Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: פטור מהיטל השבחה

#33729

Re: פטור מהיטל השבחה

אריה שלום אכן, לפי סע' 19 ג' 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, הרחבת דירת מגורים עד לשטח של 140 מ"ר המיועדת לשמש למגורי המחזיק או קרובו לתקופה של 4 שנים מתום הבנייה ועד למכירתה, לא נחשבת כמימוש זכויות לצרך חיוב בהיטל השבחה.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן