Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: הייטל השבחה

#36095

Re: הייטל השבחה

שלום  להלן הוראות החוק. נא תשומת לבך לכך שהדירה צריכה להיות לשימושך או לקרוביך!.            (ג)   (1)   בניה או הרחבה של דירת מגורים לא ייראו כמימוש זכויות אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שישמשו למגוריו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 140 מ"ר; עם כל בניה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת. 


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן