Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: פרצלציה במשק עזר

#33516

Re: פרצלציה במשק עזר

שלום בשלב הראשון יש לבחון את המצב התכנוני. האם מתאפשרת הקמת יח"ד נוספת. מידע זה תוכלו לקבל בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. במידה שניתן להקים יח"ד נוספת, צפויה לחול חבות בהיטל השבחה ובדמי היתר. מומלץ לבחון זאת מול ממ"י לאחר בירור המצב התכנוני בהצלחה


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן