Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בדיקה ספרינקלרים

מערכות מתזים  ספרינקלרים

מערכות המתזים (ספרינקלרים) יבוצעו בהתאם  לתו תקן ישראלי  (לת"י) 1596 ויהיו מסוג "מערכות
רטובות", אלא אם נדרש אחרת .
ביצוע העבודה ואישורה הסופי ייעשה בכפוף למעבדה מאושרת או מעבדה מוסמכת
שאושרה על ידי הרשות המוסמכת רשות הכבאות , כאמור בת"י 1596 .
לצורך הוצאת אישור התאמה לת"י 1596 ,יזמן הקבלן לבדיקת תקינות המתזים
והפעלתם, את המעבדה שאישרה את התכנון.
אבזרים, ספחים, מגופים ושסתומים, יהיו כנדרש בת"י 1596.
התקנת מתזים בתעלות מנדפים, תהיה כאמור בת"י 1596 ובמסמכי החוזה.
במקרה שצפוי במערכת לחץ שיעלה על PSI 175 ,האבזרים שיותקנו במערכת יתאימו
לעמידה בלחץ זה, כאמור במסמכי החוזה, לרבות: צינורות, מגופים, שסתומים
ואבזרים.

מנהל מבנים בכיר

יוסי וישניה

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן