Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: היתר בניה- זמן מקסימלי לדיון בועדה מקומית

#37814
guychn
משתתף

Re: היתר בניה- זמן מקסימלי לדיון בועדה מקומית

אכן מבלבל, כי דווקא באתר של מנהל התכנון רשום משהו אחר: "על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבנייה – מועד להכרעה בבקשות: לא החליטה רשות רישוי מקומית או ועדה מקומית, לפי העניין, בבקשה לתת היתר לפי פרק זה, תוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה, יראו זאת כסירוב לתת היתר ורשאי המבקש להגיש את בקשתו לוועדת הערר; ועדת הערר תחליט בבקשתו בתוך שלושים ימים מהיום שהוגשה לה." נלקח מדף שאלות ותשובות


דילוג לתוכן