Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: התנגדות למתן היתר לשימוש חורג

#36057

Re: התנגדות למתן היתר לשימוש חורג

שלום להלן הוראות החוק בנושא זה: .      (א)  הועדה המקומית לא תתיר שימוש חורג ולא תיתן הקלה ולא תאשר בתשריט חלוקת קרקע סטיה מתכנית אלא לאחר שנתמלאו אלה: (1)   פורסמה, על חשבון המבקש, בעתון הודעה המפרטת את מהות הבקשה להקלה או להתרת שימוש חורג או לאישור תשריט חלוקת קרקע בסטיה מתכנית והקובעת מועד סביר להגשת התנגדויות; חוק (מס' 26)* תשמ"ח- 1988 (2)   הודעה המפרטת את מהות הבקשה כאמור בפסקה (1) הוצגה במקום בולט בחזית הקרקע או הבנין שעליהם חלה הבקשה במשך התקופה להגשת ההתנגדויות ובדרך שתיקבע על ידי הועדה המקומית או מי שמינתה לכך בדרך כלל; חוק (מס' 26)* תשמ"ח- 1988 (2א) הועדה המקומית מסרה על חשבון המבקש הודעה  המפרטת את מהות הבקשה כאמור בפסקה (1) ועל המועד להגשת התנגדויות לועדה המקומית – (א)   לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין   שלגביהם הוגשה הבקשה; (ב)   לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין הגובלים בקרקע או בבנין שלגביהם הוגשה הבקשה; (ג)    לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין, אשר לדעת הועדה ייפגעו או עלולים להיפגע מאישור הבקשה. הודעה כאמור תימסר או תישלח לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים; חוק (מס' 26)* תשמ"ח- 1988 (2ב) בבקשה הנוגעת לאתר שנכלל בתכנית מאושרת או  מופקדת כאתר המיועד לשימור – מסרה הועדה הודעה כאמור בפסקה (2א) לגופים הציבוריים והמקצועיים שאושרו לפי סעיף 100(3). (3)   הועדה החליטה בהתנגדות של בעל קרקע או בנין או מחזיק בהם והודיעה על כך למתנגדים במכתב רשום; הואיל והשימוש החורג כבר אושר, בשלב זה לא נותר לך אלא לבדוק האם הוועדה ההמקומית פעלה בהתאם להוראות החוק. עוד מומלץ לבחון האם השימוש שהותר זהה לשימוש שמתבצע בפועל. וכן לבחון את תקופת השימוש. בהצלחה


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן