Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקינות מקלט פרטי

#33387
ארז מירב
מנהל בפורום

תקינות מקלט פרטי

בכל עירייה אמור להיות, ע"פ המלצת משרד הפנים ופיקוד העורף, חוק העזר העירוני הבא, (אני מאמין כי החוקים דומים בכל העיריות, כדאי לבדוק זאת באגף הבטחון בעיריה במקום מגורייך): ______________________________________________ פרק י"ב: החזקת מקלטים, תיקון תשמ"ה נקיון ותקינות המקלט (תיקון: התשמ"ה)   (א) בעל נכס או המחזיק בו יחזיק את המקלט שלו במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך בכך. (ב) בעל הנכס יעשה כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה האמורה בסעיף קטן (א) כפי שיידרש בכתב בידי ראש העירייה ולפי סעיף 14 (ו) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א – 1951.  57ה'   החובה למלא אחר הדרישה (תיקון: תשמ"ה) (א) בעל נכס שנמסרה לו דרישה לפי סעיף קטן (ב) חייב למלא אחריה לכל פרטיה, להנחת דעתו של ראש העירייה, תוך הזמן שנקבע. (ב) לא קיים בעל הנכס את הדרישה לפי סעיף קטן (ב) או ביצע את המפורט בה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בה, ראשי ראש העירייה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות הפרק השלישי לחוק התגוננות אזרחית, התשי"א – 1951, ביצוע כאמור לא יגרע מאחריותו של בעל הנכס לפי סעיף קטן (א).  ______________________________________________ בכל מקרה,  וועד הבית יפעל ע"פ החוק, גם אם אין רוב דרוש. אם הוועד מסרב, פני לעיריה ובקשי שפקח יגיע.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן