אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

תקנות מקרקעי ציבור: סילוק פולשים, הוצאה לפועל

גירסה להדפסהSend by email
נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר
תאריך בדיקת עדכניות: 
09-01-2022
קטגוריות: 

תקנות מקרקעי ציבור: סילוק פולשים, הוצאה לפועל

(מומלץ לקרוא את המאמר הבא: פיצוי מחזיק במקרקעין)

הוצאה לפועל

1. הוגש למשרד ההוצאה לפועל צו סילוק יד כאמור בסעיף 4 לחוק ולא סילק התופס ידו מהמקרקעין עד המועד שנקבע בצו, ייכנס המוציא לפועל למקרקעין, יסלק את התופס מהם וימסרם לממונה.

טיפול במיטלטלין

2. נמצאו במקרקעין בשעת סילוק היד או לאחריו מיטלטלין שהתופס לא הוציאם, ימסרם המוציא לפועל לשמירה במקום מתאים כפי שייראה לו, בהתחשב בנסיבות, ורשאי הוא למכרם לאחר תקופה סבירה, ואם היו המיטלטלין פסידים - ימכרם מיד; ההוצאות לענין זה יהיו כאמור בסעיף 9 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

פתיחת מקרקעין נעולים

3. היו המקרקעין נעולים, רשאי המוציא לפועל לפתחם או להורות לפתחם ובלבד שבעת פתיחתם יהיה נוכח עד אחד לפחות מלבד המוציא לפועל.

אי נוכחות התופס - לא תעכב

4. אי-נוכחותו של התופס, אין בה כדי לעכב את ביצוע סילוק היד.

דין וחשבון

5. המוציא לפועל יערוך דין וחשבון על סילוק היד ואופן ביצועו, יחתום עליו, ואם היו נוכחים עדים יחתמו גם הם.

טופס צו סילוק יד, ומסירתו

1. צו סילוק יד (להלן - הצו) יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת. 

2. (א) מי שמינה הממונה לענין זה (להלן - מוסר הצו) ימסור לתופס המקרקעין את הצו. 

(ב) לא נמצא תופס המקרקעין, רשאי מוסר הצו למסור את הצו לאחד מבני משפחתו שנמצא במקום מגוריו ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים. 

(ג) היו המקרקעין נעולים או שלא ניתן היה למסור את הצו כאמור, ידביק מוסר הצו את הצו על פתח המקרקעין או יקבע אותו עליהם, ויערוך דין וחשבון על פעולתו. 

תוספת (תקנה 1) 

לכבוד 

א.נ., 

הנדון: צו סילוק יד לפי חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), תשמ"א-1981 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), תשמ"א-1981 - 

(1) אני קובע שתפסת/ם שלא כדין את המקרקעין המתוארים בזה:* 

(2) אני דורש ממך/כם לסלק ידך/כם מהמקרקעין תוך ימים** מהיום שבו נמסר לך/כם צו זה. 

------------ 
(86)פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4238 מיום 29.5.1981 עמ' 1039. 

צו זה דינו כדין פסק דין אולם הנך/כם רשאי/ם לפנות לבית משפט השלום שהמקרקעין נמצאים בתחום סמכותו, תוך המועד שנקבע לעיל לסילוק היד מהמקרקעין, כדי להוכיח שיש לך/כם זכות להחזיק בהם. 

מצורף בזה העתק נסח הרישום של המקרקעין***. 

תאריך........... חתימת הממונה....... 

*לפי גבולות או לפי מספרים שבפנקס מקרקעין או במפה. 

**שאינו פחות מארבעה עשר ימים. 

***אם המקרקעין אינם רשומים - תימחק שורה זו. 

למילוי בידי מוסר הצו על גבי עותק של הצו 

זמן המצאת הצו.................... 

דרך המצאת הצו....................

ט"ו באייר תשמ"א (19 במאי 1981) משה נסים, שר המשפטים

תוכן החוק אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליו לשם ביצוע פעולה כלשהי, ללא ייעוץ משפטי מתאים.

מודעות

.


חדש!

אינדקס הבניה בישראל עולה לאוויר בימים אלו בגרסת הרצה.
העסקים שירשמו לאינדקס בתקופת ההרצה, ימשיכו להתפרסם ללא עלות עם סיום הפיתוח.

כיצד אוסיף את העסק שלי לאינדקס העסקים?

1. ראשית, בצע הרשמה קצרה  ומהירה לאתר (או כניסה במידה ונרשמת בעבר).
2. לאחר מכן,  לחץ כאן ליצירת כרטיס עסק.
3. לאחר שסיימת, ביכולתך לקדם את כרטיסך למקום בולט בדף הראשי. לפרטים נוספים לחץ כאן.