Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

רוחב דלתות ודרכי פתיחה- מדריך לתקנות התכנון והבניה

מבוא

מנסיוני כמתכנן וכמנהל פורום אדריכלות באתר זה, אני עד להמון שאלות בנוגע לתקנים הנוגעים לדלתות. בעיקרון, תקנות התכנון והבניה עוסקות בכך באופן די מוגבל, ואם נוסיף לכך את תקנות הנגישות- נקבל מצב בו עלולה להיות דיסאינפורמציה. אז מה אומר החוק לגבי תכנון רוחב הדלתות במבנה ציבור או בבית פרטי?

פרק ב לתקנות התכנון והבניה: מרכיבי דרך המוצא

אז בואו נביט בחוק:

סימן א: דלתות

כללי תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.1 (א) סימן זה יחול לגבי דלתות ופתחים המשמשים למעבר בדרך מוצא.

(ב) הותקן פתח או דלת בדרך מוצא, צורתם תהיה ברורה ונוחה לזיהוי ויתקיימו הוראות אלה:

(1) לא יותקן וילון לפני דלת יציאה באופן שיסתיר את הדלת;

(2) לא תותקן מראה על גבי דלת יציאה או בצמוד לה.

אופן מדידת רוחב פנוי למעבר וגובה של דלת תק (מס 3) תשס"ח-2008

(איך מודדים את רוחב הדלת? כאן זה פשוט- בעיקרון מתייחסים לרוחב נטו, בין המשקופים, אחרי פתיחה מלאה של צירי הדלת.)

3.2.1.2 (א) בדלת חד-אגפית – לקביעת רוחבה הפנוי למעבר, יימדד המרחק האופקי הקטן ביותר, שבין מישור אגף הדלת הפתוח לגמרי בפתיחה מרבית ובין פאת מזוזת המלבן, הבולטת ביותר כלפי האגף הפתוח, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 א. מדידת רוחב פתח דלת

(ב) בדלת דו-אגפית או רב-אגפית – לקביעת רוחבה הפנוי למעבר, יימדד המרחק האופקי בין מישורי שני אגפי הדלת הסמוכים זה לזה והפתוחים בזווית ישרה לפחות, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 ב.

(ג) בדלת הזזה חד-אגפית – לקביעת רוחבה הפנוי למעבר, יימדד המרחק האופקי בין הפאה הצדדית של אגף הדלת כאשר היא פתוחה לגמרי ובין מזוזת המלבן שממול, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 ג.

(ד) בדלת הזזה דו-אגפית, שאגפיה נפתחים משני כיוונים מנוגדים, לקביעת רוחבה הפנוי למעבר, יימדד המרחק האופקי בין הפאות הצדדיות של שני אגפי הדלת, כאשר שניהם פתוחים לגמרי, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 ד.

(ה) בקביעת רוחבה הפנוי למעבר של דלת, לא תיחשב בליטה מקומית של ידיות או של צירים עד 9 סנטימטרים ועד לגובה מרבי של 1.20 מטר ממישור הרצפה, כמתואר בתרשימים 3.2.1.2 ה ו-3.2.1.2 ו.

(ו) בקביעת גובהה הפנוי למעבר של דלת, מעל גובה של 1.98 מטרים ממישור הרצפה יותרו בליטות בלא הגבלת רוחב, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 ז.

רוחב הפתח המינימלי של דלתות תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.3 (א) הותקנה דלת בדרך מוצא, הרוחב הפנוי למעבר לא יפחת מהנדרש בהתאם לחישובי התפוסה המפורטים בפרט 3.2.12.4, או מהרוחב הנקוב בטבלה 3.2.1.3 שבפרט משנה (ב), לפי הרחב מבין השניים.

(ב) רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א שבטבלה 3.2.1.3 שלהלן, לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור בק שלצדו:

טבלה 3.2.1.3 – רוחב הפתח של דלתות (מידות במטרים) רוחב דלת

מומלץ להצליב נתונים עם תקנות הנגישות באתר זה

1. רוחבו של פתח הדלת בדרך מוצא, למעט אם צוין אחרת בטבלה זו- 0.80

2. בדירת מגורים – דלת יציאה מדירה- 0.80

3. בדירת מגורים נגישה – דלת יציאה מדירה (דלת היציאה תעמוד גם בדרישות הנגישות)- 0.80

4. בדירת מגורים – דלת בחדר מגורים- 0.70

5. בדירת מגורים – דלת בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימת אסלה- 0.70

6. בדירת מגורים – דלת בחדר שירות נוסף- 0.60

7. בבניין ציבורי – דלת בחדר שירות- 0.70

8. בבניין ציבורי – דלת בחדר שירות נגיש- 0.80

9. דלת יציאה ראשית ממבואת הבניין- 1.10

10. דלת יציאה מחדר במשרד- 0.80

11. דלת יציאה ממכלול חדרי משרד- 0.90

12. דלת כניסה ודלת ויציאה לחדר מדרגות מוגן בכל קומות הבניין, למעט במפלס היציאה- 0.90

13. דלת כניסה ויציאה לחדר מדרגות מוגן במפלס היציאה- 1.10

14. דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה של עד 100 איש- 0.90

15. דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה העולה על 100 איש- 1.10

16. דלת יציאה מכיתת לימוד- 0.90

17. דלת יציאה ראשית מבית ספר- 1.65

18. דלת יציאה מחנות ששטחה עד 100 מטרים רבועים- 0.90

19. דלת יציאה מחנות ששטחה מעל 100 מטרים רבועים- 1.10

20. דלת יציאה ראשית ממרכז מסחרי מקורה- 1.10

21. בכל בניין – דלת לחלל שירות שאינו מחייב נגישות לאנשים עם מוגבלויות- 0.70

22. דלת דו-אגפית – הרוחב החופשי באגף הנפתח ראשון- 0.80

23. דלת המשרתת בניין או חלק מבניין, אשר אינו צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות- 0.70

24. דלת המשרתת חדר שגודלו קטן מ-6.5 מ"ר, ואשר אינו צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות- 0.60

25. דלת מרחב מוגן- על פי הוראות פיקוד העורף

26. דלת לכל שימוש אחר- בהתאם לשימוש הדומה לו ביותר מבין השימושים המפורטים לעי"ל, על פי החלטת רשות הכבאות.

(מקור התמונה- ויקימדיה)

גובה הדלת תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.4 (א) הגובה המינימלי הפנוי למעבר בפתח או דלת יהיה 1.98 מטרים לפחות.

(ב) הגובה יימדד ממישור הרצפה עד תחתית משקוף הדלת.

הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.5 (א) בהפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יתקיימו תנאים אלה:

(1) בדלת כניסה ראשית לבניין לא יעלה הפרש הגבהים על 20 מ"מ;

(2) בדלת פנים בבניין לא יעלה הפרש הגבהים על 15 מ"מ;

(3) בדלת יציאה למרפסת לא מקורה לא יעלה הפרש הגבהים על 60 מ"מ;

(4) על אף האמור בפסקאות (1) עד (3), עלה הפרש הגבהים על 10 מ"מ, ייקטם סף הדלת ביחס של אורך לגובה 1:2, כמתואר בתרשים 3.2.1.5 א;

(ב) פרט משנה (א) אינו חל על הדלתות שלהלן ובלבד שהפרשי הגובה לא יעלה על 250 מ"מ:

(1) דלת כניסה לחדרים טכניים;

(2) דלת יציאה לגג מחדר המדרגות.

(ג) על אף האמור בפרט משנה (א), לגבי המקרים המפורטים להלן יחולו ההוראות שלהלן:

(1) על דירת מגורים צמודת קרקע יחול פרט 3.8.4.5;

(2) אם מסיבות טכניות, אשר לעורך הבקשה אין אפשרות לשנותן, קיימים הפרשי גבהים במשטחי רצפה ביציאה מבניין, מחלק מבניין או מדירה אל המדרכה, תותר התקנת מדרגה אשר גובהה לא יעלה על 200 מ"מ ובתנאי שסיפה יסומן בבירור; אם מישור המדרכה איננו אופקי, יותר להתקין סף לדלת שגובהו איננו אחיד, כמתואר בתרשים 3.2.1.5 ב.

כיוון ואופן פתיחה של דלת תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.6 (א) דלת המשמשת למעבר בני אדם בדרך מוצא תהיה סובבת.

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א) –

(1) תותר התקנת דלת הזזה אופקית אם תפוסת החדר אינה עולה על 6 אנשים, והחדר לא מכיל חומרים מסוכנים, או שהדבר נקבע מפורשות בחלק זה;

(2) תותר התקנת דלת הזזה או סורג הזזה לפתיחה אופקית או אנכית ובתנאי שיתקיימו בהם כל התנאים האלה:

(א) הדלת תקובע במצב פתוח בזמן שימוש בבניין בידי הציבור;

(ב) על גבי אגף הדלת או בצדה יותקן שלט שבו ייכתב: "דלת זו חייבת להישאר פתוחה במשך שעות השימוש בבניין בידי הציבור";

(ג) יהיה ניתן לפתוח ולסגור את הדלת או הסורג מתוך הבניין בלא צורך בידע או במאמץ מיוחד;

(ד) כאשר דרושות שתי דרכי מוצא או יותר, מותר להתקין דלת או סורג במספר שאינו עולה על מחצית מספר דרכי המוצא הנדרש;

(3) על דלת הזזה בדירת מגורים יחול פרט 3.8.4.2;

(4) הוראות סימן זה לא יחולו על דלתות שאינן נדרשות על פי חלק ג.

דלת הזזה אופקית המתופעלת כדלת סובבת בעת חירום תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.7 (א) על אף האמור בפרט 3.2.1.6(א), מותר להתקין בדרך מוצא דלת הזזה אופקית הנפתחת אוטומטית על ידי מנגנון חשמלי באמצעות פיקוד מחיישן קירבה, בתנאי שהדלת היא מהסוג המאפשר את פתיחתה בעת חירום כדלת סובבת על ציר צד, ובתנאים אלה:

(1) פתיחת אגף הדלת כדלת סובבת היא בכיוון המילוט;

(2) פתיחת הדלת כדלת סובבת על ציר צד מתאפשרת בכל מצב שבו תהיה הדלת, לרבות מצב פתיחה חלקית כדלת הזזה;

(3) על אגף הדלת יותקן שלט "דחוף לפתיחת הדלת בעת חירום";

(4) רוחב הפתח הפנוי בדלת בעת פתיחתה כדלת סובבת על ציר לא יקטן מהרוחב הנדרש לגבי דלת כזו בתקנות אלה.

(ב) בדרך מוצא מאזור המשמש לאחסון או לייצור חומרים מסוכנים לא תותקן דלת כאמור בפרט משנה (א).

כיוון פתיחת דלת תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.8 הותקנה דלת בחדר או בחלל אשר תפוסתו גדולה מ-50 אנשים, כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט.

כיוון פתיחת דלת מחדר המכיל חומרים מסוכנים תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.9 הותקנה דלת בחדר המכיל חומרים מסוכנים, כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט.

בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.10 (א) במהלך פתיחת דלת, לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או המעבר, למעט בדירת מגורים שעליה לא חלה מגבלה זו, כמתואר בתרשים 3.2.1.10 א.

(ב) במצב פתיחה מרבי של אגף הדלת לפרוזדור או למעבר, תותר הבלטת האגף עד 18 סנטימטרים. בליטה זו של הדלת לא גורעת מרוחבו של הפרוזדור כמתואר בתרשימים 3.2.1.10 ב ו-3.2.1.10 ג.

(ג) במהלך הפתיחה של אגף הדלת לחדר מדרגות או למהלך מדרגות, רוחב המעבר החופשי במשטח האופקי (הפודסט) לא יקטן ממחצית הרוחב הנדרש של המשטח האופקי (הפודסט); ידית הדלת או אגף הדלת במצב פתוח מרבי לא יבלטו לתוך המשטח האופקי (הפודסט) ביותר מ-18 סנטימטרים; בליטה זו של ידית הדלת לא גורעת מרוחבו של המעבר החופשי כמתואר בתרשימים 3.2.1.10 ד ו-3.2.1.10 ה.

דלת רשת תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.11 בדלת רשת המותקנת בדרך מוצא יתקיימו דרישות פרט 3.2.1.6(א), ו-(ב)(1).

מנעולים ואמצעי אזעקה בדלתות תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.12 במנעול ובאמצעי אזעקה המותקנים בדלת בדרך מוצא יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים: 3.2.1.13, 3.2.1.14, 3.2.1.15, 3.2.1.16 ו-3.2.1.17.

נעילת דלתות בדרכי מוצא תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.13 (א) דלת המותקנת בדרך מוצא, תהיה ניתנת לפתיחה מכיוון המילוט כאשר הבניין או חלקו מאוכלס; הותקן מנעול, יהיה ניתן לפתוח את הדלת מכיוון המילוט בלא מפתח נשלף.

(ב) בדלת כניסה לדירת מגורים יתקיימו דרישות פרט 2.92.

נעילת דלתות בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.14 (א) בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח והמשרת יותר מארבע קומות, כל דלת תאפשר חזרה מחדר המדרגות לתוך הבניין.

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א), מותר להתקין מערכת נעילה אשר תמנע חזרה לתוך הבניין ובלבד שיתקיימו כל התנאים האלה:

(1) תותר חזרה מחדר המדרגות לבניין לפחות בשתי קומות שונות דרך דלתות שאינן נעולות, או שתותקן מערכת אוטומטית לשחרור מנעולי דלתות אלו אשר תופעל עם הפעלת מערכת גילוי אש ועשן;

(2) ההפרדה בין הקומות שאליהן ניתן לחזור מחדר המדרגות לבניין, לא תעלה על ארבע קומות כמתואר בתרשים 3.2.1.14;

(3) תותר חזרה לבניין באחת משתי הקומות העליונות או הגג, ובלבד שקומות אלו מאפשרות מעבר למוצא בטוח אחר;

(4) בדלתות המאפשרות חזרה לתוך הבניין יותקנו שלטים בצד הפונה לחדר המדרגות;

(5) בדלתות שאינן מאפשרות חזרה לתוך הבניין יותקנו שלטים בצד הפונה לחדר המדרגות; השלט יכלול את מיקום הדלתות הקרובות ביותר שבכיוון העלייה או בכיוון הירידה, ואשר ניתן להיכנס מהן בחזרה לבניין או לצאת מהן החוצה מהבניין.

(ג) פרט משנה (א) לא חל לגבי בניין שנדרש להתקין או חדר מדרגות אחד בלבד וכן לא יחול על מערכת מדרגות חיצונית.

דלת הנפתחת אל הגג תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.15 בבניין גבוה ורב-קומות, דלת המאפשרת גישה אל הגג מחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח תאפשר כניסה מן הגג לתוך חדר המדרגות.

דלת דו-אגפית תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.16 אם בפתח הותקנה דלת דו-אגפית, בשל חובה הנובעת מחישובי תפוסה, לכל אגף דלת יותקן מנגנון פתיחה עצמאי; אין להתקין מנגנון אשר פתיחתו תלויה בפתיחה של האגף הסמוך אליו.

דלת במוצא בטוח ודלת עם מנגנון בהלה תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.17 בדלת המותקנת במוצא בטוח או בדלת שנדרש להתקין בה מנגנון בהלה, לא יותקן כל אמצעי לנעילה אשר ימנע את השימוש בדלת למילוט, למעט אם התקיימו התנאים שבפרט 3.2.1.18.

מערכות נעילה מיוחדות תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.18 במערכת נעילה מיוחדת, המותקנת בדלת בדרך מוצא, יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים 3.2.1.19 ו-3.2.1.20.

דלת מעוכבת יציאה תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.1.2.1 (א) מותר להתקין מערכת נעילה מעוכבת (Delayed Egress Lock) על דלת באגף אש שאינו מכיל חומרים מסוכנים, ובלבד שהבניין מוגן על ידי מערכת לגילוי אש בהתאם לת"י 1220 חלק 3 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות (להלן – ת"י 1220 חלק 3), או המוכן במערכת מתזים, בתנאי שמערכת הנעילה תעמוד באחד מן התנאים אלה:

(1) הנעילה תשוחרר עם הפעלת מערכת המתזים או עם הפעלת גלאי אש או עשן;

(2) הנעילה תשוחרר עם הפסקת החשמל השולט בנעילה;

(3) תהליך שחרור הנעילה שאיננו ניתן לביטול, יחל בתום הפעלת כוח רצוף של 3 שניות על ידית הדלת.

(ב) על הדלת יותקן שלט שבו ייכתב: "לחץ ברציפות על ידית הדלת עד להישמע אזעקה. הדלת תוכל להיפתח בתוך 15 שניות מרגע הלחיצה".

(ג) מנגנון הנעילה יהיה על פי תקן.

דלת מבוקרת כניסה תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.20 (א) מותר להתקין דלת מבוקרת כניסה בדרכי מוצא, בתנאי שיחולו עליה כל התנאים האלה:

(1) בעת הפסקת חשמל, תשוחרר נעילת הדלת;

(2) בעת הפסקה של זרם החשמל אל מנגנון הבקרה של הדלת תשוחרר נעילת הדלת;

(3) יהיה ניתן לפתוח את נעילת הדלת מבפנים על ידי לחצן חשמלי הממוקם בגובה של 100 סנטימטרים עד 120 סנטימטרים מעל הרצפה ולא רחוק מ-20 סנטימטרים ממשקוף הדלת הסמוך לידית הדלת; במנגנון יתקיימו שאר דרישות הנגישות לפי הסעיף הדן באמצעי הפעלה בת"י 1918 חלק 1 – נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות; על המנגנון בצד הפנימי ייקבע שלט שעליו כתוב: "לחץ ליציאה בעת חירום"; הפעלת לחצן חשמלי תגרום לניתוק ישיר של מקור החשמל למנעול וזאת באופן שאינו קשור ללוח הבקרה, והדלת תישאר לא נעולה; נדרש להתקין ידית בהלה, הידית תכלול מנגנון שיבטל את הנעילה ויאפשר את פתיחת הדלת;

(4) אם נדרש להתקין מערכת התראה לגילוי אש ועשן, תתבטל נעילת הדלת בכיוון המילוט עם הפעלת המערכת; הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני של מערכת ההתראה לגילוי אש ועשן;

(5) אם נדרש להתקין מערכת מתזים או מערכת לגילוי אש, הפעלתם תשחרר את נעילת הדלת; הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני של מערכת ההתראה לגילוי אש ועשן.

(ב) הדרישה בפרט משנה (א) לא תחול על דלת מבוקרת כניסה שהיציאה דרכה איננה מוגבלת על ידי מנגנון בקרת הכניסה.

ידית בהלה תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.21 (א) בדלת המשמשמת ליציאה מחלק מבניין או קומה שתפוסתו גדולה מ-100 איש, יותקן מנגנון בהלה.

(ב) במנגנון הבהלה יתקיימו הדרישות האלה:

(1) המנגנון יהיה מורכב ממוט אופקי באורך מינימלי של מחצית רוחב אגף הדלת, וגובהו יהיה 86 סנטימטרים לפחות ולא יעלה על 120 סנטימטרים מעל הרצפה;

(2) בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י 1212 חלק I – מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות;

(3) אין להתקין נעילה למנגנון בהלה, למעט מנגנון שנעילתו מבחוץ לא תמנע את פתיחת הדלת מתוך הבניין על ידי לחיצה על הידית.

מנגנון לסגירה עצמית של דלת תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.22 (א) במנגנון לסגירה עצמית בדלת, המהווה חלק מסידורי בטיחות אש, יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטי משנה (ב) ו-(ג).

(ב) נדרשה דלת להיות סגורה, תצויד הדלת במגיף דלת ולא תקובע במצב "רגיל פתוח" (Normally open).

(ג) בכל חלק בניין שאינו מכיל חומרים מסוכנים ואשר נדרשת בו דלת אש או דלת עשן, ומסיבות תפעוליות יש לקובעה במצב "רגיל פתוח" (Normally Open), מותר להתקין בה מנגנון המחזיק את הדלת במצב "רגיל פתוח" ובלבד שיתקיימו בה כל התנאים האלה:

(1) הדלת תיסגר מעצמה עם ניתוק המנגנון של מצב "רגיל פתוח" (Normally Open);

(2) יהיה ניתן לנתק את המנגנון של "רגיל פתוח" (Normally Open) ידנית, והדלת תיסגר בעצמה;

(3) מערכת הניתוק האוטומטית של מצב "רגיל פתוח" (Normally Open) תופעל על ידי מערכת לגילוי אש ועשן המותקנת בהתאם לת"י 1220 חלק 3;

(4) בעת הפסקת זרם החשמל למנגנון הדלת, ינותק המנגנון של מצב "רגיל פתוח" (Normally Open), והדלת תיסגר בעצמה;

(5) הפעלת מנגנון דלת אחת, עקב קבלת התראה ממערכת גילוי אש ועשן המותקנת בחדר מדרגות מוגן או במוצא בטוח, תגרום להפעלת מנגנוני כל הדלתות המותקנות באותו חדר המדרגות או באותה דרך מוצא בטוח.

דלת חשמלית תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.23 במקום שבו דלת נפתחת באמצעות מנוע חשמלי המופעל על ידי אדם או באמצעות זיהוי אדם המתקרב מצד המילוט, התקנתה תהיה כזו, שבעת הפסקת חשמל, תתאפשר פתיחת הדלת ידנית, כדי לאפשר מילוט מן הבניין או שתיסגר לצורך הגנת דרכי המילוט אם נדרש כך בחלק זה.

דלת מסתובבת תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.24 הותקנה דלת מסתובבת בדרך מוצא, תותקן בסמוך אליה דלת יציאה סובבת עם פתיחה בכיוון המילוט, המתאימה לדרישות חלק זה.

מעצור בדרך מוצא תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.25 במעצור לבקרת כניסה, המותקן בדרך מוצא, יתקיימו דרישות אלה:

(1) בעת הפסקת חשמל יאפשר המעצור מעבר חופשי בכיוון המילוט;

(2) סך הרוחבים של המעצורים לא יספק יותר מ-50% מהרוחב הנדרש בשל התפוסה;

(3) גובה המעצור לא יעלה על 100 סנטימטרים;

(4) רוחב המעצור יהיה 41 סנטימטרים לפחות;

(5) כל מעצור יענה לתפוסה של עד 50 אנשים.

דלת במחיצה ניידת תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.26 (א) במחיצה ניידת יתקיימו דרישות פרט 3.2.13.5.

(ב) במחיצה ניידת ניתן להתקין דלת סובבת או פתח.

צוהר בדלת אש תק (מס 3) תשס"ח-2008

3.2.1.27 (א) בדרך מוצא יותקן צוהר בדלת אש; גודל השטח המזוגג של הצוהר יהיה 0.15 מ"ר לפחות; גובה המפלס התחתון של הצוהר יהיה 80 סנטימטרים לפחות.

(ב) פרט משנה (א) לא יחול על דלתות לחדרים טכניים, חדרי שירות ומחסנים.

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן