Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנות התכנון והבניה- בניינים גבוהים- מעליות

#33750
ארז מירב
מנהל בפורום

תקנות התכנון והבניה- בניינים גבוהים- מעליות

שלום, ע"פ תקנות התכנון והבניה מוגדרת מעלית אלונקה בבניין רב קומות: (ב) מידותיו הפנימיות של תא מעלית כאמור יהיו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 179: (1) עמקו : המרחק הפנימי בין הקיר שבו דלת הכניסה ובין הקיר שממולו : 2.10 מטרים לפחות; (2) רחבו : המרחק הפנימי בין שני הקירות הניצבים האחרים : 1.10 מטר לפחות. לא מצאתי אזכור למעלית מיטות. להלן:  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) – תוספת שניה – בנינים גבוהים ואחרים – מעליות  7.01.00 :הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית שחל עליה סעיף 158א לחוק. 7.02.00 :מספר המעליות, מידותיהן ומהירותן ייקבעו בהתאם למספר: בני-האדם הגרים בבנין והמבקרים בו ובהתאם למטרת הביקור ובכל מקרה : בבנין גבוה, מידותיה של מעלית אחת לפחות תאפשרנה הובלת 6 אנשים או יותר. 7.03.00 :(א) :מכל דירה, משרד או אולם בבנין רב-קומות תהיה גישה לשתי מעליות לפחות, ובלבד שלא יהיה צורך לעלות או לרדת יותר משתי קומות כדי להגיע לאחת המעליות כל אימת שהאחרת אינה פועלת. (ב) מעליות כאמור יותקנו זו לצד זו או בחדרי מדרגות שונים. (ג) הקשר בין המעליות יהיה דרך הגג או באמצעות פרוזדורים. (ד) בפרוזדורים כאמור יותקנו דלתות המהוות אלמנטים עמידי-אש ומונעות חדירת עשן. 7.04.00 :(א) :בשעת חירום תשמש אחת המעליות בבנין רב-קומות: לנשיאת חולים או נפגעים שכובים על אלונקה סטנדרטית שמידותיה הן בהתאם לתקן ישראלי ת"י 179, ובלבד שלא יהיה צורך להעלות או להוריד אלונקה יותר משתי קומות במדרגות עד להכנסתה למעלית. (ב) מידותיו הפנימיות של תא מעלית כאמור יהיו : (1) עמקו : המרחק הפנימי בין הקיר שבו דלת הכניסה ובין הקיר שממולו : 2.10 מטרים לפחות; (2) רחבו : המרחק הפנימי בין שני הקירות הניצבים האחרים : 1.10 מטר לפחות. (ג) מעלית כאמור תתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 24: (מעליות). (ד) תא מעלית ששטחו לפי המידות המפורטות בסעיף קטן (ב) גדול מהשטח הדרוש לנשיאת בני-אדם בבנין, יכול שיחולק לשני חלקים ומבנהו יהיה כדלקמן: (1) חלק קדמי, ששטחו וגבהו מאפשרים נשיאת מספר: בני-אדם בהתאם לאמור בסעיף 7.02.00; (2) חלק אחורי, שגבהו יכול שיהיה נמוך אך לא פחות: מ-1.20 מטר; (3) בין שני חלקי התא תותקן דלת דו-כנפית אשר תהיה סגורה בשעה שהמעלית משמשת להסעת בני-אדם בלבד, ובשעת חירום תיפתח על-ידי מנגנון מיוחד כלפי החלק האחורי. 7.05.00 :על אף האמור בסעיף 3.21, יחולו על פרוזדור הגובל עם הכניסה למעלית נושאת אלונקה הוראות אלה: (א) רוחבו של פרוזדור יהיה 2.20 מטרים לפחות. (ב) הרוחב האמור יימדד מחזית דלת הכניסה למעלית בכיוון ניצב אליה. 7.06.00 :(א) :תא המעלית, הפיר שלה ודלת המעלית, ייבנו לפי תקן ישראלי ת"י 24. (ב) דלת המעלית תהווה אלמנט עמיד-אש. 7.07.00 :(א) :חדר מכונות להפעלת מעלית יצוייד : (1) בשני מטפי דו-תחמוצת הפחמן, כל אחד בעל קיבול של ארבעה קילוגרמים נטו; (2) בלוחית עם הוראות לשימוש במעלית בשעת הפסקת זרם החשמל או תקלה אחרת; (3) בכלים הדרושים להפעלת המעלית ביד. (ב) על דלת חדר מכונות כאמור יצויין באופן ברור מקום הימצאו של המפתח. 7.08.00 :(א) :במעלית יותקן מנגנון מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית לצרכיהם בלבד. (ב) הפעלת המעלית לצרכי כיבוי תיעשה בעזרת מפתח הנמצא ליד הכניסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית (להלן : מפתח אש) ותאפשר פעולות אלה: (1) הפסקת עלייתה של המעלית בדרכה אל הקומות העליונות, והחזרתה לקומת הכניסה הקובעת לבנין או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שירותי הכבאות; (2) בהגיע המעלית לקומת הקרקע ייפתחו דלתותיה באופן אוטומטי או ביד ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה אלא מבפנים המעלית כל עוד מפתח האש נמצא בשקע המיועד לו; (3) עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור לפעולתה התקינה. 7.09.00 :(א) :אספקת חשמל להנעת מעלית תופרד ממנגנון החשמל של הבנין ותהיה קשורה ישירות ללוח החשמל הראשי. (ב) חוטי החשמל יעברו דרך צינורות עשויים מחמרים בלתי דליקים. (ג) בדיקת אי-דליקותם של החמרים האמורים תיערך בהתאם לתקן. 7.10.00 :בשעת הפסקת זרם החשמל תופעל בבנין רב-קומות מעלית אחת לפחות, המותקנת בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 7.03.00(ג), על-ידי זרם חשמל מהספק הגנרטור שבבנין. 7.11.00 :מעלית העולה או יורדת למעלה משתי קומות תאוור בכיוון גג הבנין ודרכו.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן