Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנון האתר

כללי

1. אתר אדריכלות ובניה בישראל (להלן – "האתר") הנו אתר המציע לגולשים באינטרנט מידע ותכנים, וכן מידע נוסף בתחומים שונים (להלן – "השירותים"). השירות המוצע באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

2. בתקנון זה יתייחדו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: "מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

"האתר" – אתר אדריכלות ובניה בישראל. "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.

תנאי השימוש במידע

3. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הנה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.

4. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

6. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב. (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות למערכת האתר)

7. המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

8. לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

9. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר

10. האתר מאפשר למשתמש להשתתף בפורומים, שיהיו בנושאים שונים, כפי שיקבע מעת לעת על ידי האתר (להלן- "הפורומים") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- "ההודעות"). לצורך תיפעול תקין של אופציות הפורום, ולצורך שליחת הודעות לדוא"ל המשתמש בעת עידכוני אשכולות, יעשה האתר שימוש ב cookies אשר יעברו לדפדפן של המשתמש.

11. למשתמש ידוע, כי גם אם ניתן יעוץ באתר, הריהו יעוץ שאינו מחייב את המייעץ וניתן כשרות חינם לגולש ומתוך התנדבותו של היועץ. היעוץ הניתן הוא ראשוני בלבד, ע"פ נתונים לא מושלמים ושאינם מגובים במסמכים שהגולש מציג, ואינו תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי אחר ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגד האתר או יועציו בשל העצה שניתנה לו. לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין הגולש ליועץ. אין היועץ הפועל מטעם האתר מתחייב כי עצתו היא סופית. עיצה סופית תינתן רק בעת ביקור בשטח או עם כינון מסודר של יחסי עסקים בין היועץ למשתמש, כמובן שלא דרך האתר. חלק מההודעות אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי האתר וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS), מבלי שהאתר בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והוא לא ישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות, לרבות הודעות המתפרסמות מטעם מנהלי הפורומים.

12. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

13. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

14. ידוע למשתמש, כי האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש. האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילותו של משתמש בפורומים לפי שיקול דעתו, וללא מתן הסברים או הודעה מראש. האתר רשאי להפסיק פעילותו של מנהל פורום בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הסברים או הודעה מראש. מודגש כי הרשות לנהל פורום באתר נעשית בהתנדבות, ואינה יוצרת יחסי עובד מעביד לכל דבר ועניין.

15. מובהר בזאת, כי האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום ההודעה.

16. האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר בעניין זה.

אחריות מוגבלת

17. השירותים מוצעים למשתמש as is והאתר לא ישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

18. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, מפות, טבלאות ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עלול לא להיות מעודכן או לא מדוייק. האתר אינו אחראי לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, יש לבצע בדיקה עצמאית של המידע עם משפטן, אדריכל או יועץ מורשה אחר.

19. באתר מתפרסם מעת לעת מידע בעל אופי כלכלי. אם ברצונך להשתמש במידע זה, עליך לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש. האתר לא ישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הנה באחריות המשתמש בלבד.

20. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהאתר אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.

כמו כן, המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המידע המופיע בכרטיסי העסק שבאינקס נמסר והוזן כמו שהוא ע"י בעל העסק, וכי לאתר אין שליטה על תכנים אלה ועצם פרסום העסק באתר אינו מהווה המלצה של האתר על העסק.

21. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

22. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרות לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

23. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. האתר אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם האתר. האתר לא ישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

24. האתר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

25. האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הגנת הפרטיות

26. ייתכן שלצורך קבלת שירותים מסויימים (להלן: "השירותים") תתבצע הרשמה. בעת ההרשמה ידרשו המשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.

27. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של האתר והוא יעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

28. לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

29. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר או על ידי אחרים עמם יתקשר האתר. בנוסף, האתר רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

קניין רוחני

30. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לאתר, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הנו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

31. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין האתר לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לאתר לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת האתר, מראש ובכתב.

סיום ההתקשרות

32. האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

33. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

תנאים נוספים

34. האתר שומר על זכותו לשנות את ההוראות וכללי השימוש מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.

35. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר.

36. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בנצרת, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

דילוג לתוכן