Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: אחריות ועד בית על רטיבות

#37255

Re: אחריות ועד בית על רטיבות

שלום נא תשומת לבך לס' 3 א' לתקנון המצוי של הבית המשותף: (עליך לבדוק שזהו התקנון גם בביתך) התוספת (סעיף 64) נוסח התקנון המצוי של בעלי הדירות בבית משותף   הגדרות 1.  בתקנון זה – "בעל דירה" – לגבי דירה שהוחכרה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים – החוכר או חוכר-המשנה, לפי העניין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלעניין התקנון לא יראו אותם כבעלי-דירה;   "רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי-מדרגות, המעליות, המקלטים וכן, מתקני ההסקה או המים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת.     שינויים ותיקונים בדירה (תיקון התשמ"ד) 2. (א)   בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה.   (ב)   בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.  (ג)    כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.   הזכות לתבוע תיקונים (תיקון התשל"ז) 3. (א)  בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו או  בערכה. בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון  בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן