Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בניה על קיר משותף על גג

#39624

בניה על קיר משותף על גג

ארז שלום, קראתי מספר תגובות בנושאי קיר/גדר משותפת. היתי רוצה גם לשאול לגבי קיר משותף על גג. מדובר בשני גגות במבנה, אחד מוצמד לדירתי והשני לדירתו של השכן הסמוך, לפי הרשום בטאבו. בין הגגות היה קיר משותף נמוך בגובה כ-20 ס"מ ורוחב 20 ס"מ, חצי קיר שלי וחצי שלו על פי תשריט בית משותף. השכן "המשיך" את הקיר, כאשר בנה יחידת דיור (עם היתר בניה), ללא הסכמתי בעל פה או בכתב. לא היתי ליד הנכס בעת הבניה כדי להתייחס לנושא. מלבד חוסר הסכמתי או הודעה כלשהי מצידו או מצד העירייה על שימוש בקיר משותף, מאיים השכן שיחייב אותי בעלות הקיר במידה וביום מן הימים אבנה יחידה ואאלץ להשתמש בקיר שבנה. 1) הבנתי שלמעט חתימות השכנים בבית משותף (75% למיטב ידיעתי), נדרשת חתימתי במיוחד בגלל השימוש בקיר המשותף. האם קיים מסמך עליו אני אמורה לחתום? האם רשאית העיריה לתת היתר למרות שאין חתימה שלי בשום מסמך ולא קיבלתי אפשרות להתנגד לפני שאושר ההיתר? איך אני יכולה להתנגד בדיעבד והאם אני רשאית לדרוש הריסה של הקיר שנבנה על חצי שלי? 2) האם רשאי השכן לדרוש כספים באופן כללי על כך שבנה קיר שכזה ללא ידיעתי/הסכמתי או לדרוש כספים כאשר אתחיל לבנות יחידת דיור ואאלץ להשתמש בקיר שהוא בנה? 3) במידה ויחידת דיור נבנתה על ידי איש שאינו קבלן רשום, האם די בחתימה של המתכנן כדי שהעירייה תאפשר תופס 4 ואכלוס? מה החוק אומר בנושא? תודה


דילוג לתוכן