Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

רשם המהנדסים והאדריכלים

#34451
ארז מירב
מנהל בפורום

רשם המהנדסים והאדריכלים

שלום, ע"פ התקנות המפורסמות באתר התמ"ס, אין שינוי בחוק. ייתכן שמדובר בתקנות פנימיות של רשם המהנדסים והאדריכלים. להלן לשון החוק: תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), תשכ"א-1960 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 9 ו23- לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח1958-, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה – "הרשם" – אדם שהוסמך על ידי השר לנהל פנקס המהנדסים והאדריכלים. 2. בקשה לרישום בפנקס בקשה להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים תוגש לרשם בטופס שאפשר להשיגו במשרדי מהנדסי המחוז של מחלקת עבודות ציבוריות, משרד העבודה, ויצורפו אליה התעודות והמסמכים להוכחת הזכות להירשם. 3. אגרה (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס) אגרת רישום היא 69 שקלים חדשים. 4. הוכחת הכשרה מתאימה (א) הוכיח מבקש שהוא חבר רגיל באגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל, יראה בכך חבר-הבוחנים הוכחה שלמבקש ההכשרה המתאימה לענין סעיף 9(4) לחוק. (ב) שוכנע חבר-הבוחנים על סמך העבודות שביצע המבקש, מהותן, היקפן ונסיבות-ביצוען, ועל סמך תעודות המעידות על השכלתו המקצועית, אם הוגשו תעודות כאלה, שלמבקש הידע העיוני הדרוש, יראה החבר בעבודות ובתעודות אלה הוכחה שלמבקש ההכשרה המתאימה לענין סעיף 9(4) לחוק. 5. בחינות לא קויימו התנאים שבתקנה 4, ייבחן המבקש על ידי ועדת-בחינות של שלושה שתמונה על ידי חבר-הבוחנים, מבין חבריו או שלא מבין חבריו, במקצועות ובמקצועות-משנה, כפי שיקבע חבר-הבוחנים. 6. דרכי וסדרי בחינות חבר-הבוחנים יקבע את דרכי הבחינה וועדת הבחינות תקבע את סדרי הבחינה. 7. בחינות חוזרות מועמד שנכשל בבחינה רשאי להיבחן שנית, ואם נכשל בפעם שניה רשאי לחזור ולהיבחן בהיתר מיוחד של חבר-הבוחנים. לשם הבהרות- היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים דרך מנחם בגין 86 תל אביב 67138 טלפון:   03-5634271 03-5634164 פקס.     03-5612295 במידה ואת מקבלת מידע רשמי חדש על התנאים- אשמח באם תפרסמי אותו כאן, ונראה איך ממשיכים הלאה.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן