Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תוקף ערבות בנקאית להיתר בניה

#39031
ארז מירב
מנהל בפורום

תוקף ערבות בנקאית להיתר בניה

שלום, להלן התייחסותי לעניין ערבות בנקאית להיתר בניה/ טופס 4/ בניית ממ"ד: סעיף 21א (ד) לתקנות התכנון והבנייה קובע: "בעל ההיתר יבטיח כי תוקפה של הערבות יהיה עד למתן האישור או תעודת הגמר כאמור בסעיף קטן )ה(, ויאריכה 3 ימים לפחות טרם פקיעתה." סעיף 21א(ה) לתקנות קובע: "הועדה המקומית תחזיר לבעל ההיתר את הערבות, עם מתן האישור בידי הרשות המאשרת לפי סעיף 901א לחוק, או עם מתן תעודת גמר לפי תקנה 19 ,לפי המוקדם מביניהם." בדרך כלל, תוקף ערבות היתר בנייה נקבע בידי מבקר הרישוי לכל הפחות לשישה חודשים.  התקנות הפנימיות של הוועדות קובעות בד"כ כי עד ה-11 לכל חודש יונפקו מכתבים לבנקים הערבים בבקשה להארכת הערבויות אשר תוקפן אמור לפוג בחודש העוקב. במכתב מצוין כי אם הערבות לא תוארך, מהווה המכתב בקשת חילוט והיא תחולט. 


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן