Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, תשנ"ג-1993

מחזור פסולת

מחזור קרטונים

חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, תשנ"ג-1993

הגדרות

1.בחוק זה –

"אשפה" – פסולת שאינה פסולת למחזור;

"בית עסק"  מפעל, בית מלאכה, חנות, משרד או כל מקום אחר שאינו משמש כבית מגורים, ואשר במהלך העבודה או העסקים מצטברת בהם פסולת למיחזור;

"בעל בית עסק" – אחד או יותר מאלה:

(1)המנהל את בית העסק;

(2)המחזיק של בית העסק;

(3)בעל היתר או רישיון הדרושים לפי כל דין להפעלת או לניהול בית העסק או לעיסוק בעסק, או מי שעליו מוטלת חובה לקבל היתר או רישיון כאמור;

(4)מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל בית העסק;

"בעל בית מגורים" – לרבות חוכר, שוכר או שוכר משנה, ולעניין בית משותף, נציגות הבית המשותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

"השלכה" – לרבות זריקה, שפיכה, נטישה או השארה;

"השר" – השר לאיכות הסביבה;

"התקנה" – לרבות הצבה;

"מחזור" תהליך עיבוד או השבה של חומרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה יועדו בראשונה או כחומרי גלם;

"מיתקן מחזור" – כלי או אמצעי לאצירה, דחיסה, כבישה, גריסה, קשירה וכיוצא באלה, המשמש למיון, לטיפול או להקטנת נפח הפסולת למחזור;

"מכל ייעודי" – כלי קיבול לאצירת סוג פסולת למחזור;

"מרכז מחזור" – מקום בו מותקנים מכלים ייעודיים;

"פסולת למחזור" – חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למחזור, שהושלכו או המיועדים להשלכה, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל;

"תכנית" – כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

קביעת הסדרים לאיסוף פסולת למחזור

2. (א)רשות מקומית רשאית, ואם הורה השר לפי סעיף 12 – חייבת, בכפוף להוראות כל דין ובהתאם להוראות תכנית –

(1)להקצות בתחומה, מקומות להקמת מרכזי מחזור ולהתקין, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, מתקני מחזור ומכלים ייעודיים;

(2)לקבוע בחוק עזר הסדרים לאיסוף ולפינוי פסולת למחזור בתחומה, בין כאמור בפסקה (1) ובין בדרך של הסדר אחר.

(ב)קבע השר הוראות, כאמור בסעיף 12, בעניינים המפורטים בסעיף קטן (א), לא תפעל רשות מקומית בעניינים אלה, אלא על פיהן.

חובת בעל בית עסק ובעל בית מגורים

3.קבעה רשות מקומית הסדרים כאמור בסעיף 2, יתקין בעל בית עסק או בעל בית מגורים מכל ייעודי או מיתקן מחזור, לפי העניין, על פי הוראה שנתן מכוחם ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לעניין זה.

תחזוקת מכלים ומיתקני מיחזור

4.הותקן מכל ייעודי או מיתקן מחזור, יחזיקו המתקין, בעל בית העסק או בעל בית המגורים, לפי העניין, במצב תקין ונקי בכל עת, ויחליפו, במידת הצורך או על פי דרישה מאת ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לעניין זה.

חובות ואיסורים לענין השלכת אשפה ופסולת למחזור

5. (א)לא ישליך אדם אשפה למכל ייעודי או למיתקן מחזור.

(ב)הותקן מכל ייעודי או מיתקן מחזור, שלא על ידי בעל בית עסק, בסמוך למקום מגוריו של אדם, לא ישליך אדם פסולת למחזור אלא לתוכו ובהתאם לסוג הפסולת שנקבע לאותו מכל או מיתקן.

(ג)קבעה רשות מקומית הסדר אחר, לפי סעיף 2(א)(2), לא ישליך אדם ולא יפנה פסולת למחזור, אלא למקום ובאופן שנקבעו באותו הסדר.

(ד)בעל בית עסק שבתחום עסקו או בקשר לעסקו או בעל בית מגורים שבתחומו הותקן מכל ייעודי או מיתקן מחזור, לא ישליך ולא ירשה לאחר להשליך פסולת למחזור אלא לתוכו ובהתאם לסוג הפסולת שנקבע לאותו מכל או מיתקן.

קנין פסולת למחזור

6. (א)פסולת למחזור שהושלכה למכל ייעודי או למיתקן מחזור או שנאצרה בהם, תהא קניינו של מתקין המכל או המיתקן.

(ב)פסולת למחזור שנאספה ופונתה על פי הסדר אחר, לפי סעיף 2(א)(2), תהא קנין הרשות המקומית או קנין מי שקבעה הרשות באותו הסדר.

(ג)נמצא במכל ייעודי או במיתקן מחזור חפץ אשר בנסיבות העניין סביר להניח שהגיע לשם עקב טעות, יחולו לגביו הוראות חוק השבת אבידה, התשל"ג-1973.

פינוי פסולת למחזור

7.במקום שנקבע הסדר כאמור בסעיף 2, לא יפנה אדם, לא יוביל ולא יעביר פסולת למיחזור מהסוג שנקבע באותו הסדר, אלא בהתאם להסדר או לפי היתר או דרישה מאת הרשות המקומית; ואולם רשאי אדם לפנות, להוביל ולהעביר פסולת למחזור למפעל שעיסוקו מחזור פסולת.

מפקחים
8. (בוטל)
עונשין ויעוד קנסות

9. (א)העובר על הוראה לפי חוק זה, דינו – קנס; ואם הייתה העבירה נמשכת – קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(ב)קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון שהוקמה בסעיף 10 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984; ואולם קנס שהוטל עקב הפעלת סמכות בידי עובד של רשות מקומית בשל עבירה לפי חוק זה שנעברה בתחומה, ישולם לקופת אותה רשות.

הוצאות

10.בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי חוק זה רשאי, בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייב את הנאשם בהוצאות שהוצאו עקב ביצוע העבירה או לשם מניעת או צמצום הנזק שנגרם כתוצאה ממנה.

אחריות נושאי משרה בתאגיד

11.נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד באותו תאגיד האחראי לעניין הנדון, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים להבטחת קיום ההוראות לפי חוק זה.

ביצוע תקנות וצווים

12. (א)השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, ובכל הנוגע להטלת חובה על רשות מקומית – בהתייעצות עם שר הפנים, ובאין הסכמה בין השרים – בהתאם להחלטת הממשלה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו לרבות קביעת –

(1)סוגי פסולת למחזור;

(2)סוגי בתי עסק בכל הנוגע לחוק זה;

(3)צורת המכלים הייעודיים ומיתקני המחזור, גודלם, צבעם, סימונם, מיקומם ואופן התקנתם;

(4)הוראות בדבר סימון מוצרים או חומרים העשויים מחומר ממוחזר או הניתנים למחזור, וכן סימון החומרים מהם עשויים המוצרים.

(ב)השר, בהתייעצות עם שר הפנים ובאין הסכמה בין השרים – בהתאם להחלטת הממשלה, רשאי להורות בתקנות, או בצו – לרשות מקומית מסוימת ולאחר התייעצות עם ראש אותה רשות, על סוגי הפסולת למחזור וכמות הפסולת למחזור, לסוגיה, שלגביהם יחולו ההוראות לפי חוק זה או שלגביהם יינתן פטור מהוראות לפי חוק זה, והוא ישקול, בין השאר, את עלות החלת ההוראות על רשות מקומית פלונית וכן את העלות והתועלת למשק, הכל בהתאם לכדאיות החלת שיטות אחרות לסילוק פסולת והשימוש בה; הייתה הפסולת למחזור מיועדת לשריפה לצורך הפקת אנרגיה – יתייעץ השר גם עם שר האנרגיה והתשתית.

תחולה על המדינה

13.חוק זה יחול גם על המדינה.

שמירת דינים

14.הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

חוקי עזר

15.רשות מקומית רשאית, בכפוף להוראות סעיף 2(ב), להתקין חוקי עזר בכל ענין הדרוש לביצוע הוראות חוק זה, והסמכויות הנתונות לשר הפנים לגבי חוקי עזר לפי סעיף 258 לפקודת העיריות, וסעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, תהיינה נתונות, לגבי חוקי עזר כאמור, גם בידי השר לאיכות הסביבה.

תיקון חוק בתי המשפט

16.בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בסופה יבוא:

"26.   חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג-1993".

תיקון חוק סדר הדין הפלילי

17.בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בסופה יבוא:

"(16)   עבירה לפי חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג-1993, שנעברה ברשות היחיד של הקובל.".

תיקון חוק שמירת הנקיון

18.בסעיף 10(ב) לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984, אחרי "חינוך והסברה" יבוא "מחזור פסולת".

תחילה

19.תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.

יוסי וישניה 

מנהל אתר

אדריכלות ובניה בישראל

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן