Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חתימת שכנים על היתר בניה

#39673
ארז מירב
מנהל בפורום

חתימת שכנים על היתר בניה

שלום, סעיף 36 בתקנות התכנון והבניה- חתימת שכנים, שמחליף את תקנה 2 אומר בצורה ברורה: סימן ג': הודעה לבעלי זכויות במקרקעין הסכמה והודעה לבעלי זכויות במקרקעין 36.     (א)  לא תוגש בקשה להיתר אלא אם כן ניתנה הסכמתם של כל בעלי הזכויות במקרקעין; הסכמת בעל זכויות במקרקעין תינתן בדרך של אשרור מקוון לבקשה, לאחר שניתנה לו זכות עיון בפרטיה ובצרופותיה במערכת רישוי זמין; לצורך מתן זכות עיון בבקשה ישלח מבקש ההיתר את פרטי הזיהוי המקוונים של הבקשה, אל כתובת דואר אלקטרוני שמסר לו בעל הזכויות או אל מענו כאמור בתקנת משנה (ג).            (ב)  לא ניתנה הסכמתו של מי מבעלי הזכויות במקרקעין, ישלח לו מבקש ההיתר הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר; להודעה יצורפו מסמכי הבקשה להיתר או קישור למסמכי הבקשה להיתר, תצוין בה האפשרות להתנגד לבקשה להיתר בתוך 15 ימים ממועד מסירת ההודעה וכתובת רשות הרישוי לשליחת התנגדות.            (ג)   הודעה לפי סעיף זה תישלח במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה למענו של בעל הזכויות במקרקעין, וכן לכתובת דואר אלקטרוני שמסר בעל הזכות במקרקעין למבקש לצורך קבלת הודעות הנוגעות למקרקעין לפי תקנות אלה. כלומר- אם שכן מסרב לחתום, פשוט צכריחים את הועדה המקומית לשלוח לו מכתב רשום. אם לא שלח התנגדות בכתב תוך 15 יום, הרי כאילו חתם. אם שלח התנגדות שהיא לא רלוונטית- לא לדאוג, ב99 אחוז מהמקרים ההתנגדות פשוט נדחית. לגבי מה שאתה כותב- קו 0- אם התב"ע מתירה קו 0 הרי תקנות החוק (סעיף 36) עוזרות לה, ומפרטות מה קורה אם השכן מסרב לחתום.  כמובן שאם מבוקשת הקלה, לדוגמא סטייה עד 10% מקו בניין שמותר ע"פ תב"ע, נשלח נוסח אחר לשכן- נוסח ההקלה המבוקשת וגם מתבצע פרסום בעיתון והצבת שלט. גם כאן- אם השכן לא מגיש התנגדות- התכנית עוברת.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן