Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תשובה

#38630

תשובה

אולי לא הסברתי עצמי היטב. אני מבצע שיפוץ גדול הכולל תוספת בנייה של ממ"ד ומרפסת. לצורך השיפוץ פניתי לאדריכלית אשר הסדירה ההיתר בעירייה ובעקבות המלצתה שכרתי שירותי קונסטרוקטורית ואף קבלן מבצע. שלושתם צוות מגובש העובד יחדיו שנים רבות. בשיפוץ הפנים נבנו מספר מחיצות חדשות על ידי הקבלן. איש מיזוג אויר אשר ביצע חציבה אופקית במחיצה גרם לפגיעה במחיצה ולהתמוטטותה. צירפתי עוד תמונה. מכיוון שחששתי שהמחיצות לא נבנו כנדרש ומכיוון שרציתי חוו"ד אוביקטיבית פניתי למהנדס העוסק בפיקוח. המהנדס הינו מהנדס אזרחי בוגר הטכניון. המהנדס הנ"ל הוציא עם חוו"ד כי המחיצות לא נבנו כנדרש. "הברזל בחגורות הונח בתחתית חשוף ללא קלמרות דבר הפוגע משמעותית בחוזק החגורה". המהנדס המליץ לפרק בכל המחיצות החדשות את הבלוקים מעל החגורות. לצקת חגורות חדשות עם זיון כנדרש ואז להשלים את הבלוקים. הקבלן דוחה על הסף את הדו"ח. הקבלן מסרב לקבל הנחיות מהמהנדס המפקח בטענה כי על פי החוזה הוא עובד רק עם האדריכלית והמהנדסת שהזכרתי קודם. המהנדסת הגיעה לפגישה עם הקבלן בה הצגתי לה את כל הליקויים. (יש ליקויים רבים נוספים) והוסכם שאשלח פרוטוקול. לאחר שנשלח הפרוטוקול המהנדסת מציעה לתקן רק כשליש מהליקויים ומסרבת לאשר בכתב כי ליקויים אחרים אין צורך לתקן. היא מתחמקת ממתן תשובה באימייל שבו היא מתייחסת לדו"ח המהנדס. שאלותיי: 1. האם הקבלן יכול להתעקש על כך שהוא מקבל הוראות רק מהמהנדסת? 2. האם אני יכול לפטר את המהנדסת ולמנות את המהנדס שהפיק את הדו"ח במקומה? 3. האם זהו מעשה פלילי לאשר ליקויים אשר סותרים את תקן הבנייה הישראלי, את המפרט הבין משרדי ואת התכניות שהפיקה המהנדסת עצמה ? 4. האם המהנדסת יכולה שלא להשיב תשובה בכתב לגבי התייחסותה לדו"ח המהנדס או לקיום ליקויים? 5. האם ההתנהלות הנ"ל מוכרת ושגרתית בענף הבנייה בישראל ?


דילוג לתוכן