Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מיקום בלוני/ צובר גז.

#33955
ארז מירב
מנהל בפורום

מיקום בלוני/ צובר גז.

שלום, בעיקרון קיים תקן 158 אשר מפרט הכל. ניתן לרכוש אותו ממכון התקנים. עם זאת, ניתן להזמין את טכנאי הגז שלכם, מחברת הגז איתה תערכו חוזה, לפגישת יעוץ לגבי אופן ההתקנה. לא מצאתי ברשת הנחיות לגבי בלוני גז, אלא רק לגבי צוברי גז. להלן טבלת מרחקים עבור צוברי גז, מתוך אתר פזגז: מרחקים%20ומגבלות%20הטמנה%20לצוברים.xls להלן תקנות להגשת היתר לצובר גז המופיעות בחברות הגז: הנחיות כלליות לתכנון מיקום הטמנת / הצבת צוברי גפ"מ והגשת תוכניות לצורך קבלת היתר 1. כללי בעת קבלת היתר בנייה לבנין חדש, על מבקש ההיתר לשלוח לועדה המקומית בקשה להיתר בצרוף: מפה מצבית, מפת איתור עבודה, תשריט סכמתי של שטח בנייה ותוכנית בנייה. בין כל התוכניות הנדרשות נכללות גם כל המערכות הקרויות מתקני תברואה כגון: מערכת מים, ביוב, ניקוז גשמים, מערכת גז, מערכת שמש, מים חמים וכו'. בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965 בפרק תקנות בדבר בקשה להיתר, תנאיו ואגרות נכתב: תקנה 5 – מפת איתור עבודה: (ב) במפת איתור העבודה יצוינו הפריטים הבאים, בי אם הם נמצאים בנכס ובין אם הם מוצעים: (11) משטחים לריכוז מיכלי הגז / צוברי גז. (12) רשת הצנרת לאספקת גז מרכזית. תקנה 9 – אופן ההגשה וההכנה של הנספחים לבקשה להיתר: (ג) חלקי הבניין המוצעים וכן המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, לצנרת טלפון, לחימום מרכזי, לגז ולמערכות מוצעות כיוצא באלה יסומנו בצבעים המקובלים. *  במקרה של צנרת גז יסומנו הקווים בצבע צהוב. תקנה 16 – מתן היתר ותנאיו: (א) וועדה מקומית רשאית לתת היתר, לסרב לתיתו, לשנותו, להתלותו או לבטלו לפי סעיף 216 לחוק וכן להתנות בו תנאים ובין השאר בעניינים כאלה: (8) מערכות אוורור, תאורה, ביוב וניקוז, התקנת מעליות, אספקת מים, גז, חשמל, רשת טלפונים, מתקנים לאגירת אשפה וסילוקה ומתקנים לבטיחות אש. תקנה 17 – חובת קיום הוראות בתוספת השניה: (א) לא יינתן היתר אלא בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השנייה, וכל היתר יותנה בתנאי כי העבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות. תוספת שניה, חלק א' מתקני תברואה: 1.01 בחלק זה "מתקן תברואה" לרבות…מערכות גז… כולל חיבוריהם, מכשיריהם,הכל בתוך גבולות הנכס. חובת בדיקה 1.22 חומרים ומוצריהם של מתקן תברואה ואופן התקנתם ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת בהתאם לתקן להל"ת ולהוראות האחראי לביקורת על התקנתו של מתקן תברואה, אם נתנו הוראות כאלה ובמידה שאין בהן כדי להקל על  ההוראות שבהל"ת. ובהתאם לתקן ישראלי, ת"י 1205/7, למעט 1205.5 (מקלטים).  חלק ז' – הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב קומות ולבנינים אחרים. סימן י"ב:  אספקה מרכזית של גזי נפט. 7.83.00 – אספקת גז מרכזית – אספקת גז מרכזית לבנין על מתקניה ואבזריה תבוצע על פי התקן.   2. אופן הגשת תוכניות לצורך קבלת ההיתר / רשיון, מחלקת שרות ופרוייקטים של חברת פזגז מכינה לכל אתר (עם צובר/ים) תוכנית הגשה. לאחר קבלת חוות דעת מרשויות כגון: משרד העבודה, מכבי אש ולעיתים מנהל הגז, התוכניות מועברות לרשות המקומית לקבל אישור/היתר. עפ"י חוק תכנון והבניה כל תוכנית הגשה חייבת לכלול: מפרט עם כל הפרטים של הלקוח כמפורט בטופס 1 בתוספת הראשונה של חוק התכנון והבנייה שהעתק ממנו ניתן לקבל במשרדי כל ועדה מקומית. המפרט כולל: 1) שם בעל הזכות בנכס, כתובתו, מספר גוש, מס' חלקה וכו'. 2)  תוכנית מצבית בקנה מידה 1:250מעודכנת, שנערכה ע"י מודד מוסמך תוך שנה לכל היותר קודם ההגשה (תוכנית אקטואלית) המפרטת מיקום ומידות של החלקה, מרחקים ביחס למגרשים שכנים כלומר: מרחק צוברי גפ"מ ממבנים, כבישים, מדרכות, חניות וכו' שממוקמים בחלקות סמוכות הגובלות בחלקה האמורה. 3)  תרשים סביבה בקנה מידה 1:2500. 4)  תוכנית תאום מערכות המאפשרת לראות את שאר מערכות התברואה בבניין. 5)  תוכנית סטנדרטית המתארת הטמנה של צוברי גפ"מ ומאושרת ע"י משרד העבודה והרווחה. על היזם / קבלן / אדריכל / מתכנן / סוכן להגיש לחברת פזגז: 1)  מפרט עם כל הפרטים של הלקוח. 2)  תוכנית מצבית בקנה מידה 1:250. 3)  תרשים סביבה בקנה מידה 1:2500. 4)  תוכנית תאום מערכות המאפשרת לראות את שאר מערכות התברואה בבניין. מייד עם קבלת החומר באגף השיווק, הכוללת את כל הדרישות תוכן תוכנית הגשה. 3. התקנת צוברים צוברי גפ"מ מחולקים לשלוש קבוצות על פי אופן ההתקנה: על -קרקעי תת-קרקעי עילי-טמון (צוברים המוצבים מעל פני הקרקע ומכוסים בחול) כיום, שירותי מכבי האש ופיקוד העורף והתקנים אינם מאשרים הצבת צוברים על-קרקעיים באזור מגורים, ועל כן צריך להשתמש בצוברים תת-קרקעיים או עיליים-טמונים. צוברי גפ"מ מוטמנים ע"י טכנאי מוסמך של החברה בלבד (ראה אופן הטמנת צובר סטנדרטי בקרקע ובבריכת בטון). עובי כסוי החול שמעל הצובר הינו 60 ס"מ (על-פי מפרט פיקוד העורף). מרחקי בטיחות לצוברי גפ"מ נקבעו בתקן ישראלי 158 חלק 1 (2000) (ראה טבלה) ובהתאם לנוהלי החברה.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן