Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חתימה על בקשת שינוי תב"ע

#37268
נועה הרץ
משתתף

חתימה על בקשת שינוי תב"ע

שלום רב   אני בעלת שליש מקרקעין בבניין הקיים כבר למעלה מ 20 שנה, שטרם קיבל היתר בניה בשל חריגות בניה של אחד מבין שלושת דיירי הבניין. כאמור, בבניין יש ששני בעלי זכויות נוספים (שלוש דירות סה"כ) לפני מספר שנים, הגיש אחד מעלי הזכויות בקשה לאישור תב"ע בחתימתו.  יודגש כי הבקשה כוללת גם תוספת דירה (על הגג) – קרי, הבניין יכלול  4 דירות, במקום שלוש במקור. בעל הזכויות הנוסף (שבגלל חריגותיו אין לבניין טופס 4) חתם על הבקשה – אף שבאותה זכויותיו לא היו רשומות בטאבו. הבקשה לא נחתמה על ידי, ולמעשה אף לא הובאה לידיעתי כיוון שבתקופה האמורה לא גרתי בנכס – ושני בעלי הזכויות האחרים (66%) ניצלו חלון זמן זה, ביודעם שאף לא איחשף לאפשרות להגיש התנגדות לבקשה. מבקשת לשאול: האם עפ"י חוק ניתן לאשר בקשה לתב"ע אם רק 66% מבעלי הזכויות בנכס חתמו על הבקשה ?  האם הועדה המקומית לתכנון – רשאית לתת היתר – עפ"י תב"ע כזו – בהיעדר חתימת כלל בעלי הזכויות? תודה מראש, נועה  


דילוג לתוכן