Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: עלות וסיכויי פרצלציה במושב

#35404

Re: עלות וסיכויי פרצלציה במושב

בשלב ראשון צריך לבדוק האם תכנית המתאר מאפשרת את זה, מומלץ לפנות לוועדה המקומית לתכנון ולבניה. באם  ישנה אפשרות, צריך לזכור שביהמ"ש העליון עדיין לא הכריע בשאלת תוקפה של החלטת ממ"י ולכן בשלב זה לא ניתן לעשות זאת. לגבי העלויות – מומלץ לפנות לשמאי


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן