Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

המפקח על בתים משותפים

#33795
ארז מירב
מנהל בפורום

המפקח על בתים משותפים

שאלת: באיזו דרך אני יכולה להוכיח שהצינור הוא משותף ? יש לפנות לוועד הבית בדרישה רשמית, אם צריך אז גם בכתב, לביצוע התיקון. במידה והתשובה אינה מספקת, יש לבצע את התיקון לבד ולהצטייד בחוו"ד מנדס אינסטלציה על כך שהצנרת הלקוייה היתה משותפת. עם החומר יש לפנות בדרישה חוזרת לוועד, בצירוף בקשה להחזר הוצאות ושכה"ט של המהנדס. במידה ולא נענית פתוחה הדרך בפניך לפנות למפקח על הבתים המשותפים. להלן לשון חוק המקרקעין, בנושא ספציפי זה: חוק המקרקעין | בתים משותפים סימן ד' : יישוב סכסוכים בין בעלי הדירות        72. סמכות להכריע בסכסוכים [תיקון: תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"א, תשס"א, תשס"א(2), תשס"ב(2)]   (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 59,59 ,58א עד 59ז או לפי סעיפים 6נטעד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק התשמ"ב – 1982 יכריע בו המפקח.   (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.   (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.   (ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.        73. הזכות לתבוע בסכסוך   ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:   (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;   (2) נציגות הבית המשותף.        74. סמכויות המפקח   למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית.        75. דיון בסכסוך [תיקון: תשנ"ב]   (א) מפקח הדן בסכסוך רשאי לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, אם היה משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית צדק; החליט לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, ירשום את הטעמים שהניעוהו לכך.   (ב) התחיל מפקח לדון בסכסוך ונבצר ממנו לסיים את הדיון בו, ימשיך מפקח אחר בדיון מהשלב אליו הגיע קודמו, אולם רשאי הוא להרשות הבאת הראיות שנית, כולן או מקצתן.   (ג) החלטת המפקח תהיה בכתב, תנומק ותומצא לכל אחד מהצדדים.        76. אכיפתם של החלטות וצווים   החלטת המפקח בסכסוך וצו ביניים שנתן, דינם, לענין אכיפה והוצאה לפועל ולענין סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט 10, כדין פסק דין או צו ביניים של בית משפט שלום.        77. ערעור   (א) כל צד לסכסוך הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המפקח רשאי, תוך תקופה שנקבעה בתקנות, לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הבית המשותף.   (ב) הגשת הערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה אלא אם ציווה על כך המפקח או בית המשפט שלפניו הוגש הערעור.   (ג) בערעור על החלטת המפקח לפי סעיף 72 (ב) ידון בית המשפט המחוזי בשלושה שופטים.   (ד) פסק-הדין של בית המשפט בערעור לפי סעיף קטן (א) ניתן לערעור ברשות כאמור בסעיף 19(ב) לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957 11.    ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן