Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנות התכנון והבניה- מבנה ציבורי/ סידורים לנכים

#33747
ארז מירב
מנהל בפורום

תקנות התכנון והבניה- מבנה ציבורי/ סידורים לנכים

8.13 בתי שימוש מיוחדים (א) יותקנו בבנין ציבורי לפחות שני תאים של בית שימוש המיועדים לנכים, אחד לנשים ואחד לגברים. (ב) לפני תא של בית השימוש כאמור יימצא חדר שירות שימלא אחר התנאים הבאים: (1) המרחק בין המישור החיצון של כנף הדלת של בית השימוש ובין הקיר ממול (בחלק זה – עומק) יהיה לפחות 1.30 מטר לכל ארכו; (2) המרחק בין שאר הקירות הניצבים לדלת התא של בית השימוש (להלן בחלק זה – אורך) יהיה לפחות 2.40 מטרים; (3) לא תיפתח שום דל לתוך חלל חדר השירות האמור, פרט לדלת של תא בית השימוש; (4) הדלת של התא תימצא בפינת החלל האמור, בקיר הארוך; (5) ארכו של חדר שירות האמור יוכל להיות לפחות 1.30 מטר, אם עמקו יגיע ל – 2.30 מטרים לפחות וגם יתמלא התנאי שבסעיף 2(8.07). (ג) הדלת לתא בית השימוש תמלא את התנאים הבאים: (1) היא תיפתח החוצה; (2) הצירים שלה יהיו מורכבים על צד המשקוף המרוחק יותר כלפי מי שמתקרב אליה מהחוץ; (3) לא יותקן מפתן בפתחה; (4) יחולו עליה ההוראות שבסעיף 12( ,)11( ,)8( ,)1(8.07) ו-(13); (5) בגובה הידית יורכב על המישור הפנימי של הכנף מוט או צינור אפקי כאמור בסעיף 14(8.07); (6) על אף הסגירה בפנים על-ידי בריח או סידור דומה, תינתן האפשרות לפתוח את הדלת האמורה ולסלקה מהחוץ ולהיכנס לתא התפוס של בית השימוש בשעת הצורך. (ד) המידות הפנימיות של תא בית השימוש יהיו דלהלן: (1) המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת והקיר ממול לא יפחת מ-1.75 מטר; (2) המרחק בין הקירות הניצבים לדלת לא יפחת מ-1.40 מטר. (ה) מיקומה של האסלה יהיה כך: (1) המרחק מהקצה הקדמי שלה עד לקיר שמאחוריה לא יפחת מ-0.75 מטר; (2) המרחק מהקו המרכזי שלה עד לקיר הקרוב המקביל לה לא יפחת מ-1.00 מטר; "הקו המרכזי של האסלה" הוא קו פיקטיבי החוצה אותה לארכה לחצאים; (3) הגובה של המישור העליון של המכסה שלה יהיה 0.50 מטר מעל פני הרצפה. (ו) יותקנו בתא מוטות אפקיים ואנכיים בדרך הזו: (1) קטרם לא יהיה קטן מ-25 מ"מ  ולא גדול מ- 40 מ"מ; (2) בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה, יותקן מוט אנכי באורך 60 ס"מ לפחות שקצהו התחתון יהיה בגובה 75 עד 85 ס"מ מהרצפה. המוט יותקן מעל קצהו הקרוב לכיור של המוט האופקי האמור בפסקה (3). אך לא פחות ממרחק של 95 ס"מ מהקיר שבגב האסלה. (3) בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה יותקן מוט אופקי באורך 60 ס"מ לפחות, שחלקו העליון יהיה בגובה 75 עד 85 ס"מ מהרצפה וחלקו האחורי יותקן במרחק 15 עד 35 ס"מ מהקיר שבגב האסלה. (4) המוטות האמורים בפסקאות (2) ו-(3) יותירו מרווח גריפה של 4 עד 12 ס"מ מפני הקיר שעליו הם מותקנים וניתן יהיה לחבר את המוטות ליחידה אחת; (5) כל מוט יעוגן משני קצוותיו, על ידי שלושה ברגים לפחות, בכל קצה, המותאמים לדרישות היצרן והתקן החל במקום ייצורם. הברגים יוסתרו על ידי  מכסה מתאים (רוזטה) כך שלא יהיו גלויים לעין. (6) בקיר שבגב האסלה, או צמוד לו, על גבי עמוד חיצוני מיוחד המותאם למוט והמעוגן לרצפה בצורה בטיחותית באמצעות 4 ברגים לפחות, יותקן מוט מתרומם ממצב אופקי למצב אנכי: המוט יהיה באורך 75 עד 85 ס"מ, וצרו העליון במצב אופקי, יהיה בגובה 75 עד 85 ס"מ מהרצפה. המוט יורכב במרחק של 80 ס"מ מהקיר המקביל והקרוב לציר האורך של האסלה; על המוט להשאר במצב אנכי בכוחות עצמו באמצעות אמצעי המהווה חלק מובנה בו שימנע את נפילתו הפתאומית למצב אופקי; צורת המוט המתרומם האמור בפסקה זו יכולה להיות אובלית או מלבנית ובלבד שתהיה נוחה לתמיכה והחזקה ביד; רוחב המוט לא יעלה על 60 מ"מ ועוביו על 40 מ"מ; המוט על כל חלקיו, יהיה בטיחותי, קל ופשוט לשמוש. יש להצמיד סמוך למוט מדבקה או שלט בגודל 10*20 ס"מ עם ציורים (פיקטוגרמות) קריאים וברורים הראים את אופן השמוש במוט; (7) כל המוטות על חלקיהם השונים, יהיו עשויים מחומר קשיח, עמיד ובלתי מחליד ויעמדו בפני כוחות אפקיים ואנכיים. פני השטח של המוטות יהיו עם חספוס קל או שצורת המוט תהיה מיוחדת כך שתימנע החלקת היד; כל העיגונים לקיר ולרצפה יהיו בטיחותיים וכל קצוות המוטות יהיו מעוגלים באופן המונע פציעה ופגיעה כלשהי. (8) המוטות האנכיים האמורים יכולים להימשך מהרצפה עד התקרה של תא בית השימוש האמור. (ז) יותקן בתוך התא כיור רחצה ולגביו יתמלאו התנאים הבאים: (1) הכיור יימצא במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להגיע ולהשתמש בו; (2) פני הכיור העליונים יהיו בגובה של 80 ס"מ מעל הרצפה; (3) ברז המים בכיור האמור יהיה מסוג ידית מנוף. (ח) ידית השטיפה של האסלה, מחזיק נייר טואלטי, סידורי סבון לרחיצת ידיים ומגבת יימצאו במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להשתמש באבזרים האמורים בנקל. 8.14 משתנות הותקנו בבנין ציבורי משתנות, יתמלאו לגביהן התנאים הבאים: (1) משתנת עביט תורכב בגובה שהקצה העליון הקדמי שלה לא יימצא יותר גבוה מ – 50 ס"מ מעל פני הרצפה; (2) משתנת קיר תורכב ללא מדרגה, ואם הנסיבות מכריחות התקנת מדרגה, לא יעלה גבהה על 17 ס"מ ורחבה לא יפחת מ-45 ס"מ; (3) מחולקת משתנת הקיר לתנאים, יוקנו על יד התאים הפינתיים או הקיצוניים ידיות אחיזה, לכל תא כאמור ידית אחת. 8.15 כיור מיוחד בחדרי שירות בחדרי שירות המשותפים לנשים ולגברים יותקן בתוך שורת כיורי רחצה לפחות כיור מיוחד אחד לנשים ואחד לגברים מהסוג האמור בסעיף 8.13(ז)(2) ו-(3). 8.16 מראה בחדרי שירות בחדרי שירות כאמור בסעיף 8.15 תותקן מראה שקצה העליון לא יהיה יותר נמוך מ – 1.75 מטר וקצה התחתון לא יותר גבוה מ-0.90 מטר מעל פני הרצפה. 8.17 מפסקים וכפתורי הפעלה (א) כל מפסיקי זרם חשמל, חום, איוור ופעמוני אזעקה למיניהם ודומה לאלה יימצאו בגובה שלא יעלה על 1.60 מטר מעל פני הרצפה. (ב) כל האבזרים כאמור בסעיף קטן (א) יותקנו באופן שהפעלתם תהיה קלה. 8.18 טלפון ציבורי (א) השפופרת של הטלפון הציבורי בבנין ציבורי תימצא בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל פני הרצפה. (ב) הורכבו בבנין ציבורי מספר טלפונים לקהל, ייעשו הסידורים הבאים: (1) שפופרת של טלפון אחד לפחות תימצא בגובה שלא יעלה על 90 ס"מ מעל פני הרצפה; (2) המקום על-יד מכשיר הטלפון האמור ומתחתיו יהיה ריק וחפשי לתנועה. 8.19 מזרקה לשתיית ים נמצאת בבנין ציבורי מזרקת לשתיית מים (להלן – מזרקת), יתמלאו לגביה התנאים הבאים: (1) הפיה שדרכה יוצאים המים תימצא בגובה של 90 ס"מ מעל פני הרצפה; (2) המזרקת תהיה תלויה על הקיר ולא תימצא בתוך גומחה של הקיר, לא כולה ולא מקצתה; (3) השטח מסביב למזרקת האמורה יהיה חפשי עם גישה נוחה; (4) במקרה של שימוש בכוסות קרטון או חומר דומה על יד המזרקת, יהיה מקומן בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל פני הרצפה. 8.20 סימני אזהרות ואזעקות לחרשים הורכבו בבנין ציבורי מיתקנים לצפירות אזעקה, יותקנו על ידם נורות חשמל אדומות המהבהבות יחד עם השמעת קולות הצפירה. 8.21 יציאות מבנין ציבורי נמצאות בבנין ציבורי דרכי יציאה מיוחדות לקהל, יחולו עליהן לפי הענין הוראות סעיפים 8.05 ,8.04 ו-8.06. 8.22 מקומות חניה במגרש החניה של בנין ציבורי יוקצבו לפחות 5% ממספר מקומות החניה הקיימים לכלי רכב של נכים או כלי רכב המובילים נכים ויתמלאו לגביהם התנאים הבאים: (1) רחבו המינימלי של מקום החניה המיוחד לנכה יהיה 3.00 מטרים; (2) מקומות החניה האמורים צריכים להימצא במרחק הקרוב ככל האפשר לדלת הכניסה לבנין הציבורי האמור; (3) במקום בולט יותקן שלט המראה על איתור מקומות החניה האמורים והמודיע על איסור להשתמש בהם לכלי רכב אחרים. 8.23 מקומות ישיבה מיוחדים בבתי עינוג בתיאטרון, בבית קולנוע או בבית עינוג אחר, יותקנו מקומות ישיבה מיוחדים לנכים על פי תנאים אלה: (1) שטחו של המקום המיוחד האמור לנכה יהיה לפחות 1.45 מטר על 0.90 מטר; (2) לכל 150 עד 1000 מקומות ישיבה יוקצב מקום אחד לנכה כאמור בפסקה (1), ומעל 1000 מקומות ישיבה – לכל 250 מקומות מקום אחד כאמור, ובלבד שבכל בנין ציבורי כאמור יותקנו לפחות שלושה מקומות ישיבה מיוחדים לנכים; (3) המקומות המיוחדים האמורים יוקצבו על יד המעברים באופן שתאופשר לנכים ראות טובה ושהנכים גם לא יסתירו לאלה היושבים מאחוריהם; (4) המקומות המיוחדים האמורים יוסדרו לרוב על ידי אפשרות קיפול או סילוק מספר מתאים של כסאות קבועים באולם. 8.24 מקומות מיוחדים במסעדות וחדרי אוכל ציבוריים במסעדה וכדומה, שבגדר בנין ציבורי ב' ויש בה שירות עצמי, יותקנו לפחות שני מקומות מיוחדים לנכים ליד מקום חלוקת האוכל, שלגביהם יתמלאו תנאים הבאים: (1) הגובה של המקומות האמורים לא יעלה על 80 ס"מ מעל פני הרצפה; (2) מתחתם יהיה חלל ריק בעומק של 40 ס"מ וברוחב של 80 ס"מ לפחות; (3) הגישה אליהם תהיה חפשית ונוחה. 8.25 יחידה מיוחדת (תיקון: תשנ"ה) ביחידה מיוחדת יתקיימו הוראות סעיף זה, כמפורט להלן: (1) הרוחב החופשי בפתח ליחידה המיוחדת ובפתחים שבתוכה לא יפחת מ-80 ס"מ; (2) אם יהיה מפתן בדלת, הוא לא יתרומם יותר מ-2 ס"מ מעל הרצפה משני הצדדים; למפתן יהיו שיפועים בצד המוגבה מסביבתו בנטיה מרבית של 50%; (3) לרוחב כנף הדלת, יורכב בגובה הידית הרגילה, מוט אופקי שיאפשר סגירתה על ידי משיכתה בידי נכה בכסא גלגלים; מרחק הידית מציר הדלת יהיה בין 3 ל-8 ס"מ; (4) השירותים של יחידות מיוחדות (להלן – השירותים המיוחדים), יהיו כמפורט להלן: (א) יכול שהשירותים המיוחדים יהיו צמודים ליחידה המיוחדת אך הדבר אינו הכרחי; (ב) דלת השירותים המיוחדים תיפתח החוצה ויכול שתיפתח גם פנימה אם תתאפשר גם פתיחתה החוצה, וזאת שלא באמצעות צירי פנדל; כיוון הפתיחה יאפשר גישה נוחה לאגף הלינה; (ג) תותר התקנת דלת הנפתחת בגרירה במקביל לקיר, כשהיא מותקנת על גבי מסילה הקבועה במשקוף העליון, ובלבד שיישמר פתח אור של 80 ס"מ לפחות; (ד) המרחק בין המישור החיצוני של כנף הדלת ובין הקיר ממול, יהיה 1.20 מטרים לפחות; ואם מוצב ארון מול הדלת, תיפתח דלת הארון בגרירה, והמרחק בין המישור החיצוני של כנף הדלת ובין דלתות הארון יהיה 1.15 מטרים לפחות; (ה) בשירותים המיוחדים יותקנו אסלה, כיור רחצה וכן מקלחת או אמבטיה או שתיהן; (ו) כל קבועות השרברבות על אבזריהן יותקנו כך שיוותר מרחב חופשי בקוטר מעגל של 1.40 מ' לפחות, ממפלס הרצפה עד לגובה 65 ס"מ מעל הרצפה. (ז) רצפת השירותים המיוחדים תהיה עשויה מחומר מונע החלקה; (ח) ברצפת השירותים המיוחדים יהיה נקז; ואם הם צמודים למקלחת תשמש הרצפה בשעת הצורך, כאגן ניקוז של המקלחת; ברצפה יהיו שיפועים של כ-1.5% לניקוז מהיר; (ט) האמבטיה תהא במידות 1.60 X 0.70 מ' לפחות; (י) במידת האפשד יותקן בצד המעוגל של האמבטיה משטח אופקי באורך 60 ס"מ, לכל רוחבה וגובהה של האמבטיה; המשטח יותקן כך שיתאפשר מעבר מכסא גלגלים שיעמוד בצמוד ובמקביל לאמבטיה, אל המשטח ובחזרה; (יא) במקלחת יהיה שטח הרצפה 1.30 X 0.90 מטר לפחות והוא לא יהיה חלק של המרחב החופשי האמור בפסקת משנה (ו); בכניסה למקלחת לא יהא כל סף או מכשול ברצפה; (יב) אסלה תהא מסוג מונובלוק; ציר האסלה יהא 45 ס"מ מהקיר הסמוך. הקצה הקדמי של האסלה יהא 70 ס"מ מהקיר שבגב האסלה; גובה האסלה יהא מ-42 עד 45 ס"מ מהרצפה; בצד האסלה, המרוחק מהקיר המקביל לציר האורך שלה, יוותר מרחב חופשי ברוחב 85 ס"מ לפחות; (יג) מוטות אחיזה מתקפלים או ניתנים לפירוק, בקוטר 35 עד 25 מ"מ ונוחים לאחיזה יותקנו כלהלן: (1) בקיר המקביל לציר האורך של האסלה יהא מוט אנכי באורך 50 ס"מ לפחות שקצהו התחתון יהיה בגובה 85 ס"מ מהרצפה; המוט יותקן במרחק 100 ס"מ מהקיר שבגב האסלה; (2) בקיר המקביל לציר האורך של האסלה יותקן מוט אופקי באורך 50 ס"מ, שצדו התחתון יהיה בגובה 85 ס"מ מהרצפה. תחילתו תהיה במרחק 15 ס"מ מהקיר האחורי; (3) בקיר שבגב האסלה יותקן מוט מתרומם ממצב אופקי למצב אנכי, באורך 80 ס"מ, שצדו העליון במצב אופקי יהיה בגובה 85 ס"מ מהרצפה; המוט יורכב במרחק 80 ס"מ מהקיר המקביל לציר האורך של האסלה; (4) בקיר המקלחת יותקן מוט אנכי אחד לפחות, באורך 80 ס"מ לפחות, קצהו התחתון של המוט יהיה בגובה 85 ס"מ מהרצפה; (5) בקיר המקלחת יותקן מוט אופקי אחד לפחות, באורך 50 ס"מ, ובגובה 85 ס"מ מהרצפה; (6) בקיר המקביל לרוחב האמבטיה, בצמוד למשטח המתואר בפסקה (י), יותקן מוט אופקי באורך 50 ס"מ ובגובה 85 ס"מ מהרצפה; (7) בקיר המקביל לאורך האמבטיה יותקן מוט אופקי, ניצב למוט המתואר בפסקת משנה (6), באורך 50 ס"מ ובגובה 85 ס"מ מהרצפה; (8) בקיר הצמוד לאורך האמבטיה, יותקן מוט אלכסוני באורך של 120 ס"מ; קצהו העליון יהיה בראש האמבטיה, בגובה 70 ס"מ מהרצפה וקצהו התחתון יהיה בגובה 5 ס"מ מעל דופן האמבטיה; (9) על הקיר, בקצה החופשי של המשטח המתואר בפסקה (י) יותקן מוט אנכי באורך 80 ס"מ לפחות; קצהו התחתון של המוט יהיה בגובה 85 ס"מ מהרצפה. המוט האמור יכול שישמש גם במקום המוט המתואר בפסקת משנה (4); (יד) הברזים יהיו ברזי ידית ויותקנו כך שיהיו גם בהישג ידו של משתמש היושב בכסא גלגלים; ברז הכיור לא יורכב לקיר אלא לכיוון עצמו או למשטח אופקי הצמוד לו; (טו) במקלחת ובאמבטיה יותקנו הברזים בהישג ידו של המשתמש; כל ברז יספק מים חמים וקרים למשטף מזרם, עם צינור גמיש, שיורכב על מוט אנכי באופן שניתן לקבוע גובהו וכיוונו בידי המשתמש; במקרה הצורך יותקן ברז נפרד לאמבטיה וברז למתרחץ במקלחת שמחוץ לאמבטיה; (טז) גובהו העליון של כיור יהיה בין – 82 ס"מ ל-87 ס"מ מן הרצפה; (יז) מתחת לכיור יישמר חלל חופשי ער לגובה 65 ס"מ מהרצפה; (יח) מעל לכיור תותקן מראה שגובהה התחתון יהיה 90 ס"מ מהרצפה וגובהה העליון יהיה 175 ס"מ לפחות מהרצפה; (יט) אבזרי העזר, כגון מתלי מגבות, מחזיקי נייר, מיבשי שיער וכיוצא באלה, יותקנו כך שיהיו בהישג ידו של היושב בכסא גלגליםארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן