Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

האם המחוקק לא ריאלי?

 • This topic is empty.
מוצגות 3 תגובות – 1 עד 3 (מתוך 3 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #29703
  -3417
  משתתף

  האם המחוקק לא ריאלי?

  האם לצורך העברת תביעה עפי סעיף 197 ישירות לשמאי מכריע, אחרי דיון בועדה מקומית, צריך הסכמת כל 3 גורמים?! עיריה, תובעים, ויזם- משפה?
  הרי היזם לעולם לא יסכים… יעדיף לתזז/להתיש לוועדת ערר תחילה,הלא כן?
  איך העיריה יכולה להפעיל לחץ עליו להסכים?
  להלן נוסח סעיף:
  תביעה לפיצויים
  198.    (א)  הוגשה תביעה לפי סעיף 197, תודיע הועדה המקומית לכל מי שעלול לשאת בתשלום הפיצויים נושא התביעה, כולם או חלקם, בין על פי דין ובין על פי הסכם עם הוועדה המקומית או עם המדינה (בפרק זה – המשיב) על הגשתה ותתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו.
             (ב)  הועדה המקומית תדון בתביעה ותחליט, בתוך תשעים ימים מיום הגשת התביעה, אם לקבלה או לדחותה, ואם החליטה לקבלה – מהו הסכום המוצע כפיצויים.
             (ג)   הועדה המקומית תודיע לתובע ולמשיב, את החלטתה, ואם החליטה לקבל את התביעה – את הסכום המוצע כפיצויים והנימוקים לכך; הסתמכה הוועדה המקומית בהחלטתה על שומה, תצרף להודעתה גם את אותה שומה.
             (ד)  החליטה הועדה המקומית לדחות את התביעה, כולה או חלקה, או החליטה כי בנסיבות הענין אין זה מן הצדק לשלם פיצויים עקב הוראות סעיף 200, רשאי התובע או המשיב, לערור בפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה תוך 45 ימים מיום המצאת החלטת הועדה המקומית כאמור בסעיף קטן (ב); יושב ראש ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
             (ה)  (1)   בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד), החליטה הוועדה המקומית כי התובע זכאי לפיצוי בסכום שונה מהסכום הנתבע, רשאים הוועדה המקומית, התובע והמשיב לפנות, בהסכמה, בתוך 45 ימים, ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מכריע מתוך רשימת השמאים המכריעים, לצורך הכרעה במחלוקת על סכום הפיצוי; יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו;
  (2)   יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין יודיע לכל אחד מהפונים לפי פסקה (1), בתוך 15 ימים ממועד קבלת הפנייה, על זהותו של השמאי המכריע שמינה;
   

  #35961

  Re: האם המחוקק לא ריאלי?

  שלום הוועדה המקומית צריכה להחליט אם היא מקבלת את התביעה או דוחה אותה. במידה שהיא דוחה, נמסרת הודעה לתובע ואז ישנה אפשרות לערור לוועדת הערר. לחילופין, ניתן לפנות בהסכמה, הוועדה והתובע,  למועצת השמאים ולבקש מינוי של שמאי מכריע (במקרה שבו המחלוקת הינה שמאית בלבד) היזם אינו חלק מהליך זה.


  בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

  #35960
  -3417
  משתתף

  חוששני שלא קראת היטב את הסעיף

  עפי הנוסח הנוכחי מעורבים 3 גורמים אנא התייחס בבקשה מחדש


מוצגות 3 תגובות – 1 עד 3 (מתוך 3 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
דילוג לתוכן