Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה. יש לי תשובות.

#41058

תודה. יש לי תשובות.

תודה. יש לי תשובות. 1. לא נמצא תיעוד להיתר הבניה של המבנה. נמצא היתר לתוספת בניה לבקשה של שכן. 2. להיום, אחרי תיקון טעות, שטח רשום בטאבו 52 מ"ר. 3. אני הגשתי בקשה להיתר אחרי שהוגשה לוועדה תכנית הפינוי בינוי. 4. באתר מנהל ההנדסה פתח תקוה רשום: החלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה 12/07/2018. הועדה ממליצה לפרסם לפי ס' 77 על כל תחום התכנון של שכונת אחדות. ביחס לסעיף 78 לפיו לא ניתן להוציא היתרי בניה, הועדה ממליצה רק למתחמים המסומנים בירוק. הבית שלי כלול בתחום המסומן. 28/10/2018 סטטוס – בתכנון. חשיפת תכנית לאתר הנדסי. תשריט לדיון. בסדר יום ועדת משנה ששייך לבקשה שלי רשום: קיימת תכנית בתכנון 410-0561118 להתחדשות עירונית , ע"פ התכנית חלקה זו נמצאת במתחם בו מתוכנן פינוי בינוי. בתאריך 12/07/2018 הוועדה החליטה על פרסום 78,77 בדבר הכנת התכנית , טרם בוצע. 5. התכנית בעצם מפת גושי – חלקות שמסמנת ב-HATCH אזור גדול (100,000 מ"ר) בפתח תקוה. תודה מראש.    


דילוג לתוכן