Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

לארז מירב בתודה>>>>>

#35872
-3417
משתתף

לארז מירב בתודה>>>>>

מצב התקנון עם הרוזטה של 12 מטר: 147.236.237.215/tif-files/ramatgan/g-file/OUARCHAIVE/OU1300HAND/OU1302TICH/taba/1200-1299/1206/1206-tasrit(tasrit).pdf השאלה החשובה  מתי לראשונה נקבע 12 המטר בתכניות המצ"ב שחלות על החלקה: 2.asp?selMonzipali=&HelkaAd=1147&HelkaFrom=1147&Gush=6158&selSugVaada=&MisTochnit=&selYeudim=&ishuv=&txtMetachnen=&txtAchrai=&selMetachnen=&selAchrai=&Matara=&Makom=&fromTaba1=true נראה שב 2005 נערך דיון והתנגדות נתקבלה בחלקה. ואם כן אז מה הנפקות? מטר סנהדרין -סעיף 1 להלן ישיבה מס'  2005006 מיום 10.4.05 תויודגנתהב ןויד מ"עב טמר תטרופמ תינכת מתחם מגורים ברח' סנהדרין מס' 3 – 9 1206  1. לקבל בחלקה התנגדות לגבי הרחבת רח' סנהדרין לרוחב 12 מ' ותנאי להיתר לחפירות ודיפון יהייה פינוי זכות הדרך של חלקה 9511 ע"י חב' רמט. 2. לקבל התנגדות לגבי תכ' פיתוח ותנאי לאשור התכנית יהיה הסכם לענין בצוע תכ' הפתוח של רח' סנהדרין. 3. לדחות ההתנגדות לעניין גבה הבניין. 4. לקבל את ההתנגדות לעניין קוי בניין ולהמליץ בפני הוועדה המחוזית להשאיר קווי בניין צדדיים 5.3 מ'. 5. לקבל התנגדות בחלקה לעניין החניה להוסיף סעיף בתקנון התכנית לפיו החניה תהייה לפי התקן בעת הוצאת ההיתר ולא פחות מ 333.1:1 ליח"ד. 6. לקבל בחלקה את ההתנגדות לעניין מס' מקומות חניה עבור דיירי התכנית המוצעת ולדחות ההתנגדות לענין הקצאת 03 מקומות חניה. 7. הוועדה המקומית ממליצה בפני הועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית מתוקנת בהתאם להחלטה דלעיל.


דילוג לתוכן