Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מפקח בניה- מה החוק אומר?

#36626
ארז מירב
מנהל בפורום

מפקח בניה- מה החוק אומר?

שלום, להלן לשון התקנה של משרד התמ"ס: 1E2FF528-668B-415A-8F8C-AF36D42467EE.htm א. כישורים נדרשים ממנהלי עבודה   1. מהנדס, הנדסאי, טכנאי אזרחי (בעל דיפלומה ושאינו בעל דיפלומה):   (א) בעל דיפלומה (או לחילופין מסמך רשמי (מקור) מטעם המוסד המעיד על זכאות המועמד לדיפלומה):   (1)   רשאי לגשת לקורס בטיחות מוכר שאושר ע"י מפע"ר, בכל עת לאחר קבלת הדיפלומה ובסיומה להבחן בכתב בלבד; יהיה רשאי לגשת למבחן בע"פ, לאחר צבירת ניסיון בעבודות בניה של שנתיים ממועד קבלת הדיפלומה; לענין דרישות לציון מינימלי נדרש וציון סופי משוקלל ראה בהמשך.   (2) הנדסאי בנין אשר במסגרת לימודיו למד את פרק הבטיחות שתכניתו אושרה ע"י מפע"ר, ניגש למבחן עיוני ועמד בו בהצלחה , רשאי לגשת למבחן בע"פ לאחר צבירת הניסיון של שנתיים בעבודות בניה ממועד קבלת הדיפלומה; לענין דרישות לציון מינימלי נדרש וציון סופי משוקלל ראה בהמשך.        (3) חייב לעמוד בהצלחה במבחן בטיחות בכתב ובע"פ במוסד שאושר על ידי אגף הפקוח, בתנאי שהוכיח צבירת             נסיון בעבודות בניה של שנתיים ממועד קבלת הדיפלומה.        (4) מהנדס/ הנדסאי אזרחי שסיים בהצלחה קורס עדכון טכנולוגי למהנדסי בניין שנערך מטעם האגף להכשרה ולפיתוח כ"א במשרדנו, מחוייב לעמוד בהצלחה במבחן בע"פ בלבד ובתנאי שהוכיח צבירת נסיון בעבודות בניה של שנתיים ממועד קבלת  הדיפלומה.        (5) לבעל נסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודות בניה לפני תחילת לימודיו- ניתן לקזז שנה אחת מדרישת             הניסיון הקבועה בתקנות –זאת בתנאי של קבלת אישור חריג בכתב בחתימת מפע"ר.              * הערה:              לעניין הוכחת הניסיון בעבודות בניה- ראה בהמשך.         (ב) אינו בעל דיפלומה (סיים את כל חובותיו הלימודים, אך טרם הגיש את פרויקט הגמר והגן עליו):   (1)     חייב להגיש בקשה בכתב למשרד הראשי לצורך הוצאת אישור חריג באישור מפע"ר. (2)     חייב להציג נסיון של 4 שנים ממועד סיום הלימודים בעבודות בניה; לחילופין,       ניתן להסתפק בנסיון של 3 שנים ממועד סיום הלימודים, במידה ולמועמד              נסיון נוסף של שנתיים לפחות בעבודות בניה לפני תחילת לימודיו. (3)     יחוייב להשתתף בקורס בטיחות שנערך במוסד מוכר מטעם משרדנו- לאחר קבלת האישור החריג ממפע"ר. (4)     חייב לעמוד בהצלחה במבחן בטיחות בכתב ובע"פ במוסד שאושר על ידי אגף הפיקוח.             * הערה:           לעניין הוכחת  הנסיון בעבודות בניה- ראה בהמשך.   2. מהנדס, הנדסאי שאינו אזרחי, אך השכלתו בעלת זיקה לתחום הבניה (בעל דיפלומה ושאינו בעל דיפלומה):   (א)      בעל דיפלומה (או לחילופין מסמך רשמי (מקור) מטעם המוסד המעיד על זכאות המועמד לדיפלומה):        (1) חייב להגיש בקשה בכתב למשרד הראשי לצורך הוצאת אישור חריג            באישור מפע"ר.      (2)  חייב להציג נסיון של 4 שנים לפחות ממועד קבלת הדיפלומה בעבודות בניה.      (3) יחוייב להשתתף בקורס בטיחות שנערך במוסד מוכר מטעם משרדנו- לאחר            קבלת האישור החריג ממפע"ר.      (4) חייב לעמוד בהצלחה במבחן בטיחות בכתב ובע"פ במוסד שאושר על ידי אגף             הפקוח; לעניין דרישות לציון מינימלי נדרש וציון סופי משוקלל- ראה בהמשך.           * הערה:          לעניין הוכחת הנסיון בעבודות בניה- ראה בהמשך.       (ב)   שאינו בעל דיפלומה (סיים את לימודיו אך טרם הגיש את פרויקט הגמר והגן עליו):            ראה  הדרישות בסעיף 2א', למעט דרישת הנסיון שתהיה בת 5 שנים לפחות  ממועד סיום הלימודים.     3. אדם אשר עמד בדרישות תקנה 3(א)(4) לפני שינויה (סיים קורס בטיחות בן 110 ש"ל     ועמד בהצלחה בבחינות הגמר- אך טרם נתמנה כמנהל עבודה):        (1) חייב להגיש בקשה בכתב למשרד הראשי לצורך הוצאת אישור חריג בחתימת            מפע"ר.      (2) חייב להציג העתק "נאמן למקור" לתעודה המעידה על השתתפותו בקורס            הבטיחות והצלחתו במבחן.      (3) חייב להציג מסמכים המעידים על נסיון של 7 שנים לפחות בעבודות בניה.      (4) מפע"ר יוציא מסמך המאשר את המועמד לשמש כמנה"ע בעבודות בניה-            בתחום בו עסק המועמד בלבד (עבודות בניה ובניה הנדסית, תשתיות ופיתוח,בניה הנדסית בלבד).      (5)  יוזן למע' "האפיק" כנותן שרות, בהתאם להכשרתו.                 * הערה:             לעניין חובת הנסיון בעבודות בניה – ראה בהמשך.     4. אדם שאינו טכנאי, הנדסאי, או מהנדס :   (א)      סיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה מוסמכים לענף הבניין, או לעבודות תשתית ופיתוח-        לפי העניין שאושר האגף להכשרה ולפיתוח כ"א במשרדנו:              (1) אינו מחוייב בהצגת מסמכים המעידים על נסיון בעבודות בניה; חובת                  הנסיון נבדקה לפני שהתחיל את הקורס האמור.            (2) חייב להציג תעודה מקורית במשרדנו ולחילופין, העתק החתום ע"י עו"ד/                  נוטריון כ"נאמן למקור".            (3) יוזן למע' "האפיק" כנותן שרות, בהתאם להכשרתו.        (ב) סיים בהצלחה קורס קבלנות ענף ראשי 100 (לעבודות בניה ובניה הנדסית) או ענף ראשי 200           (לעבודות תשתית ופיתוח):              (1) חייב בהשתתפות בקורס "השלמה למנהלי עבודה המיועד לקבלנים" הנערך                  באישור האגף להכשרה ולפיתוח כ"א במשרדנו.            (2) אינו מחוייב בהצגת מסמכים המעידים על נסיון בעבודות בניה.            (3) חייב להציג תעודות מקוריות במשרדנו ולחילופין, העתק החתום ע"י עו"ד/                 נוטריון כ"נאמן למקור".            (4) יוזן למע' "האפיק" כנותן שרות בהתאם להכשרתו.     (ג)       מי שהוכיח למפקח עבודה אזורי להנחת דעתו שלפני תאריך כ"ה באדר ב' התשמ"ט (1.4.89) שימש מנהל עבודה בעבודות בניה הנדסית והוא בעל 7 שנות נסיון בעבודות כאמור- לעבודות בניה הנדסית בלבד.   (1)     חייב להציג מסמכים המעידים על נסיון של 7 שנים לפחות בעבודות בניה הנדסית עד לתאריך 1.4.89. (2)     מפקח עבודה אזורי חייב להשתכנע בעניין נסיונו של המועמד ולצורך "הנחת דעתו" יכול הוא לדרוש מהמועמד: מסמך מפורט המעיד על נסיונו, חתום ע"י נוטריון, העמדתו בפני בחינה בכתב ו/או בע"פ, או כל דרישה אחרת על פי שיקול דעתו. (3)     יוזן למע' ה"אפיק" כנותן שרות לעבודות בניה הנדסית/ תשתית ופיתוח-באחריות מפקח עבודה אזורי.   (ד)      מי שהוכיח לשביעות רצונו של מפקח עבודה ראשי ניסיון של 20 שנה לפחות        בעבודות בניה, בניה הנדסית או תשתית ופיתוח,לפי הענין:   (1)               חייב להציג בפני מפע"ר ולשביעות רצונו, מסמכים המעידים על נסיונו בעבודות כאמור.   (2)               יוזמן לעמוד באופן חד-פעמי (ללא אפשרות למבחן חוזר) בפני ועדת אד-הוק שימנה מפע"ר, שתבחן את ידיעותיו וניסיונו באמצעות מבחן בכתב ובע"פ ותעביר את המלצתה למפע"ר.   (3)               הודעה למועמד בדבר עמידתו בפני הועדה תימסר לו מראש ובכתב 3 שבועות לפחות, תוך ציון החוקים והתקנות עליהם יצטרך להוכיח את ידיעותיו.   (4)               הועדה תעביר את המלצתה למפע"ר שיקבע באם יתיר למועמד לשמש כמנהל עבודה ,תוך הודעה או אישור בכתב למועמד.   (5)               מועמד שקיבל את אישור מפע"ר לשמש כמנהל עבודה יוזן למע' ה"אפיק" כנותן שירות.         5. הוכחת הניסיון בעבודות בניה ,בניה הנדסית ועבודות תשתית ופיתוח:      א. לענין סעיפים א1(א), א1(ב), א2(א),א2(ב), א3, בהם עבד המועמד אצל מעסיק אחד בלבד, ניתן להסתפק        באישור המעסיק ,תוך צירוף חתימת עו"ד המעסיק וציון:"מאשר את נכונות הפרטים הרשומים לעיל".      ב. לענין סעיפים א1(א), א1(ב), א2(א),א2(ב), ניתן להסתפק בתצהיר המועמד על ניסיונו המפורט חתום בנוכחות        עו"ד כאשר מצורפים אליה אישור/י המעסיק/ים.      ג. לענין סעיפים א3, א 4 (ג), א 4 (ד), יש להגיש:                             (א). תצהיר חתום ע"י נוטריון (מקור).            (ב). מומלץ לצרף לתצהיר הנוטריוני את כל אישורי המעסיקים.     ד. ניסיונו כאמור לעיל של המועמד יערך  בפירוט הבא:   (1)     שם המעסיק (מבצע העבודה). (2)     מהות העבודה ושם הפרוייקט. (3)     משך ההעסקה בכל פרוייקט (חודש ושנה).                  (4) תפקידו המוגדר של המועמד בפרוייקט האמור.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן