Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנות התכנון והבניה

#40267

תקנות התכנון והבניה

"תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היטלים אגרות ופטורים תוכן ענינים אמצעים לטיפול במי גשם תק' (מס' 2) תשס"ז-2007 1.24 מי גשם מגגות, מרצפות, ממרפסות ומכלל שטח הנכס יטופלו כמפורט להלן: (1) הם יוחדרו לקרקע בתחום הנכס ובלבד שמדובר בקרקע מחלחלת; (2) שוכנע המהנדס כי אין קרקע מחלחלת בנכס – יוחדרו מי הגשם לקרקע מחלחלת בנכס סמוך ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת בעל הנכס הסמוך; בפסקה זו, "נכס סמוך" – נכס הגובל בנכס נושא הבקשה או מצוי בקרבתו, ובכלל זה שטח ציבורי בבעלות רשות מקומית; (3) שוכנע המהנדס כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת כאמור בפסקאות (1) ו-(2), יסולקו המים למערכת ניקוז או תיעול, שאינה מחוברת למערכת הביוב, באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבנין או לסביבה, הכל כמפורט בפרק 7 בהל"ת." מהנדסת העיר אמרה לי שמותר לשכן לפי "רפורמת פרגולה" לרצף 100 אחוז של החצר ללא היתר.האם זה נכון? ובמקרה וזה נכון האם זה הופך את התקנות על טיפול במי הגשם ללא רלוונטיות(כי הן שייכות לבקשות להיתר ו"מותר לו ללא היתר")?


דילוג לתוכן