Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חלונות של השכן בקו 0 של הגבול

#40648
משה קניג
משתתף

חלונות של השכן בקו 0 של הגבול

למר ארז שלום! גם אצלי השכן פתח חלונות בקיר הבית לכיוון החצר שלי שגובל בקו 0 בחצר של ביתי.עברו 5 שנים מפתיחת החלונות (מעריך כ 12 שנים). כעת לא רק שאין לי פרטיות אלא שהוא מציק לי ולא מאפשר לי לנצל את זכותי בחצר שלי. באיזה נימוק אני יכול לדרוש מהוועדה המקומית שיאלצו את השכן לאטום את החלונות?  על שימוש חורג או בניה לא חוקית? (הבית שלו כמו בתים רבים באיזור נבנו בסביבות קום המדינה ללא היתר בניה) עלי לציין שיש לו גם חלונות בקירות צדדיים כך שיותרו לו חלונות אם החלונות לכיוון החצר שלי יסגרו.


kenig

דילוג לתוכן