Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: בניית מרפסות בבניין

#35148
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: בניית מרפסות בבניין

שלום, 1. מרפסות זיזיות (גזוזטרא)/ מרפסת מקורה התקנה החדשה ה כבר נחתמה ע"י שר הפנים – מר מאיר שטרית, תיקון תקנות חישוב שטחים בדבר מרפסות. דבר זה קרה בעקבות אישור תקנה חדשה ע"י המועצה הארצית לתכנון ובניה (5/2/2008).   התקנה מאפשרת תכנון של מרפסות בעלות גג החופף לרצפת המרפסת שמעליה,  בשטח ממוצע של 12 מ"ר לדירה בבניין ועד 14 מ"ר לדירה, כאשר במקרים ששטחן הכולל של המרפסות בבניין יעלה על המכפלה של מספר הדירות ב- 12 מ"ר, או כאשר שטח המרפסות לדירה יעלה עד 14 מ"ר, ייכלל השטח העודף במניין השטחים העיקריים.          2. הבלטת מרפסות   כל מרפסת לא תבלוט יותר מ- 50 ס"מ מעל לדרך, או 1/3 מרוחב המדרכה, אך לא יותר מ- 1.2 מטר.   כל מרפסת לא תבלוט יותר מ- 1.5 מטר מפניו החיצוניים של הבניין. הועדה המקומית רשאית לאשר, בהליך של הקלה, מרפסת בעומק של עד 2 מטר.   בכפוף לקווי הבניין, ניתן להתיר בניית מרפסת הבולטת מקיר הבניין, בשיעור של 1 מטר במרווח הצדדי, ובשיעור של 1.5 מטר במרווח האחורי, בתנאי שהיא נמצאת 2.5 מטר לפחות, מעל הקרקע.   בקומת הקרקע לא תורשה מרפסת או בליטה אחרת במרחק שהוא פחות מ- 3.5 מטר מהגבול הקדמי. בקומות אחרות מעל גובה של 2.5 מטר, מותר להבליט מרפסת בעומק של 1.5 מטר ובחריגה של עד 1/3 המרווח הקדמי.  במידה והמרפסות שהוצעו אינן עומדות בתנאים הנ"ל אין צורך להצטייד בתכנית אלטרנטיבית, אך במידה והן עומדות וההתנגדות היא לא מטעמים חוקיים אלא ממניעים אחרים כדאי לנסות למצוא אלטרנטיבה אחרת שתהיה מקובלת עליכם.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן