Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: עיכוב מתן היתרי בניה

#33896
neti_hen
משתתף

Re: עיכוב מתן היתרי בניה

שלום, פניתי אל המהנדסת וזו מסרבת להגיע להידברות, והפנתה אותי לועדת ערר מחוזית, בידיעה שאני כבר לא יכולה להגיש ערר (כיוון שעברו 30 יום מפרסום החלטת הועדה).  מהתייעצות עם עו"ד עולה כי לאחר שנתנה החלטת ועדה, אין בסמכותה של המהנדסת לבקש לערוך שינויים בע"פ. לשם כך צריכה להתפרסם החלטת ועדה חדשה הכוללת את ההתנגדות החדשה. לא ניתן להגיש ערר על סמך דברים בע"פ, ולא צריך להיכנע לגחמות המהנדסת. מהו פרק הזמן הקבוע בחוק למתן היתרים?


דילוג לתוכן