Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מס שבח

#35607

Re: מס שבח

שלום  ככל הנראה, הנך זכאית לפטור לדירת מגורים יחידה בהתאם לסע' 49 ב' 2: (2) הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א, והמוכר לא מכר, במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא היתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת כאמור; הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ25%- ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997); שימי לב להגדרת דירה יחידה המפורטת בסע' 49 ג': 49ג. חזקת דירת מגורים יחידה (תיקון: תש"ם, תשנ"ז, תשס"ה) לענין סעיף 49ב(2), יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה: (1) היא נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב18- החודשים שקדמו למכירה; (2) היא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997); לתשומת לבך, יש להציג את כל המסמכים בפני עו"ד הבקיא בתחום ולא להסתמך על מידע זה!  


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן