Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

החלפת עורך בקשה להיתר בניה

#40316
ארז מירב
מנהל בפורום

החלפת עורך בקשה להיתר בניה

שלום, ע"פ תקנות התכנון והבניה אין מניעה להחליף עורך בקשה, לכאורה גם ללא קבלת הסכמתו: 112.  (א)  מבקש היתר רשאי בכל עת לפני מתן ההיתר, להודיע לרשות הרישוי על החלפת עורך בקשה או עורכי משנה שמונו לפי תקנה 28 באדם אחר המוסמך לשמש עורך בקשה; להודעה על החלפת עורך בקשה כאמור תצורף הודעתו של עורך הבקשה החדש על הסכמתו לשמש עורך הבקשה לכתחילה, בצירוף הודעת מבקש הבקשה להיתר בדבר החלפת עורך בקשה כאמור.            (ב)  עורך בקשה רשאי בכל עת לפני מתן ההיתר, להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה לרשות הרישוי ולמבקש ההיתר; עשה כן, לא תמשיך רשות הרישוי בבדיקת הבקשה להיתר, כל עוד לא הוחלף עורך הבקשה כאמור בתקנת משנה (א).            (ג)   אין בהתפטרותו של עורך הבקשה או בהחלפתו בלבד כדי לשחרר את עורך הבקשה ומבקש ההיתר מהתחייבויותיהם לפי כל דין.   ישנה גם התייחסות לעניין ההחלפה התקינה בתקנות המהנדסים והאדריכלים: .   (א)   מהנדס או אדריכל לא יקבל על עצמו מתן שירותי תכנון, תיאום או פיקוח אלא לאחר שנוכח שהשירות לא היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר.     (ב)   היה השירות קודם לכן בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר (להלן – המהנדס או האדריכל הקודם) לא יקבל על עצמו מהנדס או אדריכל את המשך מתן השירות אלא אם כן המציא לו לקוחו הסכמה בכתב מאת המהנדס או האדריכל הקודם.     (ג)    מהנדס או אדריכל קודם יתן ללקוחו הסכמה בכתב כאמור בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בכתב שבו הוסדרו הענינים הבאים: (1) תשלום שכר טרחתו של המהנדס או האדריכל הקודם; (2) הזכות להשתמש בתכניות ובמסמכים אחרים שהוכנו בידי המהנדס או האדריכל הקודם; (3) היקף האחריות המקצועית לשירות שנתן המהנדס או האדריכל הקודם.     (ד)   לא הגיעו המהנדס או האדריכל הקודם ולקוחו לידי הסכמה כאמור בתקנת משנה (ג), יתן המהנדס או האדריכל הקודם את ההסכמה האמורה בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, בדבר הענינים שבמחלוקת ביניהם.     (ה)   לא נעשה הסכם בוררות כאמור, רשאית הועדה המאשרת לאשר למהנדס או אדריכל לקבל על עצמו המשך ביצוע שירות שהיה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם אם סברה שבנסיבות הענין מן הצורך לעשות כן.     (ו)    הועדה המאשרת רשאית להתנות את אישורה בתנאים שייראו לה כצודקים בנסיבות הענין, לרבות קבלת הסכמת הלקוח ליישוב הסכסוך בינו לבין המהנדס או האדריכל הקודם בדרך של בוררות על-ידי בורר או בוררים שהיא מינתה.     (ז)    הועדה המאשרת תתן הזדמנות נאותה למהנדס או האדריכל הקודם וללקוח להשמיע את טענותיהם ולהביא ראיות בפניה.     (ח)   נודע למהנדס או אדריכל, לאחר שהחל במתן שירות, כי השירות היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם, יעכב את המשך מתן השירות עד לאחר הסדר הענינים כאמור בתקנות משנה (ג) עד (ז).     איך עושים זאת? אם טרם קיבלתם היתר- פשוט מחליפים את התכנית הסופית בתכנית עם חתימות חדשות. אם כבר קיבלתם ואתם לפני טופס אכלוס- מודיעים בכתב בדואר רשום לועדה המקומית ומצרפים את הפרטים של העורך החדש.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן