Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תכנית מתאר בניה על גגות בר"ג

#39770
ארז מירב
מנהל בפורום

תכנית מתאר בניה על גגות בר"ג

שלום, תכנית מתאר מקומית תכנית רג/ מק/ 340/ ג/ 11 שקיבלה תוקף בפברואר 2001, מתירה להוסיף לבניינים שבתחום התכנית – כל מרחב התכנון המקומי – שתי קומות ולהגדיל ב-%16 את שטח הבנייה המותר בהם. להלן עיקרי התכנית (מתוך אתר "תב"ע עכשיו"): 1. מתן אפשרות לבניית חדרים על הגג או לחלופין דירות נוספות על הגג. 2. שינוי גובה הבנינים המותר באזורי מגורים ב' ו-ג' ברח' שרוחב זכות הדרך הוא 12 מ' ויותר ולאפשר תוספת של 2 קומות נוספות מעל מס' הקומות שנקבע בתכנית המיתאר. 3. מתן אפשרות להעביר זכויות בניה מקומה לקומה באזור מגורים ב' ו-ג'. 4. גובה הקומה המפולשת יהיה עד 3 מ' במקום 2.20 מ', 5. גובה המבנים על הגג יהיה על פי גובה קומה טיפוסית רגילה באותו בנין. 6. תכנית זו ממצה את כל ההקלות בנושא זכויות הבניה. התכנית מוזכרת בדו"ח מבקר המדינה כתוכנית "לא שקופה" וכנראה גם שניתנה ללא סמכות. להלן ציטוט: "בעיקרי הוראות התכנית, אשר נכללו במסגרת ההודעות על הפקדת תכנית 340 11/ג/ שפרסמה הוועדה המקומית באוקטובר 1999 וביוני 2000, לא צוינה העובדה החשובה שהתכנית התירה להגדיל ב-%16 את השטח המותר לבנייה בבניינים שעליהם חלה התכנית. הוועדה המקומית הסתפקה בפרסום ההודעה ברשומות, בעיתונים ועל גבי לוחות מודעות בשבעה רחובות ראשיים, אף שלפי סעיף ) 9)(א(א62 לחוק והתקנות שהוצאו לפיו לכאורה עליה למסור לכל תושבי רמת גן הודעה בדבר הפקדת התכנית. בעניינים אלה כשלה הוועדה המקומית בקיום חובתה היסודית לפעול בשקיפות ובהגינות ופגעה בזכות היסוד של תושבי העיר להתנגד לתכנית. הוועדה המקומית המליצה להפקיד את תכנית 340 11/ג/ החלה על מרחב התכנון כולו מכוח סעיף ) 9)(א(א62 לחוק ואישרה את התכנית, אף שסעיף זה מקנה לה את הסמכות להמליץ על הפקדה של תכנית ולאשרה רק אם מדובר בתכנית המקנה הקלה בנושא בניין מסוים או בכמה בניינים ברחוב מסוים ולא בתכנית החלה על מרחב התכנון כולו. מהאמור לעיל עולה כי הוועדה המקומית עשתה שימוש לא ראוי בסמכותה בעניין אישור התכנית החלה על מרחב התכנון כולו והכוללת זכויות שעניינן הקלה. הדבר עלול לסכל את מימושם של עקרונות השקיפות ושיתוף הציבור"…


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן