Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקן למספר חניות לפי ייעוד המבנה

 • This topic is empty.
מוצגות 4 תגובות – 1 עד 4 (מתוך 4 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #28818
  erankatz
  משתתף

  תקן למספר חניות לפי ייעוד המבנה

  שלום רב,
  אני מנסה למצוא את לשון החוק העוסק בתקן הקובע כמה חניות יש לבנות בבניין על פי סוג הייעוד (דיור פרטי, שימוש מסחרי, מעונות וכו')

  אשמח לכל עזרה בעניין.

  תודה,

  ערן

  #34436
  ארז מירב
  מנהל בפורום

  התקנת/ תכנון מקומות חניה

  שלום, להלן לשון החוק: תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה),התשמ"ג – 1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 (להלן – החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: 1.במרחב תכנון מקומי שאין בו תכנית מיתאר מקומית בדבר התקנת מקומות חניה, יחולו הוראות תקנות אלה והתקן למקומות חניה כמפורט בתוספת (להלן – התקן) כל עוד לא נקבעה תכנית מיתאר כאמור. 2.מוסד תכנון רשאי לאשר תקן למקומות חניה במסגרת תכנית מיתאר מקומית, שפריטה שונים מהוראות התקן, אם ראה לעשות כן מטעמים של צרכים מקומיים שיפורטו בהנמקה שתצורף לתכנית. 3.תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תכלול הוראה הקובעת אם חל על התכנית התקן לפי תקנה 1 או תכנית אחרת למקומות חניה לפי תקנה 2. 4.וועדה מקומית, באישור וועדה מחוזית, רשאית – (1)לאשר לגבי אתר בניה מסוים סטיה מהוראות התקן, אם תנאים מקומיים, פיזיים ותפעוליים מחייבים זאת; (2)לקבוע כי הוראות התקן יבוצעו בשלבים. 5.מותר להורות בתכנית מיתאר מפורטת או בתכנית מיתאר מקומית, כי שטח המיועד לחניון ציבורי כמשמעותו בתוספת, הדרוש, לדעת מוסד התכנון, לאותה תכנית, יועמד לרשות הציבור על פי הסדרים שייקבעו, או יוקנה לרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין ויירשם על שמה בפנקסי המקרקעין כמכר ללא תמורה, ובלבד שתירשם בספרי המקרקעין הערת אזהרה שלפיה מקרקעין אלה ישמשו לאותה מטרה בלבד; שונה יעוד המקרקעין בתכנית כאמור, יחול סעיף 196 לחוק בשינויים המחויבים. 6.תקנות אלה אינן באות לגרוע מהוראות בדבר מקומות חניה בתכניות שהן בתוקף ביום תחילתן של תקנות אלה. 7.תקנות אלה אינן באות לגרוע מהוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970. 8.תחילתן של תקנות אלה שנתיים מיום פרסומן. תוספת- (סעיף 1) חלק א': תקן מקומות חניה – הוראות כלליות 1.בתוספת זו – "מקום חניה" – שטח המיועד לחניית כלי רכב אחד, הכולל הן את שטח משבצת החניה והן את שטח התמרון לכניסה ויציאה, כפי שנקבע בתכנית המציגה את סידור מקומות החניה, ובהיעדר תכנית כאמור – שטח של 25 מ"ר לרכב פרטי, 60 מ"ר למשאית ו- 100 מ"ר לאוטובוס; "חניון" – מגרש או בניין המיועד כולו או חלקו לחניית כלי רכב; "חניון ציבורי" – חניון המיועד לשימוש הציבור ואשר מקומות החניה שבו אינם מוצמדים למשתמשים מסוימים; "מקום לחניה תפעולית" – מקום חניה לפריקה או לטעינה, להעלאת נוסעים או להורדתם, או לרכב שירותים או הצלה, לצרכי השימוש בנכס או תפעולו; "שטח שימושי קרקע" – שטח במטרים רבועים (מ"ר) המיועד לשימוש קרקע מסוים כפי שהוא מחושב לצורך מתן היתר בניה, אלא אם נאמר אחרת בתוספת זו. 2.(א)היתר בניה יחייב להתקין באתר הבניה, או בסמוך לו, מספר מקומות חניה כמפורט בתוספת זו. (ב)על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הוועדה המקומית לפטור מן החובה להתקין מקומות חניה לפי התקן, כולם או מקצתם, משיקולים שבתכנון, סביבה או תחבורה ולחייב מבקש היתר בניה להתקינם במקום שמחוץ לנכס, או להשתתף בהתקנתם בחניון ציבורי, המוקם על פי תכנית מאושרת שלביצועה הוקמה קרן למימון החניון האמור, הכל בהתאם להוראות התכנית המגדירות את מספר מקומות החניה ומועדי הביצוע, ובלבד שמרחק ההליכה בין הנכס לבין החניה לא יעלה על המפורט להלן: אזורים אחרים אזור מגורים לרבות בתי הארחה גודל הרשות המקומית 250 מטרים 100 מטרים רשות גדולה 200 מטרים 100 מטרים רשות בינונית 100 מטרים 100 מטרים רשות קטנה בסעיף זה – "רשות גדולה" – ירושלים, תל אביב וחיפה; "רשות בינונית" – אשקלון, באר שבע, בני ברק, בת – ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, נתניה, פתח – תקוה, ראשון – לציון, רחובות, רמת גן; "רשות קטנה" – כל שאר הרשויות המקומיות. (ג)ועדה מחוזית לא תאשר תכנית כאמור המתייחסת לבניית מקומות חניה בחניון ציבורי, אלא אם שוכנעה כי הוקמה קרן למימון חניון ציבורי כאמור. (ד)הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על חניה תפעולית. (ה)הגבלת מרחק ההליכה כאמור בסעיף קטן (א), לא תחול בתכנית מפורטת הכוללת חניון משותף למספר נכסים. 3.הקמת חניון ציבורי תיעשה על פי תכנית מאושרת. 4.(א)חניון אשר מספר מקומות החניה שבו, כמתחייב מהתקן לשימוש שאינו למגורים, עולה על 40, רשאית הועדה המקומית לייעדו, כולו או מקצתו, לחניון ציבורי. (ב)חניון ציבורי יכול שיהיה כולו או מקצתו בבעלות פרטית ויכול שיהיה כולו או מקצתו בבעלות ציבורית. (ג)את סדרי החניה בחניון ציבורי תקבע הרשות המקומית. הקמת חניון ציבורי,יעוד מקומות לחניון ציבורי שימושי קרקע מעורבים,חישוב מספר המקומות, שימושים אחרים 5.בניין שהותרו בו שימושים שונים והחניון לשימושים אלה משותף, רשאית הועדה המקומית להקל בדרישות החניה המצטברות ולקבוע כי חישוב מספר מקומות החניה ייעשה בהתאם להצטברות המרבית של מקומות החניה בעת ובעונה אחת, לפי חלקי היממה, כאשר אחוז הדרישה בכל חלק יחושב על פי הטבלה שלהלן ובכפוף לתנאים אלה: (1)החניון יהי ציבורי ולא יוצמד לשימוש מסוים; (2)חניה למגורים שתוצמד ליחידות הדיור לא תיכלל במסגרת החישובים המצטברים; (3)מרחק ההליכה המרבי ממקום החניה הרחוק ביותר ועד לכניסה לבניין לא יעלה על 250 מטרים. הדרישה למקומות חניה לפי חלקי היממה באחוזים שימוש הקרקע ערב ולילה   אחרי הצהרים   לפני הצהרים 100% 80% 40% מגורים (החניה לא צמודה ליחידות הדיור) 10% 100% 80% חנויות, מסחר 10% 70% 100% משרדים 100% 35% 10% אולמות, בידור 100% 50% 50% מסעדות ובתי קפה באזור בידור 30% 80% 100% מסעדות ובתי קפה באזורי עסקים 100% 80% 50% בתי מלון 30% 50% 100% חינוך ומוסדות קהילתיים 10% 100% 80% בריאות 5% 50%   100% תעשיה ומלאכה 100% 100% 30% ספורט 6.בעת חישוב מספר מקומות חניה הנדרשים לפי התוספת, יעוגל כל חלק של מקום חניה כלפי מעלה ליחידה השלמה הקרובה של מקומות חניה; דרישות החניה התפעולית כמפורט בתוספת זו באות בנוסף למקומות החניה לרכב נוסעים פרטי הדרושים לחניה בלתי תפעולית. 7.לגבי שימושים בקרקע שאינם כלולים בתוספת זו תקבע הוועדה המקומית את מספר מקומות החניה הנדרשים. חלק ב': תקן מקומות חניה 1.מגורים מקום חניה אחד לרכב פרטי שימוש הקרקע לכל דירה (א)לדירה עד 120 מ"רלכל ¾ דירה (ב)לדירה מעל 120 מ"ר בבית שיש בו יותר מדירה אחת לכל ½ דירה (ג)לבית בן דירה אחת, מעל 120 מ"ר לכל 2 דירות או לכל 3 חדרי שינה (ד)למעונות סטודנטים או עולים לכל 4 חדרי שינה (ה)לבית אבות 2.מסחר,מקום חניה תפעולית, שימוש הקרקע מקום חניה אחד למשאית,לכל 400 מ"ר מקום חניה אחד לרכב פרטי,לכל 25 מ"ר (א)לחנויות כלבו או מרכולים, עד 2000 מ"ר (ב)לחנויות אחרות – לכל 500 מ"ר לכל 30 מ"ר (1)עד 500 מ"ר לכל 700 מ"ר לכל 35 מ"ר (2)עבור תוספת השטח מעל 500 מ"ר ועד 2000 מ"ר (ג)לחנויות מכל הסוגים – לכל 1200 מ"ר לכל 45 מ"ר (1)תוספת שטח מעל 2000 מ"ר ועד 10,000 מ"ר לכל 1500 מ"ר לכל 50 מ"ר (2)תוספת שטח מעל 10,000 מ"ר (ד)היה שטח לחנויות מכל סוג שהוא, לפי שימוש הקרקע, פחות מ-200 מ"ר, לא יחולו הוראות סעיף זה בכל הנוגע לחניה תפעולית. 3.משרדים מקום חניה תפעולית מקום חניה אחד לרכב פרטי,שימוש הקרקע בהתאם לקביעת הוועדה המקומית לכל 30 מ"ר (א)שירותי אשנב (בנק, דאר, משרד גביה)לכל 40 מ"ר (ב)משרדים אחרים 4.בידור מקום חניה תפעולית,מקום חניה,מקום חניה אחד לרכב פרטישימוש הקרקע,לרכב פרטי,לאוטובוס אחד,למשאית אחת 5 מקומות חניה ליד הכניסה האחורית לבמה לכל 200 מושבים או לכל 200 מ"ר אולם,ליד הכניסה האחורית לבמהלכל 5 מושבים או לכל 5 מ"ר של האולם (א)תיאטרון או אודיטוריום,לכל 300 מושבים או לכל 300 מ"רלכל 10 מושבים או לכל 10 מ"ר (ב)בית קולנוע,לכל 300 מושבים או לכל 300 מ"ר בהתאם לקביעת הוועדה המקומית לכל 10 מושבים או לכל 10 מ"ר(ג)אולם כינוס (למסיבות או אסיפות)לכל 500 מ"ר,לכל 1000 מ"ר, ובלבד שלא יפחת ממקום אחד אם השטח עולה על 300 מ"רלכל 10 מ"ר (ד)מסעדה, בית קפה או מועדון 5.מלונות בסעיף זה, "מלון" – לרבות מלון דירות, בית הארחה, הוסטל או מוטל.לחדרים שמעל 300 ל- 300 חדרים ראשונים שימוש הקרקע, מקום חניה תפעולית,מקום חניה אחד לרכב פרטי, מקום חניה תפעולית,מקום חניה אחד לרכב פרטי מקום חניה אחד מקום חניה אחד לאוטובוס למשאית לאוטובוס למשאית לכל 100 לכל 150 חדרים לכל 4 חדרים לכל 50 חדרים ולפחות מקום אחד בכל מלון לכל 100 חדרים ולפחות מקום אחד ליד שרותי המשק של המלון לכל 3 חדרים (א)למלון נופש 4-5,כוכבים כפר נופש לכל 5 חדרים לכל 4 חדרים (ב)מלון עירוני 4-5 כוכבים מלון נופש 1-3 כוכבים לכל 6 חדרים לכל 5 חדרים (ג) מלון עירוני 1-3 כוכבים, אכסניה, פנסיון (ד)כל פעילות נוספת בבית מלון, המיועדת לשרת קהל מבחוץ (כגון: אולם המיועד גם לשמחות וכינוסים, חדרי ישיבות, מועדון לילה, בריכת שחיה) תחוייב בהתאם לתקן של אותו שימוש ובהתאם לטבלת שימושי קרקע מעורבים בסעיף 5 לחלק א'. 6.מוסדות חינוך ותרבות מקום חניה תפעולית,מקום חניה אחד לרכב פרטי,שימוש קרקע לבית ספר אזורי המבוסס על הסעת תלמידים, יש להתקין חניה לאוטובוסים – בהתאם לצורך לכל 2 כיתות (א)בית ספר יסודי וחטיבת ביניים לכל כיתה (ב)בית ספר על יסודי או מקצועי חניון תפעולי לאוטובוסים בצמוד לתחנות ההסעה, בהתאם למספר הקווים ותדירותם לכל 5 סטודנטים או 80 מ"ר שטח רצפות (ג)אוניברסיטה, בית ספר גבוה לכל 10 מ"ר (ד)בית תרבות או מרכז קהילתי לכל 80 מ"ר (ה)ספריה מקום חניה לאוטובוס לכל 500 מ"ר לכל 50 מ"ר (ו)מוזיאון או אולם תצוגות 7.מוסדות בריאות מקום חניה אחד לרכב פרטי שימוש הקרקע לכל ½ חדר (א)מרפאה שכונתית לכל 1/3 חדר (ב)מרפאה אזורית או מרפאה אחרת לכל מיטה (ג)בית חולים, כולל מרפאות חוץ 8.תעשיה ומלאכה מקום חניה תפעולית מקום חניה אחד למשאית מקום חניה אחד לרכב פרטי שימוש הקרקע לכל 400 מ"ר,לכל 70 מ"ר ולפחות מקום אחד לכל בית מלאכה (א)מלאכה זעירה לכל 500 מ"ר (עד 2000 מ"ר) לכל 2000 מ"ר נוספים: מקום אחדלכל 100 מ"ר (ב)תעשיה,לכל 200 מ"ר (עד 1000 מ"ר) לכל 500 נוספים: מקום אחד,לכל 300 מ"ר (ג)מבנה אחסנה,לכל 500 מ"ר (עד 2000 מ"ר) לכל 2000 מ"ר נוספים: מקום אחד לכל 40 מ"ר (עד 2000 מ"ר) ומקום אחד לכל 80 מ"ר נוספים (ד)תעשיה עתירת ידע או מכוני מחקר (ה)מחסנים ששטחם פחות מ- 200 מ"ר, אשר צמודים לשימוש מסחרי, יחושבו לצורך חישוב החניה לפי סעיף 2 לחלק זה; במחסנים ששטחם עולה על 200 מ"ר יחושב השטח לפי פסקה 8.3. 9.מיתקני תחבורה מקום חניה אחד לאוטובוס מקום חניה אחד לרכב פרטי שימוש הקרקע לכל 20 מ"ר מהשטח הבנוי העומד לרשות הלקוחות לכל 5מ"ר מהשטח הבנוי העומד לרשות הלקוחות (א)מסעדה או מזנון בתחנת תידלוק,לכל מ"ר של שטח המבנה המיועד לעבודה ייקבעו 3 מ"ר כשטח חניה (ב)מוסך (מפעל לשירותי תחזוקה לרכב מכל סוג) 10.מיתקני ספורט ושטחים פתוחים מקום חניה תפעולית מקום חניה אחד לאוטובוס מקום חניה אחד לרכב פרטי שימוש הקרקע,לכל 150 מושבים או 150 מ"ר לכל 10 מושבים או 10 מ"ר מן השטח המיועד לקהל (א)מיתקני ספורט למופעים ציבוריים,לכל 50 מ"ר משטח המגרש (ב)מיתקני ספורט לשימוש עצמי לכל 5000 מ"ר לכל 250 מ"ר (ג)פארק ציבורי בשולי העיר או גן לאומי לכל 5000 מ"רלכל 750 מ"ר (ד)בית עלמין כ"ד בסיון התשמ"ג (5 ביוני 1983) יוסף בורג שר הפנים _____________ פורסם: ק"ת 4513, התשמ"ג 24.7.1983    ארז מירב
  יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
  הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
  erezmeirav1@gmail.com
  erez-meirav.com

  #34435
  erankatz
  משתתף

  Re: התקנת/ תכנון מקומות חניה

  תודה. אם כך, אם נבנה בניין שההיתר שלו הוא למעונות סטודנטים ולאחר מכן הוסב גם למעונות קשישים/חוסים וכו' – לפי מה נקבע התקן? כי התקן, לפי הבנתי, איננו זהה עבור "בית אבות" ו"מעונות סטודנטים". אלא אם, כמובן, בכל דירה ישנו חדר שינה אחד ואז החישוב זהה.


  #34434
  ארז מירב
  מנהל בפורום

  מקומות חניה- בית אבות

  בוא נראה:  המחוקק סבר שלכל דירה בבית אבות יש צורך במקום חניה אחד. כמו כן, במעונות- לארבעה סטודנטים יהיה רכב אחד. המסקנה היא: אם בבית אבות יש עשר יחידות מגורים, התקן שם, לצורך העניין, יהיה עשרה מקומות חניה. אם כך, למעונות עם  40 חדרי סטודנטים יהיה אותו התקן.  ארז מירב
  יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
  הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
  erezmeirav1@gmail.com
  erez-meirav.com

מוצגות 4 תגובות – 1 עד 4 (מתוך 4 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
דילוג לתוכן