Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: בניין 8 קומות? מגיע לכם גנרטור במעלית!

#34165
-3087
משתתף

Re: בניין 8 קומות? מגיע לכם גנרטור במעלית!

בשנת 2005היתר הבניה שניתן לבית המשותף (בו אני מתגורר)  מאשר בנין 7 קומות ובין השאר מצויין בתוכניות חדר גז. בשנת 2006 ניתנה תוספת לאישור לעוד קומה ובין השאר הוחלף חדר הגז לחדר גנרטור. הקבלן אכן בנה חדר גנרטור עם כל תשתיות החשמל הנדרשות.אבל ללא גנרטור הקבלן טוען כי אינו חייב בהתקנת גנרטור בבנין שאינו רב קומות. האם הקבלן צודק או מחוייב בהתקנת גנרטור לפי היתרי הבניה? אריה נ.ב חוזה הקניה נערך ב 2005 וצוין בו כי ידוע לי כי הוגשה בקשה לשינוי ו: "טרם ניתן  היתר בניה  לבניה בהתאם לתוכנית החדשה"


דילוג לתוכן