Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: שאלה: חישוב דמי היוון

#33648

Re: שאלה: חישוב דמי היוון

אריק שלום מבצע ההיוון של ממ"י הינו לדירות למגורים ולא לנכסים מסחריים. היוון הזכויות נעשה כנגד היוון השתלומים העתידיים  בתשלום נוכחי.  ההיוון נערך לפי הערכת שווי של שמאי מקרקעין מטעם המנהל, אשר לוקח בחשבון את המאפיינים של הנכס. לאחר שהשמאי קובע את שווי הזכויות בנכס  (ללא מרכיב הבינוי, ללא מע"מ וללא פיתוח) יערך עבורך תחשיב אשר יקח בחשבון גם את שעור דמי החכירה הראשוניים ששלמת. נסיון לאמוד את הסכום מבלי לבקר בנכס ולקבל את כל הפרטים יהיה לא אחראי, אני ממליץ לפנות לממ"י ולהגיש בקשה להיוון- עם קבלת השומה והתחשיב תוכל לבחור האם להוון או לא. כמובן, תעמוד לזכותך האפשרות להשיג על שומת המנהל.  


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן