת כאמור ששטחה מפורט להלן בטור א', לא יהיה פחות ממספר המילימטרים הנקוב מולו בטור ב':  טור א' טור ב' שטח הזכוכית במ"ר עובי הזכוכית במ"מ  אינו עולה על 0.25 4.0 עולה על 0.25 ואינו עולה על 0.60 5.0 עולה על 0.60 ואינו עולה על 1.20 6.0  (ה) יותר שימוש בלוח זכוכית ששטחו גדול מ-1.20 מ"ר אם עביה של הזכוכית האמורה מקנה לה את התכונות הדרושות בהתאם לתקן; (ו) ^10^ האמור בפסקאות משנה (ג), (ד) ו-(ה) אינו גורע מתחולתן של הוראות מחמירות יותר של התקן הישראלי ת"י 1099 – למעט האמור בחלק ג' שבו. (10) ידיות הדלת יורכבו בגובה של 1.00 מטר מעל פני הרצפה; (11) צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה, אבל לא תותר הצורה העגולה; (12) הידית תימצא במרחק לא פחות מ-5 ס"מ ממישור כנף הדלת, לכל ארכה; (13) בגובה הידית יורכב, משני צדי הכנף ולרחבה, מוט או צינור אפקי שקטרו לא יהיה גדול מ-30 מ"מ; (14) המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה לפחות 5 ס"מ. 8.08 פרוזדורים ומעברים הפרוזדורים והמעברים המשמשים בבנין ציבורי לתנועת הקהל רחבם החפשי בין הקירות לא יפחת מ-1.50 מטר. 8.09 מפלסי הרצפה וכבשים פנימיים (א) מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לנין ציבורי בכל המקומות המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה. (ב) מפלס הרצפה של קומה בבנין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת הכניסה למעלית בקומה האמורה. (ג) במקרה שלא ניתן למלא אחרי ההוראות שבסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ובקומה קיימים מפלסי רצפה בגבהים שונים, יותקנו כמעברים ביניהם כבשים אשר שיפועם לא יעלה על 1:12 ועליהם יחולו כל ההוראות שבסעיף 8.04(ב). (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) מותר יהיה להתקין כבש בשיפוע יותר גדול בתנאים הבאים: (1) ארכו של הכבש האמור לא יעלה על 2.50 מטרים; (2) שיפועו לא יעלה על 1:8. 8.10 התקנת מעלית וחדר מדרגות (א) בבנין ציבורי א' המכיל למעלה מקומה אחת, תותקן מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12. (ב) בבנין ציבורי ב' המכיל למעלה מקומה אחת, כאשר הקומה האמורה בסעיף 8.02(ב) אינה קומת קרקע, תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12. 8.11 מבנה המעלית (תיקון: תש"ם) (א) המעלית המיועדת לנכים תשמש גם אנשים אחרים והיא תיחשב כאחת המעליות הדרושות בנין על פי כל חוק. (ב) לגבי המעליות לנכים יתמלאו התנאים הבאים: (1) תותקן מעלית אחת לפחות; (2) בבנין ציבורי א' ששטחו הכולל עולה על 5,000 מ"ר יותקנו שתי מעליות לפחות; (3) מידותיהן הפנימיות המינימליות תהיינה: (א) העומק, שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול, יהיה 1.46 מטר; (ב) הרוחב, שהוא המרחק בין הקירות הניצבים לדלת האמורה, יהיה 1.07 מטר; (4) דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות האמורות גם יחד תהיה דלת הזזה; (5) הרוחב החפשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה 80 ס"מ לפחות; (6) לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של 1.00 מטר מעל רצפת התא; (7) בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ-4 ס"מ ממישור קירות התא; (8) חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו 1 ס"מ על 7.5 ס"מ; (9) קירות תא המעלית יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות של עגלות נכים, לפחות עד גובה של 1.00 מטר מרצפת התא; (10) תא המעלית יהיה מאוורר; (11) ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות + 15 מ"מ ביחס למפלס הרצפה; (12) השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יהיה חפשי ונוח לתנועה, ועמקו, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור או במעבר האמור, יהיה לפחות 1.50 מטר; (13) בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה, עמקו של השטח האמור בסעיף קטן (12) יהיה לפחות 2.20 מטרים; (14) יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא תעבור 0.40 מטר/שניה; (15) במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרות אוטומטית ולא קיימת עין אלקטרונית המאפשרת בקורת על סגירתן, יותקן מיתקן השהיה המשאיר את הדלתות פתוחות למשך זמן של 7 שניות; (16) תותקן מערכת נצירה מוקדמת להבטחת יתר של הדלתות; (17) בתא המעלית האמורה תהיה מערכת חירום ואזעקה; (18) כל הכפתורים הנמצאים בתא האמור, לרבות אלה המשמשים להפעלת המעלית, יהיו בולטים מהקיר, פניהם ישרים או קעורים, עגולים ובעלי קוטר של לא פחות מ-20 מ"מ; (19) הכפתורים האמורים יימצאו בגובה של 1.30 מטר בערך מעל רצפת התא; (20) בקרבת דלת הכניסה למעלית בפרוזדוראו במעבר יותקנו האבזרים והסימנים הבאים: (א) כפתור שעל ידי לחיצתו מואר הכתוב: "מעלית באה" ו"מעלית בשימוש"; (ב) חץ מואר המראה כיוון תנועה של המעלית; (ג) רם-קול או פעמון המשמיע קול מסויים המסמל התקרבות המעלית לרצפת הקומה, או סידור דומה; (ד) מיתקן דומה לאמור בפסקה (ג) המשמיע קול מסויים כאשר המעלית עולה וקול אחר כאשר היא יורדת; (ה) הכפתור כאמור בפסקה (א) יותקן בגובה של 1.30 מטר מעל פני הרצפה. (21) בתוך תא המעלית, מעל הדלת, יוארו המספרים בספרות רומיות או ערביות, המסמנים קומות הבנין האמור, בסירוגין, תוך תנועת המעלית, והם ייראו מכל מקום בתא; (22) בבתי חולים, במוזיאון, בבתי מלון, בחנויות כל-בו יאותר בתאי המעליות האמורים מקום למודעות הדרכה על מקום הימצאם של חלקי הבנין השונים ויעודם. 8.12 חדר מדרגות (תיקון: תשמ"ב) לגבי חדר מדרגות יתמלאו התנאים הבאים: (1) שלח המדרגה לא יפחת מ-26 ס"מ; (2) רום המדרגה לא יהיה גבוה מ-16.5 ס"מ ולא יפחת מ-10 ס"מ; (3) בכל אחד ממהלכי המדרגות יישמר קצב אחיד של השלחים והרומים; (4) לא יותרו מדרגות עם אפים, אשר עביים פחת מ-7 ס"מ; (5) לא יורשו רומים פתוחים; (6) פני השלח לא יהיו חלקים מדי; (7) כל מהלך מדרגות לא יעלה יותר גבוה מ-1.85 מטר; (8) לא יהיו במהלך מדרגות אחד פחות מ-3 מדרגות; (9) פונה הקיר במשטח שבקצה העליון של מהלך המדרגות בזווית, תהיה הפינה האמורה מרוחקת מקצה השלח של המדרגה העליונה במהלך האמור 30 ס"מ לפחות; (10) יותקן משני צדי המדרגות האמורות מעקה, בין אם יש קירות משני צדדיהן או מצד אחד ובין שאין; (11) במקום שיש קירות כאמור יורשה להתקין לארכם מסעד בלבד במקום מעקה; (12) במשטחי ביניים יימשך מסעד כאמור לאורך הקירות מסביב ובמאוזן; (13) מעקה עם בית אחיזה או מסעד בלבד יבלוט מקצה שלח המדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות לפחות 30 ס"מ ובחלקו הארוך הוא יהיה אפקי; (14) המישור העליון של בית האחיזה יהיה בגובה כנדרש בתקן הישראלי ת"י 1142; (15) צורתו של בית אחיזה יהיה עגול בעל קוטר של בין 40 מ"מ עד 50 מ"מ או צורה אחרת המאפשרת ליד גריפה חזקה ונוחה; (16) לאורך הקירות יהיה המרחק בין הקיר ובין בית אחיזה 4 ס"מ לפחות ולא יותר מ-8 ס"מ; (17) יותר להתקין מסעד תוך שקע של קיר, אם יתמלאו התנאים הבאים: (א) המישור העליון של המסעד יימצא לפחות 8 ס"מ מתחת לתקרת השקע האמור; (ב) המרחק המינימלי בין המסעד ובין הקיר הפנימי של השקע האמור יהיה 4 ס"מ; (ג) המישור התחתון של המסעד יהיה מורם לפחות 4 ס"מ מעל תחתית השקע האמור. (18) כל הצינורות, האבזרים וכיוצא באלה, המחברים מסעד אל הקיר או אל המעקה או אל דפנות השקע, יימצאו במישור התחתון של המסעד האמור ומתחתיו; (19) האור בחדר מדרגות הבא דרך חלונות או מתאורה מלאכותית יהיה אחיד ועוצמת ההארה שלו תהיה 100 לוקס במישור של 75 ס"מ מעל פני כל שלח של מדרגה. בהודעה הבאה בפורום, סידורים עבור נכים במבנה ציבוריארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן