Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: פרצלציה במשק

#35195

Re: פרצלציה במשק

שלום בשלב זה טרם אושרו סופית החלטות ממ"י המאפשרות פיצול נחלה. בעתיד, צפוי שהליך זה יתאפשר. צריך לזכור כי ישנם שני תנאים עיקריים מקדמיים-  האחד, התכנית החלה במקום (תב"ע) מאפשרת זאת. השני, ההליך כרוך בתשלום לממ"י מומלץ לעקוב אחר החלטות ממ"י בעניין זה.  


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן