Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תכנון ממ"ד/ ממ"ס/ קיר הדף: תקנות ההתגוננות של פיקוד העורף – מעודכן

מבוא – מרחב מוגן

אני נשאל רבות בפורום אדריכלות באתר לגבי תכנון ממ"ד. להלן 4 שאלות שחוזרות על עצמן:

שטח ממ"ד:
שטח ממ"ד מינימלי יהיה 9 מ"ר נטו. כתוצאה מכך, זיכוי השטחים בגינו הנו 12 מ"ר. (יורד משטח עיקרי לפי התב"ע).

קיר הדף: איך מתכננים? מתי ניתו לבטל אותו, או לקבל פטור ממנו? מה לגבי הדלת החדשה העמידה יותר?
אכן ניתן לקבל פטור מקיר הדף במקרים רבים. ראו הסברים מדוייקים בפרק מיוחד למטה שדן בזה.

חלון ממ"ד: האם קיימת חובת חלון הדף בממ"ד?

 • בממ"ד דירתי, ישנה חובת חלון בשטח 1.2 מ"ר בישובים קדמיים ועורפיים (ראו טבלת ריכוז נתונים תכנוניים, התוספת הרביעית והשישית).
 • בממ"ד קומתי עורפי, קיימת רשות להתקין חלון (ראו טבלת ריכוז נתונים תכנוניים, התוספת הרביעית). בקדמי- הרשות להתקין אותו נתונה רק בחזית עורפית (ראו טבלת ריכוז נתונים תכנוניים, התוספת השישית).
 • בממ"ד מוסדי- אין חובה (ראו טבלת ריכוז נתונים תכנוניים, התוספת החמישית).

פטור מממ"ד: כל בניה מעל 12 מ"ר של שטח עיקרי (לא כולל בניה של שטח שירות) מחייבת ממ"ד. פטור בבניה מעל 12 מ"ר עיקרי- אם יש מקלט צמוד לדירה ניתן לקבל פטור. אם זו דירה בקיבוץ שטרם הופרט, וגדלה עד 72 מ"ר (כולל התוספת), והמרחק בינה למקלט תקין הוא עד 50 מ.

אם לא ניתן לבנות ממ"ד (ויוכח כך למהנדס פ. העורף)- ניתן לקחת חדר קיים להפוך אותו לממ"ד בעזרת "שיפורי מיגון".

במדריך שלהלן, בנוסף להנחיות מפורטות להתקנת/ פטור מקיר הדף, תמצאו גם הנחיות מפורטות ועדכניות של פיקוד העורף לבניית ממ"דים ומקלטים, ורשימת מהנדסים של פיקוד העורף באיזורים השונים.

תקנות ממ"ד- פיקוד העורף

1. ההנחיות מכילות איחוד והטמעה של כלל העידכונים והתקנות החל מק.ת 5289 (1990) ועד כולל ק.ת 6880 (2010).

2. כמו כן, מצורפות הנחיות לבקשת פטור מהקמת ממ"ד, כפי שאושרו בשנת 2014.

הנחיות למהנדסים ומתכננים

הנחיות נוספות שנוגעות בבעיות / סוגיות שנתקלים בהן המהנדסים/ קונסטרוקטורים באופן שוטף.
פרטי זיון, עובי קירות, המשכיות קירות, בניית ממ"ד חדש על ממ"ד קיים וכד.

קיר הדף: מדריך לתכנון/ קבלת פטור

תכנון קיר הדף:

קיר ההדף ייבנה מבטון מזויין וצריך לכסות את המבט מהדלת לקירות החיצוניים של המבנה. הוא ייבנה כך שהקיר החיצוני לא יהיה חשוף אל הדלת אם לוקחים 45 מעלות משני המשקופים של הדלת וכמובן ממש מול הדלת, (תדמיינו "משפך" לכיוון הדלת, ניתן לראות בקובץ התקנות). הטווח הוא כל מה שנמצא בין זווית 45 ימינה מהמשקוף הימני לזווית 45 שמאלה מהמשקוף השמאלי.

בעיקרון, קיר הדף מבטון בעובי 20 ס"מ יבנה– כאשר המרחק מדלת הממ"ד אל מול קיר חיצוני מקביל (ממול הדלת) הוא עד 4 מטר וכאשר מרחק מפינות דלת הממ"ד לקיר חיצוני שניצב לדלת (מאונך לה) הוא עד 2.2 מטר. ובנוסף כאשר גובה קיר המגן הוא מעבר ל- 5.3 מטר (אם התקרה במבנה גבוהה במיוחד).

קיר הדף מבטון בעובי 15 ס"מ יבנה– כאשר המרחק מדלת הממ"ד אל מול קיר חיצוני מקביל (ממול הדלת) הוא בין 4 מטר ל 15 מטר, וכאשר מרחק מפינות דלת הממ"ד לקיר חיצוני שניצב לדלת (מאונך לה) הוא בין 2.2 מטר ל 7 מטר.

הימנעות/ פטור מקיר הדף:

אפשרית בממ"ד בישוב רגיל עורפי בלבד (לא קדמי בקו עימות), להלן:

 • שימוש בדלת הדף רגילה, ללא שום הגנה
  א. במידה והקיר החיצוני שנמצא מול הדלת מרוחק לפחות 6 מ ואין בו חלון בכלל, או בתנאים הבאים:
  – הוא מרוחק בין 6-8 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 1.2 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 8-9 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 1.5 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 9-12 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 2 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 12-15 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 3 מ"ר. ב. במידה שהקירות שבזווית של 45 מעלות ממשקופי דלת ההדף רחוקים יותר מ- 2.2 מ מפתח הדלת, ויש בכל קיר כזה חלון אחד בלבד בגודל של לא יותר מ -1.2 מ"ר, או בתנאים הבאים לכל קיר כזה:
  – הוא מרוחק בין 3-4 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 2 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 4-5 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 3 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 5-6 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 4 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 6-7 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 5 מ"ר.
  – לאפשרויות נוספות ראו ע"פ הטבלה שמצורפת בקובץ למטה.חישוב גודל החלונות: אם יש שני חלונות בקיר מסויים, והמרחק ביניהם פחות מ 150 ס"מ- הם יחושבו כחלון אחד גדול (אלא אם כ"א מהם בחדר נפרד והמרחק ביניהם לפחות 20 ס"מ)
 • שימוש בדלת הדף רגילה, עם הגנה של מחיצת בלוקים
  ניתן לבצע מחיצת בלוקים (הכוללת פתח ברוחב דלת) בין דלת הממ"ד לקירות החיצוניים, ולהימנע מקיר הדף מבטון, בתנאי שכל התנאים כאן קיימים:
  א. במידה והקיר החיצוני שנמצא מול הדלת מרוחק לפחות 4 מ ויש בקיר הזה חלון אחד בלבד בגודל של לא יותר מ 1.2 מ"ר, או בתנאים הבאים:
  – הוא מרוחק בין 6-7 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 2 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 7-6 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 3 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 8-9 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 4 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 9-12 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 5 מ"ר.
  – לאפשרויות נוספות ראו ע"פ הטבלה שמצורפת בקובץ למטה. ב. במידה שהקירות שבזווית של 45 מעלות ממשקופי דלת ההדף רחוקים יותר מ- 2.2 מ מפתח הדלת, ויש בכל קיר כזה חלון אחד בלבד בגודל של לא יותר מ -3 מ"ר, או בתנאים הבאים לכל קיר כזה:
  – הוא מרוחק בין 3-4 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 4 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 4-5 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 6 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 5-6 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 8 מ"ר.
  – הוא מרוחק בין 6-7 מ ויש בו חלון של לא יותר מ 10 מ"ר.
  – לאפשרויות נוספות ראו ע"פ הטבלה שמצורפת בקובץ למטה.
 • שימוש בדלת "הדף מוגבר לרסיסים" (ידועה גם בשם "דלית"): .(עפ"י גיליון תיקון מספר 4 לת"י 4422) ניתן להימנע מקיר הדף לחלוטין בשימוש בדלת מיוחדת זו אם דלת זו תותקן בממ"ד, במרחק של 4 מטרים לפחות מקיר חיצוני של המבנה (קיר מול הדלת), או 2 מ מקיר חיצוני ניצב לדלת. אין משמעות לקירות בלוקים פנימיים. במקרה של התקנה קרובה יותר, הקיר החיצוני יבוצע מבטון בעובי של 20 ס"מ לפחות לאורך הקטע שבין מישור הדלת לבין 45 מעלות ממישור זה (ה"משפך"). לידיעתכם, ע"פ מסמך ההנחיות שהוציא פ. העורף (מצ"ב) בסמכות מהנדס פ. העורף לאשר פטור מקיר הדף לדלת "מוגברת" גם אם המרחק 3 מ בלבד מקיר חיצוני ובלבד שהקיר בעובי 20 ס"מ ועשוי בלוקים/ בטון וגודל הפתחים בו אינו עולה על 1.2 מ"ר.עם זאת, כתוב במפורש שדלת הדף לרסיסים תוגבל לממ"ד ולממ"ס במוסדות בריאות בלבד. כמו כן כתוב שם שבמבנים מוסדיים אחרים יוגבל השימוש בה ככל האפשר.
 • המרחק המינימלי הנחוץ בין קיר הדף שממוקם הישר מול הדלת לדלת עצמה: בהנחיות קודמות דובר על רוחב הדלת + 15 ס"מ. כאן, בהנחיות אלה, נקבע כי הרוחב יהיה 110 ס"מ (בדלת 80 ס"מ) או 130 ס"מ (בדלת 70 ס"מ).

הכנות להתקנת מערכות אוורור וסינון במרחבים המוגנים

הקובץ הבא מפרט את הכנות הדרושות להתקנת מערכות אוורור וסינון במרחבים המוגנים

רשימת מהנדסי פיקוד העורף

מחוז דן

חולון – שדרות ירושלים 162 קומה א

מזכירות לזימון תורים: 03-5598714/7 פקס: 03-5598712

מהנדס: רס"ן יגאל פברמן

מחוז מרכז

חולון– שדרות ירושלים 162 קומה א

מזכירות לזימון תורים: 03-6811520/39, פקס: 03-6811533

מהנדס: מיכאל זלינגר

כפר-סבא – תעש 20 קומה 3 דלת 372

מזכירות לזימון תורים: 09-7658843, פקס: 03-5692325,

מהנדס: בני אלטשול

מהנדס: סגן משה שלמה

מחוז ירושלים

ירושלים– רחוב הלל 27 קומה 1.

מזכירות לזימון תורים: 02-5697167/ 02-5697149 פקס: 02-5697149.

מהנדס: רס"ן טל כהן

מחוז חיפה

חיפה – רחוב יפו 145 א קומה 5

מזכירות לזימון תורים: 04-8695858/9, פקס: 04-8695764

מהנדס: מיכאל גויכמן

מחוז צפון – תבור

עפולה – רחוב יהושע חנקין 34, בית עטרת, קומה 1.

מזכירות לזימון תורים: 04-6095407, פקס: 04-6095410

מהנדס: נפתלי קורן

מחוז צפון – גליל

קיבוץ לוחמי הגטאות, בניין משרדים ראשי, קומה 1.

מזכירות לזימון תורים: 04-6800296 פקס: 04-6545614

מהנדסת: סרן מאירה גרמן

מחוז דרום

באר-שבע – בניין מרכז הנגב, דרך מצדה 6, דירה 32.

משרד מהנדסי הג"א באשקלון מפסיק את פעילותו ב28.2.15. הטיפול עובר למשרד המהנדסים בבאר-שבע.
מזכירות לזימון תורים: 08-9903168/ 08-6848946 , פקס: 08-9903144

מהנדס: דוד גולדשטיין
מהנדס: סגן אביעז כהן

הערה: יש לתאם קבלת קהל לכל מהנדס באמצעות הטלפון.

כיצד להיערך לפגישה?

היתרי בנייה – ע"פ אתר פיקוד העורף יש להגיע עם ארבעה עותקים של תכנית ההגשה. מנסיוני, יש צורך בשני עותקים בלבד- אחד נשאר אצל המהנדס ואחד הולך לוועדה המקומית.

תכנית ההגשה תכלול:

תכנית אדריכלות של המבנה בקנה מידה של 1:100
תכנית אדריכלות של המרחב המוגן בקנה מידה של 1:50
תוכנית קונסטרוקציה של המרחב המוגן ופרטי הריתום.

פטור ממיגון

(בקשה לתוספת בנייה, שינוי ייעוד או שימוש חורג) – קיימים תנאים וכללים בדבר מתן פטור מבניית מרחב מוגן או הגדלתו, על מנת לקבל פטור מבניית מרחב מוגן יש להגיש את הדברים הבאים:

שתי תוכניות
שני טפסי בקשה לפטור החתומים ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
דו"ח בדיקת תקינות המרחב המוגן הקיים.

היתר אכלוס (טופס 4) – טרם הבדיקה, יש להעברי למהנדס המחוז את הדברים הבאים:

תכנית הג"א מאושרת
בדיקת חוזק בטונים
בדיקת אטימות
בדיקת ציפויים
בדיקת מסגרות
אישור התקנת מערכת סינון
בדיקות נוספות

דיני ההתגוננות האזרחית

תיקונים וחיקוקים נבחקים מחוק ההתגוננות האזרחית התשי"א 1951.
חוק ההתגוננות אינו מכיל פרטי תכנון, אלא רק דרכי פעולה והסמכות שקיבל הג"א/ פיקוד העורף.

קובץ התקנות התגוננות אזרחית- מקור

קובץ התקנות הבסיסי משנת 1992.
זהו המסמך המקורי אשר מכיל את נתוני התכנון, אך הם לא בהכרח עדכניים.

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן