Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: הגשת תב"ע

#35778
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: הגשת תב"ע

שלום, לא מצאתי איזכור מפורש לעניין תב"ע. עם זאת, מכיוון שמדובר בבקשה לסמכות וועדה מקומית, אני מניח שהמחוקק רואה הגשת בקשה כזו כבקשה להיתר.  להלן סעיף 157 חוק תכנון ובניה: 157. מועד להכרעה בבקשות (תיקון: תשל"ג, תשמ"ח, תשנ"ה, תשס"ה) לא החליטה רשות רישוי מקומית, או ועדה מקומית, לפי הענין, בבקשה לתת היתר לפי פרק זה, בתוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה, ולענין היתר בניה שמטרתו ביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, למוסדות חינוך, בתוך 30 ימים, יראו זאת כסירוב לתת היתר ורשאי המבקש להגיש את בקשתו לועדת הערר; ועדת הערר תחליט בבקשתו בתוך שלושים ימים מהיום שהוגשה לה. שר הפנים יקבע הוראות מיוחדות בדבר הנוהל בבקשות להיתרים ובמתן ההיתרים, לביצוע התאמות נגישות כאמור, במוסדות חינוך.


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן