Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: המפקחת על בתים משותפים

#35125
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: המפקחת על בתים משותפים

שלום, למפקח/ת על המקרקעין יש זכויות שיפוט נרחבות המקנות לה גם אפשרות להוציא צווי מניעה/ הפסקת בניה. אני מניח שבמקרה כזה, יופקד סכום כלשהו לשם הגנה על הנתבע במקרה של תביעת סרק. גם אם לא הופקד הסכום, ונפגעת מתביעת סרק, תוכל לתבוע בתביעה שכנגד את השבת הסכום אותו הפסדת בגין הפסקת העבודות. למעשה, היות ולמפקחת סמכות של בימ"ש שלום, תוכל גם לערער לבימ"ש מחוזי על כל החלטה שתתקבל. להלן הוראת החוק: _hokim_mekarkein.php 74. סמכויות המפקח למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית. 75. דיון בסכסוך [תיקון: תשנ"ב] (א) מפקח הדן בסכסוך רשאי לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, אם היה משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית צדק; החליט לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, ירשום את הטעמים שהניעוהו לכך. (ב) התחיל מפקח לדון בסכסוך ונבצר ממנו לסיים את הדיון בו, ימשיך מפקח אחר בדיון מהשלב אליו הגיע קודמו, אולם רשאי הוא להרשות הבאת הראיות שנית, כולן או מקצתן. (ג) החלטת המפקח תהיה בכתב, תנומק ותומצא לכל אחד מהצדדים. 76. אכיפתם של החלטות וצווים החלטת המפקח בסכסוך וצו ביניים שנתן, דינם, לענין אכיפה והוצאה לפועל ולענין סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט 10, כדין פסק דין או צו ביניים של בית משפט שלום. 77. ערעור (א) כל צד לסכסוך הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המפקח רשאי, תוך תקופה שנקבעה בתקנות, לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הבית המשותף. (ב) הגשת הערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה אלא אם ציווה על כך המפקח או בית המשפט שלפניו הוגש הערעור. (ג) בערעור על החלטת המפקח לפי סעיף 72 (ב) ידון בית המשפט המחוזי בשלושה שופטים. (ד) פסק-הדין של בית המשפט בערעור לפי סעיף קטן (א) ניתן לערעור ברשות כאמור בסעיף 19(ב) לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957 11.ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן