Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

פיטורי אדריכל

#39369
ארז מירב
מנהל בפורום

פיטורי אדריכל

שלום, הועדה המאשרת היא הועדה המקומית לתכנון ובניה אליה הוגשו התכניות. לעניין הפיטורים, עיקרי הדברים הם:    (ד)  לא הגיעו המהנדס או האדריכל הקודם ולקוחו לידי הסכמה כאמור בתקנת משנה (ג), יתן המהנדס או האדריכל הקודם את ההסכמה האמורה בתקנת משנה (ב), אם נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, בדבר הענינים שבמחלוקת ביניהם.- כלומר תתבצע בוררות ע"י בורר מוסכם בין הצדדים, אם ע"פ החוזה הותנו הפיטורים בבוררות    (ה)  לא נעשה הסכם בוררות כאמור, רשאית הועדה (המקומית לתכנון ובניה) המאשרת לאשר למהנדס או אדריכל לקבל על עצמו המשך ביצוע שירות שהיה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם אם סברה שבנסיבות הענין מן הצורך לעשות כן.-כלומר יש שיקול דעת למהנדס הועדה.    (ו)   הועדה המאשרת רשאית להתנות את אישורה בתנאים שייראו לה כצודקים בנסיבות הענין, לרבות קבלת הסכמת הלקוח ליישוב הסכסוך בינו לבין המהנדס או האדריכל הקודם בדרך של בוררות על-ידי בורר או בוררים שהיא מינתה.    (ז)   הועדה המאשרת תתן הזדמנות נאותה למהנדס או האדריכל הקודם וללקוח להשמיע את טענותיהם ולהביא ראיות בפניה.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן