Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ארז שוב שלום. אני ממשיך ללמוד את הנושא ורואה ש…

#39153

ארז שוב שלום. אני ממשיך ללמוד את הנושא ורואה ש…

בחלק ח': התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי, תקנות התכנון והבניה, התש"ל – 1970, התוספת השניה (תקנה 17), כולל תיקון מס' 4 התשס"ב – 2002. סימן ג': סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי, מופיע כך: גישה אל בנין ציבורי מהחוץ(תיקון התשמ"ב) (ג) עלה שיפוע הכבש של 1:12, תיבנה גישה נוספת באמצעות מדרגות ולגביהן יתמלאו התנאים הבאים; (1) המדרגות האמורות תובלנה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין האמור; (2) שלח המדרגה לא יפחת מ- 28 ס"מ; (3) רום המדרגה יהיה 15 ס"מ; (4) יישמר קצב אחיד במהלך המדרגות; (5) מהלך אחד של מדרגות לא יתרומם יותר גבוה מ- 1.25 מטר; (6) בכל מהלך מדרגות כאמור לא יהיו פחות מ- 3 מדרגות; ע"פ מיטב הבנתי, שיפוע 1:12 הוא 8% ולא 12% כפי שכתבת. כך שזה יותר הגיוני מבחינת האחוזים התקניים של רמפות. וכך אני יכול להבין שאם אכן לא ניתן לבצע רמפה של 8%, אזי תהיה המגבלה של עד 1.25 גובה. האם אני מבין נכון?  


דילוג לתוכן