Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: רישוי

#36901
ארז מירב
מנהל בפורום

Re: רישוי

שלום, חוק התכנון והבניה , פרק "רישוי" סעיף 157קובע מועד של 90 יום. אם לא ניתנה תגובה חיובית, ניתן לעבור ישר לוועדת הערר. 157. מועד להכרעה בבקשות (תיקון: תשל"ג, תשמ"ח, תשנ"ה, תשס"ה) לא החליטה רשות רישוי מקומית, או ועדה מקומית, לפי הענין, בבקשה לתת היתר לפי פרק זה, בתוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה, ולענין היתר בניה שמטרתו ביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, למוסדות חינוך, בתוך 30 ימים, יראו זאת כסירוב לתת היתר ורשאי המבקש להגיש את בקשתו לועדת הערר; ועדת הערר תחליט בבקשתו בתוך שלושים ימים מהיום שהוגשה לה. שר הפנים יקבע הוראות מיוחדות בדבר הנוהל בבקשות להיתרים ובמתן ההיתרים, לביצוע התאמות נגישות כאמור, במוסדות חינוך. "


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן