Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: אדריכל רשום/ רשוי

#34448
-3762
משתתף

Re: אדריכל רשום/ רשוי

אני מצרפת פה את מה שרשום בחוק התכנון והבניה:, תראה מה כתוב בסעיף 2 ב', האם אני לא מבינה נכון את לשון החוק? אגב, לפי זה מותר לאדריכל רשום לתכנן מבני ציבור…. "3. הפעולות המפורטות להלן יוחדו לאדריכל רשוי הרשום במדור לארכיטקטורה ולענין מבנים המשולבים בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים, המפורטים בתוספת השניה, גם לאדריכל נוף רשוי הרשום במדור לאדריכלות נוף: (1) בתכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני: (א) תכנון מוקדם ותכנון סופי; (ב) הכנת תקנונים ותשריטים לתכניות; (ג) הגשת תכניות לרשות מוסמכת; (ד) הכוונה עליונה בביצוע התכניות; (2) במבנים שהם בניני משרדים, בניני מגורים, בניני ציבור, בניני בידור, בניני מלאכה ומחסנים, למעט בניני מגורים, מלאכה ומחסנים שהם מבנים פשוטים ולמעט שינויים במבנים קיימים ופעולות במבנים יבילים, שפורטו בתוספת השלישית: (א) תכנון מוקדם ותכנון סופי, למעט תכנון הקונסטרוקציה של מבנה; (ב) תכניות-עבודה ארכיטקטוניות, להוציא תכניות-עבודה של פרטים לביצוע; (ג) הגשת תכניות לרשות מסומכת; (ד) תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה השונות, לרבות התיאום עם יועצים מקצועיים; (ה) פיקוח עליון על הביצוע; (ו) קבלת המבנה ואישורו."


דילוג לתוכן