Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

היטל השבחה

#40415

היטל השבחה

פטור לבנייה או הרחבה של דירת מגורים ששטחה לא יעלה על 140 מ"ר– סעיף 19 (ג) לתוספת השלישית. הפטור יחול בהתקיים כל התנאים הבאים: 1) על בעל המקרקעין או קרובו* לגור בדירה לפחות 4 שנים מגמר הבניה. 2) החיוב בהיטל השבחה הינו בגין בניה או הרחבה של דירת מגורים**. 3) הפטור חל רק לבניה או הרחבה של דירת מגורים בשטח שאינו עולה על 140 מ"ר. על כל שטח מעבר ל- 140 מ"ר יחול חיוב יחסי. 4) הפטור חל על דירה אחת ובלבד שבעל הדירה לא קיבל פטור מהיטל השבחה בהתאם לסעיף זה. פטור זה הינו פטור מותנה מתשלום היטל ההשבחה והוא יהפוך למוחלט רק אם הבעלים או קרובו יגורו בדירה 4 שנים מגמר בנייתה קבוצת רכישה שקנתה דירות למגורים, האם יש להם פטור מהיטל השבחה? והאם זה משנה אם זו דירה ראשונה שלהם? תודה רבה מראש!


דילוג לתוכן